Гродно

Брендовые мероприятия г. Гродно и Гродненского района

МАРТ

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ГУКАННЕ ВЯСНЫ» (Гродненский район, д. Житомля)

В марте народными гуляниями, весельем и угощением будет отмечаться районный праздник «Гуканне вясны» в д. Житомля. На площадке возле Житомлянского дома фольклора жителей и гостей праздника ждут театрализованное представление, концерт артистов и коллективов любительского творчества Гродненского района, а также веселые конкурсы. Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины, травяной ароматный чай и купить на память сувениры.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, Житомлянский дом фольклора филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

САКАВІК

РАЁННАЕ СВЯТА “ГУКАННЕ ВЯСНЫ” (Гродзенскі раён, в. Жытомля)

У сакавіку народнымі гуляннямі, весялосцю і пачастункам будзе адзначацца раённае свята “Гуканне вясны” ў в. Жытомля. На пляцоўцы каля Жытамлянскага дому фальклору жыхароў і гасцей свята чакаюць тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт артыстаў Гродзенскага раёна, а таксама вясёлыя конкурсы. Але самае галоўнае – усе без выключэння атрымаюць зарад добрага настрою, змогуць пакаштаваць гарачыя бліны, травяны духмяны чай і купіць на памяць сувеніры.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, Жытамлянскі дом фальклору філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH

ТHE REGIONAL HOLIDAY TOUTING OF SPRING” (Grodno district, village of Zhitomlya)

March, according in the village of Zhitomlya will be celebrated with folk festivals, fun and refreshments. On тhe regional holiday “Touting of spring”. The site near the Zhitomlya house of folklore, residents and guests of the holiday are expected to see a theatrical performance, a concert of amateur groups of artists of the Grodno district, as well as fun contests with all kinds. But the most important thing is that without exception everyone will get a boost of good mood, they can taste hot pancakes, herbal aromatic tea and buy souvenirs from memory.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, branch Zhitomlya house of folklore.

МАРТ

ОБРЯД ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ (Гродненский район, аг. Свислочь)

Уникальный обряд, основанный на региональных традициях, начнется с красочного шествия. Чтобы ничего не мешало сделать хорошие борозды, в первую очередь «задобрят» свежим хлебом пахаря, а первое освященное зерно по традиции засыплет председатель СПК «Свислочь». Следом за ним делянку будут засевать дети. В необычном обряде примут участие все гости, а также фольклорные коллективы района.

Тел.: 8 (0152) 919574, Квасовский центр культуры и развития народного творчества филиал государственного учреждения культуры “Гродненский районный культурно-информационный центр”.

САКАВІК

АБРАД ПЕРШАЙ БАРАЗНЫ (Гродзенскі раён, аг.Свіслач)

Унікальны абрад, заснаваны на рэгіянальных традыцыях, пачнецца з маляўнічага шэсця. Каб нічога не перашкаджала зрабіць добрыя разоры, у першую чаргу “задобраць” свежым хлебам аратага, а першае асвячонае збожжа па традыцыі засыпле старшыня СВК “Свіслач”. Следам за ім дзялянку будуць засяваць дзеці. У незвычайным абрадзе прымуць удзел усе госці, а таксама фальклорныя калектывы раёна.

Тэл.: 8 (0152) 919574, Квасоўскі цэнтр культуры і развіцця народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH

RITE OF THE FIRST FURROW (Grodno district, ag. Svisloch)

The ceremony of the first furrow will take place in the ag. Svisloch on March 19. The holiday will begin with a colorful procession, which will be attended by management, employees of the agricultural production cooperative “Svisloch”, as well as local residents and guests of the agro-town. So that nothing would interfere with making good furrows, they will first of all be «coaxed» with fresh plowman bread, and the first blessed grain, according to tradition, will be covered by the chairman of the agricultural production cooperative “Svisloch”. Children will sow the plot after it. All the guests will take part in the unusual ceremony, as well as the folk group.

Phone: 8 (0152) 919574, Kvasovsky center of culture and development of folk art.

МАРТ

Открытый фестиваль-конкурс театрального искусства «Под куполом Тизенгауза» (г.Гродно, пл. Тизенгауза, 5)

Фестиваль-конкурс «Под куполом Тизенгауза» посвящен одному из основателей культурной жизни г. Гродно – старосте Антонию Тизенгаузу и приурочен к Международному дню театра. Основной целью фестиваль-конкурс «Под куполом Тизенгауза» ставит объединение всех любителей театрального искусства.

К участию в конкурсе приглашаем детей и представителей молодежи от 5 до 18 лет со всех уголков Беларуси. Заявку на участие могут подать как коллективы, так и индивидуальные исполнители.

Тел.: + 375152 62 60 02, (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 68 02 34, + 37529 785 57 80 (ГУО «Гродненская детская школа искусств им. Антония Тизенгауза»,  пл. Тизенгауза, 5)

САКАВІК

Адкрыты фестываль-конкурс тэатральнага мастацтва «Пад купалам Тызенгаўза» (г. Гродна, пл. Тызенгаўза, 5)

Фестываль-конкурс «Пад купалам Тызенгаўза» прысвечаны аднаму з заснавальнікаў культурнага жыцця г. Гродна – старасце Антонію Тызенгаўзу і прымеркаваны да Міжнароднага дня тэатра. Асноўнай мэтай фестываль-конкурс «Пад купалам Тызенгаўза» ставіць аб’яднанне ўсіх аматараў тэатральнага мастацтва. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаем дзяцей і прадстаўнікоў моладзі ад 5 да 18 гадоў з усіх куткоў Беларусі. Заяўку на ўдзел могуць падаць як калектывы, так і індывідуальныя выканаўцы.

Тэл .: +375152 68 02 34, + 375 29 785 57 80 ДУА «Гродзенская дзіцячая школа мастацтваў імя. Антонія Тызенгаўза», пл. Тызенгаўза, 5.

MARCH

Open festival-contest of theatrical art “Under the dome of Tizengauz” (Grodno, Tizengauz Square, 5)

The festival-contest “Under the dome of Tizengauz” is dedicated to one of the founders of the cultural life of Grodno ‒ the headman Anthony Tizengauz and is timed to coincide with the International Theater Day. The main goal of the festival-contest “Under the dome of Tizengauz” is to unite all lovers of theatrical art. Children and youth representatives aged 5 to 18 years from all over Belarus are invited to participate in the contest. Both groups and individual performers can apply for participation.

Tel.: 375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +37529 7855780 (SEI “Grodno Children’s Art School named after Anthony Tizengauz, Tizengauza sq., 5)

МАРТ

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ» (Гродненский район, аг. Озёры)

Те, кто не представляет своей жизни без творчества, те, кто любит петь и днем, и ночью, те, кто постоянно совершенствуется и стремится к успеху приглашаются к участию в фестивале. Давайте вместе покорять новые вершины в творчестве. Ждем вас!

Тел.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Озерский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр». 

САКАВІК

АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ДЗІЦЯЧАЙ ЭСТРАДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ” (Гродзенскі раён, аг. Азёры)

Тыя, хто не ўяўляе свайго жыцця без творчасці, тыя, хто любіць спяваць, тыя, хто пастаянна ўдасканальваецца і імкнецца да поспеху, запрашаюцца да ўдзелу ў фестывалі. Давайце разам пакараць новыя вяршыні ў творчасці. Чакаем вас!

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Азёрскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH

OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF CHILDREN’S POP ART “RAINBOW OF TALENTS” (Grodno region, Ozyory village)

Those who do not imagine their lives without creativity, those who like to sing day and night, those who are constantly improving and striving for success are invited to participate in the festival. Let’s conquer new heights in creativity together. We are waiting for you!

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Ozersky center of culture branch of the state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

 

АПРЕЛЬ

Международный водный фестиваль «Неманская весна» (туристическая база «Немново»)

В программе: соревнования лучших экипажей Беларуси, Литвы, Польши, Украины и России, мастер-класс по управлению байдаркой, показ видеохроник экстремальных походов, мастер-класс по гончарному делу, музыкальный оpen-air, детская полоса препятствий, скалодром, фуд-корты, горячий кофе на песке и еще много сюрпризов!

Тел.: + 375 152 44 44 93 (ГОО ОО «Республиканский туристско-спортивный союз», г. Гродно, ул. Ожешко, 38), e-mail: www.tourgrodno.by

КРАСАВІК

Міжнародны водны фестываль «Нёманская вясна» (турыстычная база «Нямнова»)

У праграме: спаборніцтвы лепшых экіпажаў Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і Расіі, майстар-клас па кіраванні байдаркай, паказ відэахронік экстрэмальных паходаў, майстар-клас па ганчарнай справе, музычны оpen-air, дзіцячая паласа перашкод, скаладром, фуд-корты, гарачая кава на пяску і яшчэ шмат сюрпрызаў!

Тэл.: + 375 152 44 44 93 (ГАА ГА «Рэспубліканскі турысцка-спартыўны саюз», г. Гродна, вул. Ажэшкі, 38), e-mail: www.tourgrodno.by

APRIL

International Water Festival “Neman Spring”  (tourist base “Nemnovo”)

In the program: competitions of the best crews of Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine and Russia, master class on steering a canoe, video tour of extreme hikes, pottery master class, music open-air, children’s obstacle course, climbing wall, food courts, hot coffee on the sand and many other surprises!

Contact phone: + 375 152 44 44 93 (GO PA Republican Tourist and Sports Union, Grodno, Ozheshko St., 38), e-mail: www.tourgrodno.by


АПРЕЛЬ

Открытый городской конкурс юных исполнителей «MUSICA CORDIS» (г. Гродно, ул.Кирова, 40)

Традиционный открытый городской конкурс юных исполнителей пройдет в Гродно уже восьмой раз. Юные музыканты будут состязаться в двух номинациях: «Струнные народные инструменты» и «Баян, аккордеон». В составе жюри конкурса – деятели культуры и искусства Республики Беларусь и Гродненской области.
Конкурс призван способствовать развитию и повышению уровня исполнительского творчества юных музыкантов, а также популяризации классического и национального музыкального искусства среди подрастающего поколения.

«MUSICA CORDIS» – это музыка, идущая от сердца!

Тел.: +375152 625957, +37529 5878142 ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 имени Ю.В.Семеняко г. Гродно».

КРАСАВІК

Адкрыты гарадскі конкурс юных выканаўцаў “MUSICA CORDIS(г. Гродна, вул. Кірава, 40)

Традыцыйны адкрыты гарадскі конкурс юных выканаўцаў пройдзе ў Гродна ўжо ў восьмы раз. Юныя музыканты будуць спаборнічаць ў дзвюх намінацыях: «Струнныя народныя інструменты» і «Баян, акардэон». У саставе журы конкурса – дзеячы культуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь і Гродзенскай вобласці.
Конкурс закліканы спрыяць развіццю і павышэнню ўзроўня выканаўчай творчасці юных музыкантаў, а таксама папулярызацыі класічнага і нацыянальнага музычнага мастацтва сярод падрастаючага пакалення.

“MUSICA CORDIS” – гэта музыка, якая ідзе ад сэрца!

Тэл.: +375 15262 59 57, +375 295878142

ДУА “Дзіцячая музычная школа мастацтваў № 1 імя Ю.У.Семянякі г. Гродна” (вул. Кірава, 40). E -mail: http://music-school.by/

APRIL

Open city contest of young performers “MUSICA CORDIS” (Grodno, Kirova str., 40)

The traditional open city contest for young performers will be held in Grodno for the eighth time. Young musicians will compete in two nominations: “Stringed folk instruments” and “Bayan, accordion”. The jury of the contest includes figures of culture and art of the Republic of Belarus and Grodno region.
The contest is intended to contribute to the development and increase of the level of performing creativity of young musicians, as well as to popularize classical and national musical art among the younger generation.

“MUSICA CORDIS” is music coming from the heart!

Tel.: 375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 625957, +375 295878142, SEI “Grodno Children’s Music School of Arts №1 named after Yu.V. Semenyako”.

АПРЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК-ЯРМАРКА «ГРОДЗЕНСКІЯ ТРАДЫЦЫІ ДА СВЯТА ВЯЛІКАДНЯ» (г. Гродно, площадь Советская)

Ежегодно в преддверии католической и православной Пасхи, в Вербное воскресение, в областном центре проводится региональный праздник-ярмарка «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня» – благотворительная ярмарка изделий ремесленников, мастера народного творчества со всей области.

Вас ожидают многочисленные мастер-классы от народных мастеров и ремесленников, носителей традиций элементов нематериального культурного наследия Гродненщины, которые внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь:

  • традиционной росписи пасхальных яиц;
  • изготовлению пасхальных верб (пальм);
  • традиционному вырезанию из бумаги и многое другое.

У гостей и  участников праздника есть уникальная возможность прикоснуться к традициям наших предков и познакомиться с региональными особенностями празднования Пасхи на Гродненщине, продегустировать и узнать старинные рецепты традиционной пасхальной выпечки и приобрести все необходимое к празднику праздников – Пасхе.

Контактная информация: +375 152 623792, ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества»

КРАСАВІК

РЭГІЯНАЛЬНАЕ СВЯТА-КІРМАШ «ГРОДЗЕНСКІЯ ТРАДЫЦЫІ ДА СВЯТА ВЯЛІКАДНЯ» (г. Гродна, Савецкая плошча)

Штогод напярэдадні каталіцкага і праваслаўнага Вялікадня, у Вербную нядзелю, у абласным цэнтры праводзіцца рэгіянальнае свята-кірмаш «Гродзенскія традыцыі ды свята Вялікадня» – дабрачынны кірмаш вырабаў рамеснікаў, майстроў народнай творчасці з усёй вобласці.

Вас чакаюць шматлікія майстар-класы ад народных майстроў і рамеснікаў, носьбітаў элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Гродзеншчыны, якія ўнесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь:

  • традыцыйны роспіс велікодных яек;
  • выраб велікодных вербаў (пальмаў);
  • традыцыйнае выразанне з паперы і многае іншае.

У гасцей і ўдзельнікаў свята ёсць унікальная магчымасць дакрануцца да традыцый нашых продкаў і пазнаёміцца з рэгіянальнымі асаблівасцямі святкавання Вялікадня на Гродзеншчыне, прадэгуставаць велікодную выпечку і набыць усё неабходнае да свята святаў – Вялікадня.

Кантактная інфармацыя: +375 152 623792, ДУК “Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”

APRIL

REGIONAL HOLIDAY-FAIR “GROZDIAN TRADITIONS AND CELEBRATES OF VYALIKADNYA” (Grodno, Sovetskaya Square)

Every year, on the eve of the Catholic and Orthodox Easter, on Palm Sunday, the regional center hosts a regional holiday fair “Grodzensky tradytsy and holy Vyalіkadnya” – a charity fair of craftsmen products, craftsmen from all over the region.

Numerous master classes from craftsmen and artisans, bearers of the traditions of the intangible cultural heritage of the Grodno region, who are on the State List of Historical and Cultural Values ​​of the Republic of Belarus:

  • traditional painting of Easter eggs;
  • making Easter willows (palm trees);
  • traditional paper cutting and more.

Guests and participants of the holiday have a unique opportunity to touch the traditions of our ancestors and get acquainted with the regional peculiarities of celebrating Easter in the Grodno region, taste and learn ancient recipes of traditional Easter baking and purchase everything you need for the holiday of holidays – Easter.

Contact information: +375 152 623792, GUK “Grodno Regional Methodological Center of Folk Art”

АПРЕЛЬ

ПРАЗДНИК ПИСАНКИ (Гродненский район, г.п. Сопоцкин)

В городском поселке Сопоцкин в шестой раз пройдет Праздник писанки, который стал брендом и визитной карточкой местечка. Гости праздника смогут посетить музей писанки, в котором собрано более 1500 яиц, декорированных в самых разных техниках, поучаствовать в мастер-классах по росписи пасхальных яиц.

На протяжении всего дня праздничное настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района. Веселья хватит всем! Ждем всех интересующихся, любознательных и активных для веселого и полезного времяпровождения!

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, Сопоцкинский культурно-туристический центр филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

КРАСАВІК

СВЯТА ПІСАНКІ (Гродзенскі раён, г.п. Сапоцкін)

У гарадскім пасёлку Сапоцкін у шосты раз пройдзе Свята пісанкі, якое стала брэндам і візітнай карткай мястэчка. Госці свята змогуць наведаць музей пісанкі, у якім сабрана больш за 1500 яек, паўдзельнічаць у майстар-класах па роспісу велікодных яек.

На працягу ўсяго дня святочны настрой гасцям створаць творчыя калектывы Гродзенскага раёна. Весялосці хопіць усім! Чакаем усіх, хто цікавіцца, дапытлівых і актыўных для вясёлага і карыснага правядзення часу!

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, Сапоцкінскі культурна-турыстычны цэнтр філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

APRIL

PYSANKA HOLIDAY (Grodno district, Sopotskin)

The Pysanka holiday will be held for the sixth time in the urban village of Sopotskin, which has become the brand and hallmark of the town. Guests of the holiday will be able to visit the Pysanka Museum, which has collected more than 1500 eggs decorated in various techniques, to participate in a workshops on painting Easter eggs.

Throughout the day, the festive mood of the guests will be created by creative teams of the Grodno region. The program promises to be rich and interesting. Enough for everyone! We are waiting for everyone interested and interesting, curious and active for a fun and useful pastime!

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Sopotskinsky cultural and tourist center.

МАЙ

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Прямо по курсу – лето, а это значит, что Августовский канал готовится принимать на своих просторах долгожданных гостей. Неожиданные сюрпризы, креативные идеи, эмоции, впечатления и все то, что так любят друзья и гости Августовского канала, долго таилось в творческой мастерской организаторов, а теперь готово взорвать и превзойти все ваши ожидания. В 2023 году на шлюзе «Домбровка» будет еще ярче, веселее и эффектнее! И помните: приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом навсегда!

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

МАЙ

АДКРЫТАЕ РЭГІЯНАЛЬНАЕ СВЯТА НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “АЎГУСТОЎСКІ КАНАЛ ЗАПРАШАЕ СЯБРОЎ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал,  шлюз Дамброўка)

Прама па курсе – лета, а гэта значыць, што Аўгустоўскі канал рыхтуецца прымаць на сваіх абшарах доўгачаканых гасцей. Нечаканыя сюрпрызы, крэатыўныя ідэі, эмоцыі, уражанні і ўсё тое, што так любяць сябры і госці Аўгустоўскага канала, доўга таілася ў творчай майстэрні арганізатараў, а цяпер гатова ўзарваць і перасягнуць усе вашы чаканні. У 2023 годзе на шлюзе “Дамброўка” будзе яшчэ ярчэй і весялей. І памятайце: прыехаўшы на Аўгустоўскі канал аднойчы, вы станеце яго сябрам назаўсёды!

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY

HIDDEN REGIANAL HOLY PEOPLE’S ARTISTS AUGUSTOWSKI CANAL INVITES FRIENDS (Grodno district, Augustow Canal, Dambrook Gateway)

Summer is right on course, which means that the Augustow Canal is preparing to receive long-awaited guests on its open spaces. Unexpected surprises, creative ideas, emotions, impressions and everything that friends and guests of the Augustow Canal love so much lurked in the organizers’ creative workshop for a long time, and now it is ready to blow up and exceed all your expectations. In 2022, at the gateway “Dombrovka” will be even brighter, more fun and spectacular. And remember: нaving arrived at the Augustow Canal once, you will become his friend forever!

Phone: 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

МАЙ

ПРАЗДНИК ПАСТУХОВ (Гродненский район)

В Гродненском районе в мае состоится праздник пастухов с реконструированными элементами обряда “Юр’я” и фольклорно-анимационной программой “Юр’еўская яешня”. Юрьев день является одним из главных праздников белорусского народного календаря.

В этот день первый раз после зимы крестьяне выгоняли стадо на пастбище. С Юрьевым днем было связано большое количество ритуальных действий для сохранения домашнего хозяйства, с которыми вы сможете познакомиться, приехав на праздник.

Тел.: 8 (0152) 624137, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

МАЙ

СВЯТА ПАСТУХОЎ (Гродзенскі раён)

У Гродзенскім раёне ў маі адбудзецца Свята Пастухоў з рэканструяванымі элементамі абрада “Юр’я” і фальклорна-анімацыйнай  праграмай “Юр’еўская яешня”. Юр’еў дзень з’яўляецца адным з галоўных святаў беларускага народнага календара.

У гэты дзень першы раз пасля зімы сяляне выганялі статак на пашу. З Юр’евым днём была звязана вялікая колькасць рытуальных дзеянняў для захавання хатняй гаспадаркі, з якімі вы зможаце пазнаёміцца, прыехаўшы на свята.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY

FEAST OF SHEPHERDS (Grodno region)

On May, the Grodno district will host a shepherd’s holiday with reconstructed elements of the “Yur’ya” rite and the folklore and animation program “Yur’eyskaya yaeshnya”. St. George’s Day is one of the main holidays of the Belarusian national calendar.

On this day, for the first time after winter, the peasants drove the herd to pasture. A large number of ritual actions for the preservation of the household were associated with St. George’s Day, which you can get acquainted with when you arrive at the holiday.

Phone.: 8 (0152) 624908, state cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

МАЙ

ПРАЗДНИК МУЗЕЯ (Гродненский район, д. Заречанка)

В преддверии международного Дня музеев в деревне Заречанка состоится праздник музея для тех, кто понимает, что музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис культуры и истории.

Программа праздника насыщенная и включает традиции, которые на протяжении многих веков помогали предкам из прошлого в жизни. Вас ждет: концерт коллективов любительского творчества, мастер-классы, выставки музейных экспозиций клубных учреждений Гродненского района, интерактивные программы и многое другое.

Тел.: 8 (0152) 688312, Заречанский дом народного творчества, 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

МАЙ

СВЯТА МУЗЕЯ (Гродзенскі раён, в. Зарачанка)

Напярэдадні міжнароднага Дня музеяў у вёсцы Зарачанка адбудзецца свята музея для тых, хто разумее, што музей – гэта асаблівы свет са сваёй унутранай багатай атмасферай, аазіс культуры і гісторыі.

Праграма свята насычаная і ўключае традыцыі, якія на працягу многіх стагоддзяў дапамагалі продкам з мінулага ў жыцці. Вас чакае: канцэрт калектываў аматарскай творчасці, майстар-класы, выставы музейных экспазіцый клубных устаноў Гродзенскага раёна, інтэрактыўныя праграмы і шмат іншага.

Тэл.: 8 (0152) 688312, Зарэчанскі дом народнай творчасці, 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY

MUSEUM HOLIDAY (Grodno district, village Zarechanka)

On the eve of the International Day of Museums in the village of Zarechanka, a museum holiday will take place for those who understand that a museum is a special world with its own rich inner atmosphere, an oasis of culture and history.

The holiday program is rich and includes traditions that have helped ancestors from the past in life for many centuries. Waiting for you: a concert of amateur art groups, master classes, exhibitions of museum expositions of club institutions of the Grodno region, interactive programs and much more.

Tel .: 8 (0152) 688312, Zarechansky House of Folk Art, 8 (0152) 624908, State Cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

МАЙ

Фестиваль авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» (г. Гродно)

На душевный праздник авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» со всей Беларуси и других стран (Россия, Латвия, Эстония) съедутся как известные барды, так и начинающие исполнители. Любителей отдыха на природе ждут творческие мастерские, конкурсный концерт на сцене, большой гала-концерт, лирическая танцевальная программа и трогательные посиделки у костра. На праздник приглашаются «неисправимые» романтики, любители тёплого общения с друзьями, знающие толк в хорошей музыке и умеющие отдыхать душой.

Контактная информация: +375 152 682020, +375 152 682062, ГУ «Гродненский городской центр культуры»

МАЙ

ФЕСТЫВАЛЬ АЎТАРСКАЙ ПЕСНІ Й ПАЭЗІІ «ЗЯЛЁНЫ ГРАН-ПРЫ» (г. Гродна)

На душэўнае свята аўтарскай песні і паэзіі “Зялёны Гран-пры” з усёй Беларусі і іншых краін (Расія, Латвія, Эстонія) з’едуцца як вядомыя барды, так і выканаўцы-навічкі. Аматараў адпачынку на прыродзе чакаюць творчыя майстэрні, конкурсны канцэрт на сцэне, вялікі гала-канцэрт, лірычная танцавальная праграма і чуллівыя вячоркі ля вогнішча. На свята запрашаюцца “непапраўныя” рамантыкі, аматары цёплых зносін з сябрамі, якія ведаюць толк у добрай музыцы і ўмеюць адпачываць душой.

Кантактная інфармацыя: +375 152 682020, +375 152 682062, ГУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр  культуры»

MAY

FESTIVAL OF AUTHOR’S SONG AND POETRY «GREEN GRAND PRIX» (Grodno)

Both the famous bards and beginning performers from all over Belarus and other countries (Russia, Latvia, Estonia) will come to the emotional holiday of the author’s song and poetry «Green Grand Prix». Fans of outdoor recreation can enjoy creative workshops, a contest concert on the stage, a large gala concert, a lyrical dance program and touching gatherings around the campfire. «Incorrigible» romantics, lovers of warm communication with friends who know a lot about good music and how to have rest for their souls, are invited to the holiday.

Contact information: +375 152 682020, +375 152 682062, SI «Grodno City Center of Culture»

МАЙ

VII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ «ФАНФАРЫ СЯБРОЎ» (Гродненский район, аг.Поречье)

VII открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў», который проходит раз в два года и превращает агрогородок Поречье не только в центр демонстрации профессионального мастерства оркестров, но и является настоящим большим праздником как для местных жителей, так и для его гостей.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной. Первый фестивальный день «Соцветие мелодий зарубежных друзей» начнется с торжественного шествия оркестров по улицам аг. Поречье. Затем пройдут концертные выступления коллективов и показ дефиле, в ходе которых все присутствующие сполна смогут насладиться чарующими звуками духовой музыки и захватывающим шоу мажореток. Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на стадионе состоится дискотека.

Второй фестивальный день «Фанфары духовых оркестров Гродненщины» обещает быть не менее насыщенным.  На фестивале будут работать: выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, детские аттракционы, выездная торговля.

Тел.: 8 (0152) 624220, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

МАЙ

VII АДКРЫТЫ ФЕСТЫВАЛЬ ДУХАВОЙ МУЗЫКІ “ФАНФАРЫ СЯБРОЎ” (Гродзенскі раён, аг.Парэчча)

VII адкрыты фестываль духавой музыкі “Фанфары сяброў”, які праходзіць раз у два гады і ператварае аграгарадок Парэчча не толькі ў цэнтр дэманстрацыі прафесійнага майстэрства аркестраў, але і з’яўляецца сапраўдным вялікім святам як для мясцовых жыхароў, так і для яго гасцей.

Праграма фестывалю абяцае быць насычанай і цікавай. Першы фестывальны дзень “Суквецце мелодый замежных сяброў” пачнецца з урачыстага шэсця аркестраў па вуліцах аг.Парэчча. Затым пройдуць канцэртныя выступленні калектываў і паказ дэфіле, падчас якіх усе прысутныя спаўна змогуць атрымаць асалоду ад чароўных гукаў духавой музыкі і захапляльнага шоў мажарэтак. Але на гэтым святочны дзень не завершыцца. Увечары на стадыёне адбудзецца дыскатэка.

Другі фестывальны дзень “Фанфары духавых аркестраў Гродзеншчыны” абяцае быць не менш насычаным. На фестывалі будуць працаваць: выстава-кірмаш вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці аддзела этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра, дзіцячыя атракцыёны, выязны гандаль.

Тэл.: 8 (0152) 624220, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY

VII OPEN FESTIVAL OF SPIRIT MUSIC “FANFARY OF FRIENDS” (Grodno region, village Porechye)

The VII open festival of wind music “Fanfary of friends”, which takes place every two years and turns the agro-town Porechye not only into a center for demonstrating the professional skills of orchestras, but is also a real big holiday for both local residents and its guests.

The festival program promises to be rich and interesting. The first festival day “Inflorescence of melodies of foreign friends” will begin with a solemn procession of orchestras along the streets of ag. Porechye. Then there will be concert performances of groups and a fashion show, during which all those present will be able to fully enjoy the enchanting sounds of brass music and an exciting show of majarettes. But the holiday will not end on this. In the evening, a disco will take place at the stadium.

The second festival day “Fanfare of Grodno Region Brass Bands” promises to be no less eventful. The festival will include: an exhibition-fair of arts and crafts of the Department of Ethnography, Folklore and Crafts of the Grodno Regional Cultural and Information Center, children’s attractions, off-site trade.

Phone.: 8 (0152) 624220, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

МАЙ

Парад-шествие детских колясок (г.Гродно, пл.Советская – городской парк им.Ж.-Э.Жилибера)

Каждый год в рамках праздника Дня семьи, в нашем городе разворачивается яркое театрализованное действие – парад-шествие детских колясок. В шествии принимают участие молодые семьи с детьми. Оформленные коляски в различных сюжетах превращают праздник в яркий карнавал, в котором может поучаствовать каждый. Обязательным условием является подача заявки и ваша фантазия.

Информация на сайте: http://glenad-grodno.gov.by/  и YouTube канале len_grodno BY

Тел: + 375 152 39 59 31 (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации Ленинского района г.Гродно, ул. Советская , 10)

E-mail: leninfo@mail.grodno.by

МАЙ

Парад-шэсце дзіцячых калясак (г.Гродна, пл.Савецкая – гарадскі парк ім.Ж.-Э.Жылібера)

Кожны год у рамках свята Дня сям’і, у нашым горадзе разгортваецца яркае тэатралізаванае дзейства – парад-шэсце дзіцячых калясак. У шэсці бяруць удзел маладыя сем’і з дзецьмі. Аформленыя каляскі ў розных сюжэтах ператвараюць свята ў яркі карнавал, у якім можа паўдзельнічаць кожны. Абавязковай умовай з’яўляецца падача заяўкі і ваша фантазія.

Інфармацыя на сайце: http://glenad-grodno.gov.by/  і YouTube канале len_grodno BY

Тэл: + 375 152 39 59 31 (Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі адміністрацыі Ленінскага раёна г.Гродна, вул.Савецкая, 10)

E-mail: leninfo@mail.grodno.by

MAY

Parade-procession of baby carriages (Grodno, Sovetskaya square – city park named after J.-E. Gilibert)

Every year, as part of the Family Day holiday, a vivid theatrical action unfolds in our city – a parade-procession of baby carriages. Young families with children take part in the procession. Baby carriages, decorated in various themes, turn the holiday into a bright carnival, in which everyone can take part. A prerequisite is filing an application and your imagination.

Information on the website: http://glenad-grodno.gov.by/ and YouTube channel len_grodno BY

Tel: + 375 152 39 59 31 (Department of ideological work, culture and youth affairs of the Leninsky district administration of Grodno, Sovetskaya str., 10)

E-mail: leninfo@mail.grodno.by

МАЙ-ИЮНЬ

Международный пленэр «Гродна – дарог скрыжаванне» (филиал Гродненский выставочный зал ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул.Ожешко, 38)

Живописные окрестности Гродно вновь станут источником вдохновения для художников из разных стран, которые примут участие в международном пленэре «Гродна – дарог скрыжаванне». Во время пленэра для художников-участников запланированы экскурсии по Гродно и Гродненской области, посещение творческих мастерских художников.

Пленэр такого формата уже стал традиционным для нашего города, а увидеть созданные художниками картины смогут все желающие на выставке. Широкий диапазон представленных направлений экспонируемых произведений откроет для вас разнообразие взглядов художников нашего города и зарубежных гостей. Вы сможете увидеть работы живописи, графики, скульптуры.

Образ Гродно в работах художников никого не оставит равнодушным!

Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152  68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail:  ck.grodno@gmail.com

МАЙ-ЧЭРВЕНЬ

Міжнародны пленэр “Гродна-дарог скрыжаванне” (філіал Гродзенская выставачная зала ГУ “Гродзенскi гарадскi цэнтр культуры”, вул. Ажэшка,38)

Маляўнічыя наваколлі Гродна зноў стануць крыніцай натхнення для мастакоў з розных краін, якія прымуць удзел у міжнародным пленэры “Гродна – дарог скрыжаванне”. Падчас пленэру для мастакоў-удзельнікаў запланаваны экскурсіі па Гродна і Гродзенскай вобласці, наведванне творчых майстэрняў мастакоў. Пленэр такога фармату ўжо стаў традыцыйным для нашага горада, а ўбачыць створаныя мастакамі карціны змогуць усе жадаючыя на выставе. Шырокі дыяпазон прадстаўленых напрамкаў экспануемых твораў адкрые для вас разнастайнасць поглядаў мастакоў нашага горада і замежных гасцей. Вы зможаце ўбачыць працы жывапісу, графікі, скульптуры. Вобраз Гродна ў працах мастакоў нікога не пакіне абыякавым!

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://ckg.by

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскi гарадскi цэнтр культуры”,  вул. Урублеўскага , 33) E -mail: ck.grodno@gmail.com

MAY – JUNE

International Plein Air “Hrodna Darog Skryzhavanne” (“Grodno is intersection of roads”) (“Grodno Exhibition Hall” branch of the SI “Grodno City Culture Center”, Ozheshko str. 38)

The picturesque surroundings of Grodno will become inspiration for artists from different countries who will take part in the international plein air “Hrodna Darog Skryzhavanne” (“Grodno is intersection of roads”). During the plein air, Grodno and Grodno region tours, visits to creative workshops of artists are planned for participating artists.

The plein air of this format has already become traditional for our city.  Everyone may have an opportunity see the paintings made by the artists. A wide range of presented styles and trends of the exhibited works will open for you a variety of views of the of our city’s artists and foreign guests. You will be able to see paintings, drawings, sculptures. The image of Grodno in the artists’ works will not leave you indifferent!

Detailed information on the website: http://ckg.by

Tel.: +375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee), +375 152 68 20 20 (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ИЮНЬ

VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ» (Гродненский район, аг. Вертелишки)

В этот день Вертелишки станут танцевальной столицей, где свое мастерство владения различными техниками танца покажут участники из разных уголков нашей страны. Мероприятие начнется костюмированным театрализованным шествием хореографических коллективов – участников фестиваля, после чего на сцене состоится торжественное открытие. Во время презентации-выступления каждый коллектив познакомит зрителей с направлением своего творчества, а концерт окунет в мир изящества, грации и красоты. Кульминацией танцевального праздника станет награждение победителей.

До встречи на фестивале!

Тел.: 8 (0152) 977916, 8 (0152) 605624, Вертелишковский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЧЭРВЕНЬ

VII АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ХАРЭАГРАФІЧНАГА МАСТАЦТВА ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ (Гродзенскі раён, аг. Верцялішкі)

У гэты дзень Верцялішкі стануць танцавальнай сталіцай, дзе сваё майстэрства валодання рознымі тэхнікамі танца пакажуць удзельнікі з розных куткоў нашай краіны. Мерапрыемства пачнецца касцюміраваным тэатралізаваным шэсцем харэаграфічных калектываў- удзельнікаў фестывалю, пасля чаго на сцэне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё. Падчас прэзентацыі-выступлення кожны калектыў пазнаёміць гледачоў з напрамкам сваёй творчасці, а канцэрт пагрузіць у свет вытанчанасці, грацыі і прыгажосці. Кульмінацыяй танцавальнага свята стане ўзнагароджанне пераможцаў.

Да сустрэчы на ​​фестывалі!

Тэл.: 8 (0152) 977916, 8 (0152) 605624, Верцялішкаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE

VII OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC ART “DANCE TWIRL” (Grodno district, ag. Vertelishki)

The ag. Vertelishki will become the dance capital on this day. Participants from different parts of our country and abroad will show their mastery of various dance techniques here. The event will begin with a fancy-dress theatrical procession of choreographic groups participating in the festival, after which a grand opening will take place on the stage. During the presentation-performance, each team will acquaint the audience with the direction of their work, and the concert will plunge into the world of grace, grace and beauty. Participants will be able to participate in master classes in choreography. Awarding of winners will be the culmination of a dance festival.

See you at the festival!

Phone: 8 (0152) 977916, 8 (0152) 605624, Vertelishkovsky center of culture state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

Каждая вторая и четвертая среда месяца (МАЙ – АВГУСТ)

Мероприятия творческого проекта «Фестивальная арт-среда» (г.Гродно, ул. Тельмана, 4)

«Фестивальная арт-среда», как экспериментальная сценическая площадка, родилась в самом центре города Гродно, где сама история, его улочки и архитектура располагает к живому общению под открытым небом. Через музыку, танец, слово, изобразительное искусство, ремесленничество каждый зритель раскрывает свой креативный потенциал и интерес к своей творческой природе.

Место проведения –концертная площадка на пересечении ул. Тельмана и ул. Урицкого.

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1),  +375 152  68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33) E-mail:  ck.grodno@gmail.com

Кожная другая і чацвёртая серада месяца (МАЙ – ЖНІВЕНЬ)

Мерапрыемствы творчага праекта “Фестывальная арт-серада” (г.Гродна, вул. Тэльмана, 4)

«Фестывальная арт-серада», як эксперыментальная сцэнічная пляцоўка, нарадзілася ў самым цэнтры горада Гродна, дзе сама гісторыя, яго вулачкі і архітэктура спрыяе жывым сустрэчам пад адкрытым небам. Праз музыку, танец, слова, выяўленчае мастацтва, рамесніцтва кожны глядач раскрывае свой крэатыўны патэнцыял і аб’ядноўвае ідэальны свет з рэальным.

Месца правядзення -канцэртная пляцоўка на скрыжаванні вул. Тэльмана і вул. Урыцкага. Тэл.: + 375152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), +375 152 68 20 20, (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага, 33)

E-mail:  ck. grodno@gmail.com

Every second and fourth Wednesday of the month (May-August)

Events of the creative project “Festival Art Wednesday” (Grodno, Telmana str., 4)

“Festival Art Wednesday”, as an experimental stage area, is located in the very center of Grodno, where the history itself, its streets and architecture are conducive to live communication in the open air. Through music, dance, word, fine arts, handicrafts, each spectator reveals his/her creative potential and artistic nature.

The venue is a concert stage area at the intersection of Telmana str. and  Uritskogo str.

Tel.: + 375 152 62 60 02 (Department of Culture of the City Executive Committee, Lenin sq., 2/1), +375 152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33). E-mail: ck.grodno@gmail.com

Последняя суббота месяца (МАЙ-АВГУСТ)

Мероприятия  творческого проекта «Арт-пикник на Реймонта» (г.Гродно, ул. Реймонта,12).

«Арт-пикник на Реймонта» – это уникальный формат отдыха современных горожан. Мероприятия собирают творческих людей, креативную молодежь и тех, кто любит весело, интересно и познавательно проводить время. Каждый Арт-пикник не похож на предыдущий и максимально насыщен танцами, музыкой, народным творчеством в современной обработке, интерактивными играми. Открывайте новые увлечения и получайте удовольствие!

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375 152  68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33) E-mail:  ck.grodno@gmail.com

Апошняя субота месяца (МАЙ – ЖНІВЕНЬ)

Мерапрыемствы творчага праекта “Арт-пікнік на Рэйманта” (г.Гродна, вул. Рэйманта, 12).

«Арт-пікнік на Рэйманта» – гэта ўнікальны фармат адпачынку сучасных гараджан. Мерапрыемствы збіраюць творчых людзей, крэатыўную моладзь і тых, хто любіць весела, цікава і пазнавальна бавіць час. Кожны Арт-пікнік не падобны да папярэдняга і максімальна насычаны танцамі, музыкай, народнай творчасцю ў сучаснай апрацоўцы, інтэрактыўнымі гульнямі. Адкрывайце новыя захапленні і атрымлівайце задавальненне!

Тэл.: + 375152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), +375 152 68 20 20, (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

Last Saturday of the month (May-August)

Events of the creative project “Art Picnic in Reymonta” (Grodno, Reymonta str., 12)

“Art Picnic in Reymonta” is a unique format of recreation for modern citizens. The events gather together creative people, creative youth and those who like to have fun, interesting and educational time. Each Art Picnic is not like the previous one and is full of dances, music, folk art in modern interpretation, interactive games. Discover new hobbies and have fun!

Tel.: + 375 152 62 60 02 (Department of Culture of the City Executive Committee, Lenin sq., 2/1), +375 152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33). E-mail: ck.grodno@gmail.com

ИЮНЬ (раз в два года)

Заключительные мероприятия ХІІІ Республиканского фестиваля национальных культур (пл. Ленина, пл. Советская, городской парк им. Ж.-Э.Жилибера, ул. Советская)

Самая прекрасная и красочная традиция в городе над Неманом – Республиканский фестиваль национальных культур. Один раз в два года в Гродно проходят заключительные мероприятия Республиканского фестиваля национальных культур – праздник фольклорного разноцветия, который объединяет всех благородной идеей добра и мира, горячим желанием поделиться сокровищами национального искусства, вновь и вновь прикоснуться к наиболее сокровенным его источникам.

Гродненцы очень любят этот праздник, усердно готовятся к нему и радушно принимают гостей. В дни фестиваля улицы нашего города празднично украшены, а также на них по-особому многолюдно. Разнообразные музыкальные площадки, национальные подворья с традиционными обрядами и национальной кухней, выставки народных умельцев – все это можно увидеть и услышать один раз в два года в нашем Гродно. Талантливые мастера, удивительные образцы прикладного творчества и национальной культуры, приоткрывают нам частицу народной души.

В дни фестиваля в Гродно звучат мелодии разных народов, сменяемые красочными хореографическими композициями, всегда вечными в своей красоте и самобытности. Ведь именно через искусство разных национальностей мы приобщаемся к народной мудрости, духовно обогащаемся и воспринимаем художественные традиции разных народов.

Каждый год праздник удивляет своим богатством, многообразием, неповторимостью, открытиями и новыми находками. Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152  68 20 20,  (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ИЮНЬ

ПРАЗДНИК «АДЭЛЬСКІ ФЭСТ» (Гродненский район, аг.Одельск)

Традиционно в агрогородке Одельск  проходит праздник «Адэльскі фэст», приуроченный ко Дню Святого Антония. Начнется он в полдень со Святой литургии в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии.  Далее праздник соберет одельчан от мала до велика на площадке возле центра культуры. Откроется праздничное мероприятие концертной программой с поздравлениями участников коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, а также приезжих гостей.

Ближе к вечеру праздничное гулянье превратится в большую развлекательную площадку с танцевально-развлекательной программой.

Тел.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 322188, Одельский центр культуры и народного творчества филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЧЭРВЕНЬ

СВЯТААДЭЛЬСКІ ФЭСТ (Гродзенскі раён, аг.Адэльск)

Традыцыйна ў аграгарадку Адэльск праходзіць свята “Адэльскі фэст”, прымеркаванае да Дня Святога Антонія. Пачнецца яно апоўдні са Святой літургіі ў касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі. Далей свята збярэ адэльчан ад малога да вялікага на пляцоўцы каля цэнтра культуры. Адкрыецца святочнае мерапрыемства канцэртнай праграмай з віншаваннямі ўдзельнікаў калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, а таксама гасцей.

Бліжэй да вечара святочнае гулянне ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку з танцавальна-забаўляльнай праграмай.

Тэл.: 8 (0152) 624137,  8 (0152) 322188, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры  “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE

HOLIDAY “ODELSKY FEST” (Grodno district, ag. Odelsk)

The holiday “Odelsky fest” is held traditionally in the ag. Odelsk.  It dedicated to St. Anthony’s Day. It will begin at noon with the Holy Liturgy in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Further, the holiday will gather the villagers from small to large in the center of culture. The festive event will open with concert programs and congratulations to members of amateur groups of club institutions of the Grodno district, as well as visiting guests.

The festivities will turn into a large dance floor with a dance and entertainment program towards evening at the center of culture.

Phone: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 322188, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

ИЮНЬ

ПРАЗДНИК «АВГУСТОВСКИЙ ФРЕШ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Секрет универсального коктейля праздника «Августовский фреш» прост: смешиваем ваше настроение, энергию, бодрость и позитив для получения взрывных эмоций и впечатлений.

Одно из самых ярких событий состоится на Августовском канале, шлюзе Домбровка. Здесь каждый сможет окунуться в незабываемую атмосферу лета. Концертные программы, квест-игры, музыкально-танцевальные батлы, водные аттракционы и много других сюрпризов ждет вас на празднике.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЧЭРВЕНЬ

СВЯТА “АВГУСТОВСКИЙ ФРЕШ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Сакрэт універсальнага кактэйлю свята “Августовский фреш” просты: змешваем ваш настрой, энергію, бадзёрасць і пазітыў для атрымання ўзрушаных эмоцый і ўражанняў.

Адна з самых яркіх падзей адбудзецца на Аўгустоўскім канале, шлюзе Дамброўка. Тут кожны зможа акунуцца ў незабыўную атмасферу лета. Канцэртныя праграмы, квэст-гульні, музычна-танцавальныя батлы, водныя атракцыёны і мноства іншых сюрпрызаў чакае вас на свяце.

Тэл.: 8 (0152) 624908,  дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE

HOLIDAY “AUGUST FRESH(Grodno district, Augustow Canal, the Dambrook gateway)

The secret of the universal cocktail of the “August fresh” holiday is simple: we mix your mood, energy, cheerfulness and positive to get explosive emotions and impressions.

Оne of the brightest events will take place on the Augustow Canal, the Dombrovka gateway, where everyone can plunge into the unforgettable atmosphere of summer! We are waiting and inviting everyone! Concert programs, quest games, musical and dance battles, water attractions and many other surprises await you at the holiday.

Phone:  8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

ИЮНЬ

«Библионочь» (ул. Л. Чайкиной, 49)

«Библионочь» состоится на открытой площадке городской библиотеки № 3 в летний июньский вечер.

В программе: встреча с писателями и поэтами, выступление музыкальных коллективов, выставка работ и мастер-классы от клуба «Гродненская кукла», экскурсия в музейную комнату «Кукольный дом», викторины, конкурсы, театрализованные представления, книжные гадания, фотозоны и многое другое.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте: http://centrbibl.grodno.by и в социальных сетях учреждения.

Тел. +375152-69-59-66, +375152-68-57-32 (отдел библиотечного маркетинга Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка, ул. Титова, 12, г.Гродно)

ЧЭРВЕНЬ

“Бібліяноч” (ул.Л.Чайкінай,49)

“Бібліяночь” адбудзецца на адкрытай пляцоўцы гарадской бібліятэкі № 3 у летні чэрвеньскі вечар.

У праграме: сустрэча з пісьменнікамі і паэтамі, выступленне музычных калектываў, выстава работ і майстар-класы ад клуба «Гарадзенская лялька», экскурсія ў музейны пакой «Лялечны дом», віктарыны, конкурсы, тэатралізаваныя паказы, кніжныя варажбы, фотазоны і многае іншае.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемствы на сайце: http://centrbibl.grodno.by і ў сацыяльных сетках установы.

Тэл. + 375152-69-59-66, + 375152-68-57-32 (аддзел бібліятэчнага маркетынгу Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя. А. Макаёнка, вул. Цітова, 12, г. Гродна)

JUNE

“Library night” (Grodno , L. Chaikina str., 49)

“Library Night” will take place in the open area of the city library №3 on a summer June evening.

The program includes: a meeting with writers and poets, performances by musical groups, an exhibition of works and master classes from the “Grodno Doll” club, an excursion to the “Doll House” museum room, quizzes, contests, theatrical performances, book fortune-telling and photo zones and much more.

Detailed information on the eve of the event on the website: http://centrbibl.grodno.by and in the institution’s social networks.

Tel.: + 375 152 695966, + 375 152 685732 (Department of library marketing of the Grodno city central library named after A. Makayonok, Titova str., 12)

ИЮНЬ

ПРАЗДНИК МОЛОКА (Гродненcкий район, аг.Луцковляны)

«Пейте, гости, молоко, будете здоровы!» – так звучит девиз брендового праздника молока. О любимом с детства напитке будут петь песни и читать стихи, пробовать приготовленные из него угощения и, конечно, награждать тех, благодаря кому полезный продукт появляется на столе.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, дегустация молочной продукции, выступления творческих коллективов. В течение дня будут работать творческие кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по рецептам на основе натуральных ингредиентов. Фотовыставка расскажет о современных молочных фермах и хозяйствах. Секретами приготовления домашних творожных и плавленых сыров поделятся радушные хозяйки Луцковлян. Мастера по плетению корзинок из лозы и проволоки проведут мастер-классы для тех, кто интересуется их творчеством.

Завершится мероприятие молодежной дискотекой.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, Луцковлянский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЧЭРВЕНЬ

СВЯТА МАЛАКА (Гродненcкі раён, аг. Луцкаўляны)

“Піце, госці, малако, будзеце здаровыя!” – так гучыць дэвіз брэндавага свята малака. Незвычайная ўрачыстасць зноў збярэ ўсіх жыхароў і гасцей аг. Луцкаўляны на свята малака. Аб любімым з дзяцінства напоі будуць спяваць песні і чытаць вершы, спрабаваць прыгатаваныя з яго пачастункі і, вядома, узнагароджваць тых, дзякуючы каму карысны прадукт з’яўляецца на стале.

Гасцей чакае насычаная забаўляльная праграма, выступленні творчых калектываў, дэгустацыя малочнай прадукцыі. На працягу дня будуць працаваць творчыя кулінарныя майстэрні, можна будзе паспрабаваць сыр і масла, прыгатаваныя ўручную па рэцэптах на аснове натуральных інгрэдыентаў. Фотавыстаўка раскажа аб сучасных малочных фермах і гаспадарках. Сакрэтамі падрыхтоўкі хатніх тварожных і плаўленых сыроў падзеляцца гасцінныя гаспадыні Луцкаўлян. Майстры па пляценні кошыкаў з лазы і дроту правядуць майстар-класы для тых, хто цікавіцца іх творчасцю. Завершыцца мерапрыемства маладзёжнай дыскатэкай.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, Луцкаўлянскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE

HOLIDAY OF MILK (Grodno district, ag. Luckovlyany)

“Drink, guests, milk, you will be healthy!” — this phrase fully refers to the brand event of ag. Luckovlyany — the milk festival. The main characters – the best operators of machine milking, livestock breeders, livestock specialists SPK them. Denshchikov will be thanked for the work and presented with gift. For residents and guests of the agro-town, concert programs of artists of the Grodno region will be organized.

Throughout the holiday, a culinary workshop will work, where the friendly housewives of the Luckovlyany agricultural town will share the secrets of cooking homemade cheeses and recipes of specialties from dairy products. Outbound trading will work. Children will enjoy the rides and the playground. The event, a youth disco, will complete the eventful event.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Luсkovlyansky center of culture.

ИЮНЬ

ПРАЗДНИК «ГОЖСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ» (Гродненский район, аг. Гожа)

Природные богатства агрогородка Гожа – криницы. Лесные родники включены в информационный ресурс «Карты природных источников (родники) на территории Гродненской области в ландшафтном заказнике «Гродненская пуща». Природный источник положил основу для создания брендового мероприятия — праздника «Гожские серебряные ключи.

Гостей праздника ждет:   торжественная церемония  «Гожский ангел», на которой в знак признания и благодарности за  дела, поступки, самоотверженный труд наградят почетными грамотами и подарками жителей агрогородка, концертно-развлекательная программа с участием артистов и коллективов Гожского центра культуры, интерактивные площадки для взрослых и детей, фотосушка «Гожские пейзажи», выставка отдела этнографии фольклора и ремесел «Из рук природы в руки человека, аттракционы, для «юных кладоискателей» – квест-игра и мастер-класс в технике оригами. Завершением мероприятия станет праздничная дискотека.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЧЭРВЕНЬ

СВЯТА ГОЖСКІЯ СЯРЭБРАНЫЯ КЛЮЧЫ (Гродзенскі раён, аг. Гожа)

Прыродныя багацці аграгарадка Гожа-крыніцы. Лясныя крыніцы ўключаны ў інфармацыйны рэсурс “Карты прыродных крыніц (крыніцы) на тэрыторыі Гродзенскай вобласці ў ландшафтным заказніку “Гродзенская пушча”. Прыродная крыніца паклала аснову для стварэння брэндавага мерапрыемства-свята “Гожские сярэбраныя ключы”.

Гасцей свята чакае: урачыстая цырымонія “Гожскі анёл”, на якой у знак прызнання і падзякі за справы, учынкі, самаадданую працу ўзнагародзяць ганаровымі граматамі і падарункамі жыхароў аграгарадка, канцэртна-забаўляльная праграма з удзелам артыстаў і калектываў Гожскага цэнтра культуры, інтэрактыўныя пляцоўкі для дарослых і дзяцей, фотасушка “Гожскія пейзажы”, выстава аддзела этнаграфіі фальклору і рамёстваў з рук прыроды ў рукі чалавека, атракцыёны, для “юных скарбашукальнікаў” – квэст-гульня і майстар-клас у тэхніцы арыгамі. Завяршэннем мерапрыемства стане святочная дыскатэка.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE

“GOZHSKY SILVER KEYS” (Grodno district, ag. Gozha)

Natural resources of the agro-town of Gozha-krinitsa. Forest springs are included in the information resource Maps of natural springs (springs) on the territory of the Grodno region in the landscape reserve “Grodno Forest”. The natural spring laid the foundation for the creation of a brand event – the holiday “Gozhsky Silver Keys”.

The guests of the holiday are waiting for: a solemn ceremony “Gozhsky Angel», at which, in recognition and gratitude for deeds, deeds, selfless work, residents of the agro-town will be awarded with certificates of honor and gifts, a concert and entertainment program with the participation of artists and collectives of the Gozhsky Cultural Center, interactive platforms for adults and children, a photo booth “Gozhsky Landscapes”, an exhibition of the Department of ethnography of folklore and crafts “From the hands of nature into the hands of man, attractions, for “young treasure hunters” – a quest game and a master class in technology origami. The end of the event will be a festive disco.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

ИЮЛЬ

ПРАЗДНИК РЫБАКА «В ОЗЁРАХ КЛЁВ…О!» (Гродненский район, аг.Озеры, возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)

Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов. Организаторы обещают насыщенную концертную программу, развлекательную игротеку «Отдыхаем по-озерски», необычные водные состязания, лотерею удачи «Золотая рыбка». Перекусить можно будет ухой, приготовленной по оригинальному местному рецепту. На свежем воздухе хочется отдыхать максимально активно, а тем более в том месте, где лесные пейзажи и манящая водная гладь просто завораживают…

Чтобы увидеть всю эту красоту, можно будет прокатиться на лошадях или устроить водную прогулку на катамаранах. На протяжении дня будет организована работа детских аттракционов и выездная торговля.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Озерский центр культуры.

ЛІПЕНЬ

СВЯТА РЫБАКА “В ОЗЕРАХ КЛЁВ … О!” (Гродзенскі раён, аг.Азёры, каля выратавальнай станцыі “Азёры” на беразе воз. Белае)

Прафесіяналы, аматары і пачаткоўцы ў рыбнай лоўлі паспрабуюць свае сілы ў спаборніцтвах на лепшы ўлоў. Арганізатары абяцаюць насычаную канцэртную праграму, забаўляльную гульнятэку «Отдыхаем по-озерски», незвычайныя водныя спаборніцтвы, латарэю поспеху «Золотая рыбка». Перакусіць можна будзе юшкай, прыгатаванай па арыгінальным мясцовым рэцэпце. На свежым паветры хочацца адпачываць максімальна актыўна, а тым больш у тым месцы, дзе лясныя пейзажы і вабная водная роўнядзь проста зачароўваюць…

Каб убачыць усю гэтую прыгажосць, можна будзе пракаціцца на канях, зладзіць водную прагулку на катамаранах. На працягу дня будзе арганізавана работа дзіцячых атракцыёнаў і выязны гандаль.

Тэл.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Азёрскі цэнтр культуры.

JULY

THE FISHERMAN’S HOLIDAY “IN THE ОZERY IS COOL … OH!”  (Grodno district, ag. Оzery, near the rescue station on the shores of Lake Beloe)

Professionals, amateurs and beginners in fishing will try their hand at competing for the best catch. If suddenly you are neutral about fishing, the organizers have prepared a rich concert program, an entertaining game library «Resting in Ozersky», unusual water competitions, and the «Goldfish» luck lottery. You can have a bite to eat an ear according to the original local recipe. In the fresh air I want to relax as actively as possible, and even more so in the place where forest landscapes and inviting water surface are simply mesmerizing.

To see all this beauty, you can ride a horse, arrange a boat trip on a catamaran. Throughout the day, children’s attractions and on-site trading will be organized.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Ozersky center of culture. 

ИЮЛЬ

ПРАЗДНИК ВОКЗАЛА (Гродненский район, аг. Поречье)

В агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, пройдет яркий тематический праздник. В этот день станция «Поречье» в Гродненском районе превратится в большую концертную площадку, где будут выступать  артисты и коллективы любительского творчества клубных учреждений Гродненского района.

Поречская сельская библиотека-краеведческий центр воплотит в реальность «Читающий вокзал» на котором будет представлена ​​интересная и тематическая литература, а   дети смогут принять участие в квест-игре и вело-квесте по знаменитым местам агрогородка.

Каждый желающий сможет найти себе занятие по интересам – скучать уж точно не придется!

Большой праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка-продажа работ ремесленников, где можно будет приобрести памятные сувениры, выездная торговля и множество других сюрпризов ждут вас на нашем празднике.

Тел.: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Поречский центр культуры.

ЛІПЕНЬ

СВЯТА ВАКЗАЛА (Гродзенскі раён, аг. Парэчча)

У аграгарадку Парэчча, дзе знаходзіцца самы стары ў Беларусі чыгуначны вакзал, пройдзе яркае тэматычнае свята. У гэты дзень станцыя “Парэчча” ў Гродзенскім раёне ператворыцца ў вялікую канцэртную пляцоўку, дзе будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна.

Парэцкая сельская бібліятэка-краязнаўчы цэнтр увасобіць у рэальнасць “Читающий вокзал” на якім будзе прадстаўлена цікавая і тэматычная літаратура, а дзеці змогуць прыняць удзел у квэст-гульні і вела-квэсце па знакамітых мясцінах аграгарадка. Кожны жадаючы зможа знайсці сабе занятак па інтарэсах – сумаваць ужо сапраўды не давядзецца!

Вялікі святочны канцэрт, інтэрактыўныя пляцоўкі, выстава-продаж работ рамеснікаў, дзе можна будзе набыць памятныя сувеніры, выязны гандаль і мноства іншых сюрпрызаў чакаюць вас на нашым свяце.

Тэл.: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, Парэцкі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JULY

HOLIDAY STATION (Grodno district, ag. Porechye)

In the agro-town of Porechye, where the oldest railway station in Belarus is located, a bright thematic holiday will be held. On this day, the Porechye station in the Grodno region will turn into a large concert venue, where artists and amateur groups of the Grodno region club institutions will perform.

The Porech Rural Library-Regional Center will make the “Reading Station” a reality, which will present interesting and thematic literature, and children will be able to take part in a quest game and a bicycle quest around the famous places of the agro-town. Everyone who wants to can find something to do with their interests – you certainly won’t be bored!

A big festive concert, interactive platforms, an exhibition and sale of artisans’ works, where you can buy souvenirs, off-site trade and many other surprises await you at our holiday.

Phone: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Porechskii center of culture.

АВГУСТ

 ПРАЗДНИК МОРЯ

(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Праздник с ароматом моря на Августовском канале обещает порадовать каждого гостя яркими впечатлениями! Приехав в самое живописное местечко Гродненского района, вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по болотному футболу и областной спортивный праздник «Плавание на чем попало». Это не только зрелищно, но еще и очень весело!

Окунуться в атмосферу праздника и найти «морское» развлечение по душе можно будет буквально на каждом шагу: в этот день на шлюзе Домбровка будет организовано множество локаций с конкурсами, квест-играми, игровыми и интерактивными программами.

На главной сцене для всех гостей праздника будут выступать артисты Гродненского района, а вечером состоится танцевально-развлекательная программа и пенная вечеринка.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

ПРАЗДНИК МОРЯ

(Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Свята з водарам мора на Аўгустоўскім канале абяцае парадаваць кожнага госця яркімі ўражаннямі! Прыехаўшы ў самае маляўнічае мястэчка Гродзенскага раёна, вы атрымаеце незабыўныя эмоцыі, наведаўшы чэмпіянат па балотным футболе і абласное спартыўнае свята “Плавание на чем попало”. Гэта не толькі відовішчна, але яшчэ і вельмі весела!

Акунуцца ў атмасферу свята і знайсці “марскую” забаву па душы можна будзе літаральна на кожным кроку: у гэты дзень на шлюзе Дамброўка будзе арганізавана мноства лакацый з конкурсамі, квэст-гульнямі, гульнявымі і інтэрактыўнымі праграмамі.

На галоўнай сцэне для ўсіх гасцей свята будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці Гродзенскага раёна, а вечарам адбудзецца танцавальна-забаўляльная праграма і пенная вечарынка.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST

HOLIDAY OF THE SEA

(Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

A holiday with the scent of the sea on the Augustow Canal promises to please every guest with vivid impressions! Arriving in the most picturesque place of the Grodno region, you will get unforgettable emotions by visiting the swamp football championship and the regional sports festival “Swimming on anything”.  It is not only spectacular, but also a lot of fun!

It will be possible to plunge into the atmosphere of the holiday and find “sea” entertainment to your liking literally at every step: on this day, many locations with contests, quest games, game and interactive programs will be organized at the Dombrovka gateway.

Artists of the Grodno region will perform on the main stage for all guests of the holiday, and in the evening there will be a dance and entertainment program and a foam party.

Phone: 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

АВГУСТ

СВЯТА ВЭНДЛІНЫ (Гродненский район, аг.Коптевка)

На подворье у главного персонажа праздника Коптича вы научитесь мастерству копчения рыбы и мяса, познакомитесь с историей и культурой агрогородка, попробуете традиционные угощения и не только… В рамках торжественного открытия мероприятия состоится чествование заслуженных жителей Коптевского сельского Совета.

В программе праздника вас ожидают: концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, развлекательные анимационные, игровые программы для детей и взрослых, выставка-продажа продовольственных товаров и сувенирной продукции, мастер-классы и приятные сюрпризы.

Приглашаем и ждем всех!

Тел.: 8 (0152) 604938, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Коптевский центр культуры.

ЖНІВЕНЬ

СВЯТА ВЭНДЛІНЫ (Гродзенскі раён, аг. Капцёўка)

На падворку ля галоўнага персанажа свята – “Коптича” вы навучыцеся майстэрству вэнджання рыбы і мяса, пазнаёміцеся з гісторыяй і культурай аграгарадка, паспрабуеце традыцыйныя пачастункі і не толькі … У рамках урачыстага адкрыцця мерапрыемства адбудзецца ўшанаванне заслужаных жыхароў Капцёўскага сельскага Савета.

У праграме свята вас чакаюць: канцэрт калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, анімацыйныя, гульнявыя праграмы для дзяцей і дарослых, выстава-продаж харчовых тавараў і сувенірнай прадукцыі, майстар-класы і прыемныя сюрпрызы.

Чакаем і запрашаем усіх!

Тэл .: 8 (0152) 604938, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Капцёўскі цэнтр культуры.

AUGUST

THE HOLY WYANDLINY (Grodno district, ag. Koptevka)

On the padwork of la haloўnaga personage is sacred – “Kopticha” you learn to learn more about fish and meat, learn from history and culture agrarian, passprabuese traditional pachastunks and not only …

At the pragram you are sacred: the station of kalektyv amatarsky creative club establishments of Grodzensk district, animatsynya, gulnya pragrams for dzyatsi and gifted, exhibition-sales of grub tavaraў and suvencyrnai prairie

We chuckle and ask us!

Phone: 8 (0152) 604938, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Koptevskii center of culture.

АВГУСТ

ПРАЗДНИК ЗЕЛЬНА (Гродненский район, г. п. Сопоцкин)

Католический костел отмечает торжество Вознесения Пресвятой Девы Марии, которое в народе традиционно называют «Богоматери Зельной».

В честь этого события всех гостей ждет: торжественный концерт, народные гуляния, ярмарки трав и сопутствующей атрибутики, выставка венков, букетов, дожиночных «венцаў».

По традиции, в г.п. Сопоцкин в этот же день отмечают и «Дожинки» – праздник окончания жатвы. Пекут и освящают в костеле хлеб из зерна нового урожая, а главную буханку праздника, которую мы бы назвали «караваем», торжественно делят между собравшимися. Праздник подводит итоги не только жатвы, но и сезона сбора лекарственных трав.

Нам очень хочется попробовать возродить, восстановить эту традицию, чтобы празднование Зельной имело еще и культурный характер, и масштаб настоящего народного фестиваля.

Тел.: 8 (0152) 624137, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

СВЯТА “ЗЕЛЬНА” (Гродзенскі раён, г.п.Сапоцкін)

Каталіцкі касцёл адзначае ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, якую ў народзе традыцыйна называюць “Маці Божай Зельнай”. Казалі, што “ў жніўні кожная кветка просіць, каб яе занеслі ў Касцёл” ці яшчэ: “Зельная Божая Маці ўсяго можа нам даці”.

У гонар гэтай падзеі ўсіх гасцей чакае: урачысты канцэрт, народныя гулянні, кірмашы зёлак і спадарожнай атрыбутыкі, выстава вянкоў, букетаў, дажынкавых “венцаў”.

Па традыцыі, у г.п.Сапоцкін у гэты ж дзень адзначаюць і “дажынкі” – свята заканчэння жніва. Тады стараюцца спячы і асвяціць у касцёле хлеб са збожжа новага ўраджаю, калі галоўны бохан свята, які мы б назвалі “караваем”, урачыста дзеліць паміж сабранымі. Свята падводзіць вынікі не толькі жніва, але і сезону збору лекавых зёлак.

Нам вельмі хочацца паспрабаваць адрадзіць, аднавіць гэтую традыцыю, каб святкаванне Зельнай мела яшчэ і культурны характар і маштаб сапраўднага народнага фэсту.

Тэл.: 8 (0152) 624137, дзяржаўная установа культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST

HOLIDAY “ZELNA” (Grodno district, Sopotskin village)

The Catholic church celebrates the celebration of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which is traditionally called “Our Lady of Zelna” by the people.

In honor of this event, all guests will enjoy: a solemn concert, folk festivals, fairs of herbs and related paraphernalia, an exhibition of wreaths, bouquets, pre-wedding “wreaths”.

According to tradition, in the town of Sopotskin, “Dozhinki” is celebrated on the same day –  the feast of the end of the harvest. Then they try to bake and consecrate bread from the grain of the new harvest in the church, when the main loaf of the holiday, which we would call a “loaf”, solemnly divides among the gathered. The holiday sums up not only the harvest, but also the season of collecting medicinal herbs.

We really want to try to revive, restore this tradition, so that the celebration of the Whole has also a cultural character, and the scale of a real folk festival.

Tel.: 8 (0152) 624137, State Cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

 

АВГУСТ

ФЕСТИВАЛЬ «МЕДОВО-ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (Гродненский район, аг.Обухово)

Насладиться и отведать все изобилие вкусов урожая обуховской земли вы сможете, приехав на фестиваль! Только в этот день гостей ожидает: освящение яблок, мастер-классы, игровые и конкурсные программы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка меда, дегустация.

Уникальная авторская программа фестиваля не оставит равнодушным ни одного участника. Песни, танцы, соревнования, номинации, дипломы и подарки, розыгрыши, детские аттракционы и многое другое позволят сказать главные и важные слова: спасибо за праздник, за массу радостных и незабываемых минут в нашей быстротекущей жизни.

Лучшие коллективы и артисты Гродненского района подарят всем гостям праздника свое настроение и творчество.  Финальной точкой мероприятия станет праздничная дискотека под открытым небом!

Тел.: 8 (0152) 473919, Обуховский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

ФЕСТЫВАЛЬ «МЯДОВА-ЯБЛЫЧНЫ СПАС»

(Гродзенскі раён, аг.Абухава)

Атрымаць асалоду і пакаштаваць усё багацце густаў ураджая абухаўскай зямлі вы зможаце, прыехаўшы на фестываль! Толькі ў гэты дзень гасцей чакае: асвячэнне яблыкаў, майстар-класы, гульнявыя і конкурсныя праграмы, выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, кірмаш мёду, дэгустацыя.

Унікальная аўтарская праграма фестывалю не пакіне абыякавым ніводнага ўдзельніка. Песні, танцы, спаборніцтвы, намінацыі, дыпломы і падарункі, розыгрышы, дзіцячыя атракцыёны і многае іншае дазволяць сказаць галоўныя і важныя словы: дзякуй за свята, за масу радасных і незабыўных хвілін у нашым хуткабягучым жыцці.

Лепшыя калектывы і артысты Гродзенскага раёна падораць усім гасцям свята свой настрой і творчасць. Фінальнай кропкай мерапрыемства стане святочная дыскатэка пад адкрытым небам!

Тэл.: 8 (0152) 473919, Абухаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST

FESTIVAL HONEY-APPLE SPAS (Grodno region, ag. Obukhovo)

You can enjoy and taste all the abundance of flavors of the harvest of the Obukhov land by coming to the festival! Only on this day, guests are expected to: consecration of apples, master classes, game and competitive programs, an exhibition and sale of products of arts and crafts, a honey fair, tasting.

The unique author’s program of the festival will not leave indifferent any participant. Songs, dances, competitions, nominations, diplomas and gifts, drawings, children’s attractions and much more will allow you to say the main and important words: thank you for the holiday, for the mass of joyful and unforgettable moments in our fast-paced life.

The best groups and artists of the Grodno region will give all the guests of the holiday their mood and creativity. The final point of the event will be a festive open-air disco!

Tel.: 8 (0 152) 473919, Obukhov Cultural Center, branch of the state cultural institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

АВГУСТ

САЛАМЯНЫ ФЭСТ (Гродненский район, аг. Ратичи)

Раньше золотистая солома обувала и одевала наших предков, утепляла их дом, служила постелью, ею крыли крыши, а в неурожайный год подмешивали в хлеб. А пора, когда хлеб заполнял закрома, не обходилась без плясок и праздников.

Здесь каждый гость праздника сможет построить собственными руками арт-объекты из соломы, прокатиться верхом на лошади и в бричке, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувениров из соломки, испечь блинчики к ароматному чаю, приготовленном из «коптевских трав», а также насладиться концертом артистов и коллективов клубных учреждений Гродненского района. На мероприятии каждый от мала до велика найдет себе развлечение по душе.

Ждем и приглашаем всех!

Тел.: 8 (0152) 320511, Ратичский центра культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

САЛАМЯНЫ ФЭСТ (Гродзенскі раён, аг. Рацічы)

Раней залацістая салома абувала і апранала нашых продкаў, ўцяпляла іх дом, служыла ложкам, ёю крылі даху, а ў неўрадлівы год падмешвалі ў хлеб. А пара, калі хлеб запаўняў засекі, не абыходзілася без скокаў і святаў.

Тут кожны госць свята зможа пабудаваць уласнымі рукамі арт-аб’екты з саломы, пракаціцца верхам на кані і ў брычцы, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе сувеніраў з саломкі, спячы блінцы да духмянай гарбаты, прыгатаванай з “капцёўскіх траў”, а таксама атрымаць асалоду ад канцэрта артыстаў і калектываў клубных устаноў Гродзенскага раёна. На мерапрыемстве кожны ад малога да вялікага знойдзе сабе забаву па душы.

Чакаем і запрашаем усіх!

Тэл.: 8 (0152) 320511, Раціцкі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”

AUGUST

STRAW FESTIVAL (Grodno district, ag. Ratichi)

Previously, golden straw shod and dressed our ancestors, warmed their house, served as a bed, covered roofs with it, and in a lean year was mixed into bread. And it was time, when bread filled the bins, could not do without dancing and holidays.

Here every guest of the holiday will be able to build art objects from straw with their own hands, ride a horse and in a chaise, participate in a master class on making souvenirs from straw, bake pancakes for fragrant tea made from “Koptev herbs”, and also enjoy a concert by artists and collectives of club institutions of the Grodno region. At the event, everyone from young to old will find entertainment to their liking.

We are waiting and inviting everyone!

Phone: 8 (0152) 320511, Ratich Cultural Center branch state institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

АВГУСТ

ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ В КУЛЬТУРЕ ТРЕХ НАРОДОВ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Участники фестиваля традиционно пройдут в театрализованном шествии от шлюза до главной сцены. Затем состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе выступят творческие коллективы белорусской, польской и литовской национальности, которые приедут на фестиваль со всей Гродненской области.

Вечером участников и гостей фестиваля ждет танцевально-развлекательная программа. Организаторы не раскрывают всех секретов, но кроме ежегодных выступлений коллективов гостей ждут приятные сюрпризы.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

АБЛАСНЫ АДКРЫТЫ ФЕСТЫВАЛЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “АЎГУСТОЎСКІ КАНАЛ У КУЛЬТУРЫ ТРОХ НАРОДАЎ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Праграма мерапрыемства абяцае быць насычанай. Удзельнікі фестывалю традыцыйна пройдуць у тэатралізаваным шэсці ад шлюза да галоўнай сцэны. Затым адбудзецца ўрачыстае адкрыццё фестывалю. У канцэртнай праграме выступяць творчыя калектывы беларускай, польскай і літоўскай нацыянальнасці, якія прыедуць на фестываль са ўсёй Гродзенскай вобласці.

Увечары ўдзельнікаў і гасцей фестывалю чакае танцавальна-забаўляльная праграма. Арганізатары не раскрываюць усіх сакрэтаў, але акрамя штогадовых выступленняў калектываў гасцей чакаюць прыемныя сюрпрызы.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST

REGIONAL OPEN FESTIVAL OF FOLK ART “AUGUST CANAL IN THE CULTURE OF THREE NATIONS” (Grodno district, August canal, the sluice Dombrovka)

The program of the event promises to be eventful. Festival participants will traditionally take part in a theatrical procession from the gateway to the main stage. Then the grand opening of the festival will take place. The concert program will feature creative teams of Belarusian, Polish and Lithuanian nationalities, who will come to the festival from all over the Grodno region.

In the evening, participants and guests of the festival will enjoy a dance and entertainment program. The organizers do not reveal all the secrets, but besides the annual performances of the groups, there will be pleasant surprises for the guests.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

АВГУСТ

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ (Гродненский район, г. Скидель)

Фестиваль цветов является одним из самых любимых мероприятий для жителей и гостей города Скиделя. Посмотреть на буйство красок и насладиться ароматами удивительных по красоте созданий природы приезжают со всего Гродненского района.

В городе Скидель пройдет самый яркий и чарующий праздник – Праздник цветов.   Все желающие смогут познакомиться с творчеством флористов, которые будут создавать свои шедевры на глазах у публики, а изюминкой праздника станет «парад цветочных композиций».

В программе: театрализованное открытие, концерт артистов и коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, тематические выставки, фотозоны, игровые программы и множество других сюрпризов.

Тел.: 8 (0152) 977408, Скидельский городской дом культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ЖНІВЕНЬ

СВЯТА КВЕТАК (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Фестываль кветак з’яўляецца адным з самых любімых мерапрыемстваў для жыхароў і гасцей горада Скідзеля. Паглядзець на буянства фарбаў і атрымаць асалоду ад водара дзіўных па прыгажосці стварэнняў прыроды прыязджаюць з усяго Гродзенскага раёна.

У горадзе Скідзель пройдзе самае яркае і чароўнае свята – Свята кветак. Усе жадаючыя змогуць пазнаёміцца ​​з творчасцю фларыстаў, якія будуць ствараць свае шэдэўры на вачах у публікі, а разыначкай свята стане “парад кветкавых кампазіцый”.

У праграме: тэатралізаванае адкрыццё, канцэрт артыстаў і калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, тэматычныя выставы, фотазоны, ігравыя праграмы і мноства іншых сюрпрызаў.

Тэл.: 8 (0152) 977408, Скідзельскі гарадскі дом культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST

“FLOWER FESTIVAL” (Grodno district, Skidel)

The Flower Festival is one of the favorite events for residents and guests of Skidеl. People from all over the Grodno region come to see the riot of colors and enjoy the aroma of amazingly beautiful creatures of nature.

Skidel will host the brightest and most magical holiday – the Feast of Flowers. Everyone will be able to get acquainted with the work of florists, who will create their masterpieces in front of the public, and the highlight of the holiday will be a “parade of flower arrangements”.

The program includes a theatrical opening, a concert of artists and amateur groups of club establishments of the Grodno region, thematic exhibitions, photo zones, game programs and many other surprises.

Phone: 8 (0152) 977408, Skidel city house of culture branch state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

СЕНТЯБРЬ

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО (Гродненский район, аг.Путришки)

Мороженое любят практически все, от мала до велика. Это сладкое освежающее лакомство приманивает на праздник взрослых и детей, который уже в четвертый раз пройдет в агрогородке Путришки.

Сразу несколько площадок будут радовать играми, конкурсами, квестами, музыкой, танцами и дегустацией различных сортов мороженого от ОАО «Молочный Мир». Сентябрьские именинники получат мороженое бесплатно. Все сюрпризы этого сладкого осеннего дня организаторы раскрывать не спешат.

Ждем вас на самом вкусном празднике!

Тел.: 8 (0152) 917482, Путришковский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

ВЕРАСЕНЬ

СВЯТА МАРОЖАНАГА (Гродзенскі раён, аг. Путрышкі)

Марожанае любяць практычна ўсе, ад малога да вялікага. Гэты салодкі асвяжальны ласунак прываджвае на свята дарослых і дзяцей, якое ўжо ў чацвёрты раз пройдзе ў аграгарадку Путрышкі.

Адразу некалькі пляцовак будуць радаваць гульнямі, конкурсамі, квэстамі, музыкай, танцамі і дэгустацыяй розных гатункаў марожанага ад ААТ “Молочный мир”. Вераснёўскія імяніннікі атрымаюць марожанае бясплатна. Усе сюрпрызы гэтага салодкага восеньскага дня арганізатары раскрываць не спяшаюцца.

Чакаем вас на самым смачным свяце!

Тэл.: 8 (0152) 917482, Путрышкаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

SEPTEMBER

ICE CREAM FESTIVAL (Grodno district, village Putrishki)

Almost everyone, from small to large, loves ice cream. This sweet refreshing delicacy lures adults and children to the holiday, which will be held for the fourth time in the agricultural town of Putrishki.

Several venues will delight you with games, contests, quests, music, dances and tasting of various sorts of ice cream from OJSC Molochny Mir. September birthday people will receive ice cream free of charge. The organizers are in no hurry to reveal all the surprises of this sweet autumn day.

We are waiting for you at the most delicious holiday!

Phone: 8 (0152) 917482, Putrishkovsky center of culture branch state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

СЕНТЯБРЬ

ПРАЗДНИК ХЛЕБА (Гродненский район, д. Заречанка)

В деревне Заречанка, где действует музей «Код памяти» и пользуется большим спросом экспозиция «Нараджэнне хлеба», пройдет Праздник хлеба – праздник урожая с уникальным обрядом «Дожинки» в сопровождении песен и хороводов.

В этот день состоится настоящая ярмарка сельскохозяйственной продукции. На празднике будут работать площадки на любой вкус, где можно будет увидеть орудия труда для уборки и обработки урожая, попробовать косить и жать серпом, сплести венок из колосьев своими руками, послушать и потанцевать под инструментальную музыку в живом исполнении. Также все гости узнают о местных традициях выпекания хлеба, о применении различных предметов народного быта для выращивания хлеба, и даже попробуют домашний хлеб, посмотрев возрожденный обряд «Выпяканне хлеба».

На главной сценической площадке можно будет насладиться выступлениями лучших коллективов любительского творчества Гродненского района.

Тел.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312 государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Заречанский дом народного творчества.

ВЕРАСЕНЬ

СВЯТА ХЛЕБА (Гродзенскі раён, в. Зарачанка)

У вёсцы Зарачанка, дзе дзейнічае музей “Код памяці” і карыстаецца вялікім попытам экспазіцыя “Нараджэнне хлеба” пройдзе Свята хлеба – свята ўраджаю з унікальным абрадам “Дажынкі” у суправаджэнні спеваў і карагодаў.

У гэты дзень адбудзецца сапраўдная сялянская ярмарка сельскагаспадарчай прадукцыі. На свяце будуць працаваць пляцоўкі на любы густ, дзе можна будзе ўбачыць прылады працы для ўборкі і апрацоўкі ўраджаю, паспрабаваць касіць і жаць сярпом, сплесці вянок з каласоў сваімі рукамі, паслухаць і патанчыць пад інструментальную музыку ў жывым выкананні. Таксама ўсе госці даведаюцца аб мясцовых традыцыях выпякання хлеба, аб прымяненні разнастайных прадметаў народнага побыту для вырошчвання хлеба, і нават паспрабуюць дамашні хлеб, паглядзеўшы адроджаны спецыялістамі Адэльскага цэнтра культуры і народнай творчасці абрад “Выпяканне хлеба”.

На галоўнай сцэне будуць прадстаўлены выступленні лепшых калектываў аматарскай творчасці Гродзенскага раёна.

Шчыра запрашаем! Не пашкадуеце!

Тэл.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312 дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Зарачанскі дом народнай творчасці.

SEPTEMBER

BREAD FESTIVAL (Grodno district, Zarechanka village)

In the village of Zarachanka, where the “Code of Memory” museum operates and the “Birth of Bread” exposition is in great demand, a bread Festival will take place – a harvest festival with a unique “Dozhinki” ceremony accompanied by songs and round dances.

A real fair of agricultural products will be held on this day. The festival will feature venues for every taste, where you can see tools for harvesting and processing crops, try to mow and reap with a sickle, weave a wreath of ears with your own hands, listen, and maybe dance to instrumental music in live performance. Also, all guests will learn about the local traditions of baking bread, about the use of various household items for growing bread, and even try homemade bread by watching the revived rite of “baking bread”.

On the main stage platform, you will be able to enjoy the performances of the best amateur art groups of the Grodno region.

Phone: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312State cultural institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”, Zarechansky House of Folk Art.

СЕНТЯБРЬ

День города Гродно (площадки города)

День рождения города Гродно ‒ это праздник нашей малой родины и всех тех, кто сегодня в нем живет и трудится на его благо. Большой праздник развернется сразу на нескольких площадках. Центральная часть города превратится в большую культурно-развлекательную интерактивную площадку.

На улицах города Гродно можно будет услышать разноплановых уличных музыкантов, познакомиться с выставками мастеров народного творчества и побывать в ресторане под открытым небом.

Без праздника не останутся и микрорайоны.

Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375 152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33), e-mail:  ck.grodno@gmail.com

ВЕРАСЕНЬ

Дзень горада Гродна (пляцоўкі горада)

Дзень нараджэння горада Гродна – гэта свята нашай малой радзімы і ўсіх тых, хто сёння ў ім жыве і працуе на яго карысць. Вялікае свята распачнецца адразу на некалькіх пляцоўках. Цэнтральная частка горада ператворыцца ў вялікую культурна-забаўляльную інтэрактыўную пляцоўку.

На вуліцах горада Гродна можна будзе пачуць разнапланавых вулічных музыкантаў, пазнаёміцца з выставамі майстроў народнай творчасці і пабываць у рэстаране пад адкрытым небам.

Без свята не застануцца і мікрараёны.

Падрабязная інфармацыя і праграма напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://ckg.by

Тел: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33 ), E -mail: ck.grodno@gmail.com

September

Grodno City Day (Grodno city sites)

Grodno City Day is a holiday of our small motherland and all people who live in the city of Grodno and work for its sake. A big celebration will be held in different areas at the same time. The central part of the city will turn into a big cultural and entertaining interactive area.

You can listen to diverse street musicians in the streets of the city, get acquainted with expositions of folk art and visit an open air restaurant.

The suburbs of the city will also be able to enjoy the holiday.

Follow the detailed information on the eve of the event on the website: http://ckg.by

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152  68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

НОЯБРЬ

ПРАЗДНИК «СВЯТА МЛЫНАРОЎ» (Гродненский район, аг. Одельск)

В Одельске в день Святого Мартина – покровителя мельников, состоится традиционный праздник «Свята млынароў». Гуляния начнутся с театрализованного шествия, после которого гостей ждет красочный калейдоскоп сюрпризов: конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты, дегустация выпечки из разных местечек Гродненского района, выставка-продажа изделий народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека. Всех без исключения гостей ждет экскурсия в музейную комнату «человека-оркестра» – народного мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Одельский центр культуры и народного творчества.

ЛІСТАПАД

СВЯТА “СВЯТА МЛЫНАРОЎ” (Гродзенскі раён, аг. Адэльск)

У Адэльску у дзень Святога Марціна – апекуна млынароў, адбудзецца традыцыйнае свята «Свята млынароў». Гулянні пачнуцца з тэатралізаванага шэсця, пасля якога гасцей чакае маляўнічы калейдаскоп сюрпрызаў: конкурсы святочных караваеў і беларускіх падворкаў, канцэрты, дэгустацыя выпечкі з розных мястэчак Гродзенскага раёна, выстаўка-продаж вырабаў народнай творчасці і сельскагаспадарчай прадукцыі, святочная дыскатэка. Усіх без выключэння гасцей чакае экскурсія ў музейны пакой «чалавека-аркестра» – народнага майстра Рэспублікі Беларусь Мар’яна Скрамблевіча.

Тэл.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці.

NOVEMBER 12

HOLIDAY “HOLY MLYNAR” (Grodno district, ag. Оdelsk)

The traditional festival “The Holy Mlynar” will take place in Оdelsk on the day of St. Martin – the patron saint of millers. Celebrations will begin with a theatrical procession.

The program of the event is: contests of holiday loaves and Belarusian farmsteads, concerts, excursions to the museum room of the national craftsman of the Republic of Belarus Marian Skromblevich, tasting pastries from different places in the Grodno region, an exhibition and sale of folk art and agricultural products, a festive disco.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

НОЯБРЬ

СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродненский район, аг.Индура)

Агрогородок Индура приглашает детей и родителей на «Свята беларускай лялькі». Откроет праздник театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця». Около 300 экспонатов вы сможете увидеть, посетив музей куклы – древние мотанки, коляски, куклы советских времен и даже более современные куклы Барби. В музее нашлось место и для изделий кукольных мастеров из Гродненского района, выполненных из различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля.

В программе мероприятия: выставка кукол, мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця», развлекательные программы для детей и взрослых.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 962795, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Индурский центр культуры.

ЛІСТАПАД

СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродзенскі раён, аг.Індура)

Аграгарадок Індура запрашае дзяцей і бацькоў на “Свята беларускай лялькі”. Адкрые свята тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька ў карагодзе жыцця”. Каля 300 экспанатаў вы зможаце ўбачыць, наведаўшы музей лялькі – старажытныя мотанки, калыскі, лялькі савецкіх часоў і нават больш сучасныя лялькі Барбі. У музеі знайшлося месца і для вырабаў лялечных майстроў з Гродзенскага раёна, выкананых з розных матэрыялаў: саломы, ільну, пап’е-машэ, тэкстылю.

У праграме мерапрыемства: выстава лялек, майстар-класы па вырабе абярэгавых лялек, тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька ў карагодзе жыцця”, забаўляльныя праграмы для дзяцей і дарослых.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Індурскі цэнтр культуры.

NOVEMBER

BELARUSIAN HOLIDAY DOLLS (Grodno district, ag. Indura)

Agrogorodok Indura invites children and parents to the “Belarusian holiday dolls”. The theatrical performance “Doll in the dance of life” will open the holiday. You can see about 300 exhibits by visiting the museum dolls – ancient motanka, strollers, dolls from the Soviet era and even more modern Barbie dolls. Products of puppet masters from the Grodno region are housed in the museum. They are made of various materials: straw, flax, papier-mâché, textiles.

The program is: an exhibition-fair of dolls, workshops on the production of amulet dolls, a theatrical performance “Doll in the dance of life”, entertainment programs for children and adults.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Indurskii center of culture.

ДЕКАБРЬ

Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (пл. Советская – ул. Советская – пл. Ленина)

Традиционное сказочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие несколько сотен костюмированных персонажей вместе с главным Дедом Морозом и Снегурочкой, пройдет по главным улицам Гродно. Зрителям посчастливится первыми увидеть волшебство новогодних огней и окунутся в атмосферу праздника уже сейчас. Эстрадный концерт с новогодними хитами, хороводы и танцы – все это вы сможете увидеть на данном мероприятии, которое станет стартом марафона городских новогодних праздников. Кульминацией шествия станет праздничное включение иллюминации на главной Новогодней елке.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте: http://ckg.by

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375 152  68 20 20, + 375 152 6848 7 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

СНЕЖАНЬ

Тэатралізаванае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак (пл. Савецкая – вул. Савецкая-пл. Леніна)

Традыцыйнае казачнае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак, у якім прымуць удзел некалькі сотняў касцюміраваных персанажаў разам з галоўным Дзедам Марозам і Снягуркай пройдзе па галоўных вуліцах Гродна. Гледачам пашчасціць першымі ўбачыць чараўніцтва навагодніх агнёў і акунуцца ў атмасферу свята. Эстрадны канцэрт з навагоднімі хітамі, карагоды і танцы – усё гэта Вы зможаце ўбачыць на дадзеным мерапрыемстве, якое стане стартам марафону гарадскіх навагодніх святаў. Кульмінацыяй шэсця стане святочнае ўключэнне ілюмінацыі на галоўнай навагодняй ёлцы.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце: http://ckg.by

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ДУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33) e -mail: ck.grodno@gmail.com

DECEMBER

The theatrical parade of Father Frosts and Snow Maidens (Grodno, Sovetskaya sq. – Sovetskaya str. – Lenin sq.)

A traditional fairy parade of Father Frosts and Snow Maidens will be held in the downtown of Grodno. Hundreds of people dressed in costumes of fairy winter characters will take part in this event. Grodno residents and guests of the city will be the first to enjoy the magic of New Year’s lights and feel the atmosphere of the holiday. A great concert and dances around the New Year tree will take place at this event, which will be a great beginning of New Year’s Holidays. Switching on lights on the main New Year tree will be a climax of the parade.

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152  68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33), e-mail: ck.grodno@gmail.com

ДЕКАБРЬ

Интерактивная программа «Городское поместье Деда Мороза» (центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта,12)

В центре ремесел «Наследие» накануне Нового года откроется «Городское поместье Деда Мороза». Вся территория центра превратится в настоящую сказку.

Дети и их родители смогут не только пообщаться с главным новогодним персонажем, загадать желание и поводить хороводы у елки, но и поучаствовать в веселых квестах и колядных играх, сделать сувениры своими руками, а также приобрести подарок от ремесленников. Гродненцам и гостям города будут представлена насыщенная интерактивная программа с играми и танцами, театрализованное шоу сказочных героев, кукольный театр «Батлейка».

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375 152  68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33) E-mail:  ck.grodno@gmail.com

СНЕЖАНЬ

Інтэрактыўная праграма «Гарадскі маёнтак Дзеда Мароза» (цэнтр рамёстваў «Спадчына», вул. Рэйманта, 12)

У цэнтры рамёстваў «Спадчына» напярэдадні Новага года адкрыецца “Гарадскі маёнтак Дзеда Мароза”. Уся тэрыторыя цэнтра ператворыцца ў сапраўдную казку. Дзеці і іх бацькі змогуць не толькі пагутарыць з галоўным навагоднім персанажам, загадаць жаданне і павадзіць карагод каля ёлкі, але і паўдзельнічаць у вясёлых квэстах i калядных гульнях, зрабіць сувеніры сваімі рукамі, а таксама набыць падарунак ад рамеснікаў. Гарадзенцам і гасцям горада будзе прадстаўлена насычаная інтэрактыўная праграма з гульнямі і танцамі, тэатралізаванае шоу казачных герояў, лялечны тэатр «Батлейка».

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Урублеўскага, 33) E-mail: ck.grodno@gmail.com

DECEMBER

Interactive program “City Estate of Father Frost” (Crafts Center “Heritage”, Reymonta str., 12)

In the crafts center “Heritage” the city estate of Father Frost will open on the eve of the New Year. The entire territory of the center will turn into a real fairy tale.

Children and their parents will be able not only to chat with the main New Year’s character, make a wish and dance around the Christmas tree, but also take part in fun quests and carols, make souvenirs with their own hands, and also buy a gift from artisans here. Grodno residents and guests of the city will be able to participate in a rich interactive program with games and dances, watch a theatrical show of fairy-tale characters, “Batleyka” puppet theater.

Tel.: +375 152 62 60 02, Department of Culture of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1; +375 152 68 20 20, SI “Grodno City Culture Center”, Vrublevskogo str., 33, e-mail: ck.grodno@gmail.com

Февраль
Культурно-спортивный праздник «Масленица по-гродненски» (г. Гродно, урочище «Пышки»)

Традиционный праздник «Масленица по-гродненски» – это сказочное и увлекательное путешествие, которое проходит ежегодно в урочище Пышки. В этом году жителей и гостей города ждут разнообразные игры и забавы, зажигательные песни и пляски, веселые розыгрыши, сюрпризы и подарки. Для проявления отличной сноровки и ловкости будут подготовлены разнообразные спортивные состязания и площадки.
Свои звонкие песни и пляски подарят исполнители и коллективы учреждений культуры города Гродно. И, конечно же, самый яркий момент праздника – это сжигание чучела Зимы!
Давайте вместе будем в этот день, день проводов зимы 2023 года!
Тел.: +375 152 740032, +375 152 62 60 02

Лютый
Культурна-спартыўнае свята «Масленіца па-гродзенскі» (г. Гродна, урочышча «Пышкі»)

Традыцыйнае свята «Масленіца па-гродзенскі»  гэта казачнае і займальнае падарожжа, якое праходзіць штогод ва ўрочышчы Пышкі.
У гэтым годзе жыхароў і гасцей горада чакаюць разнастайныя гульні і забавы, песні і танцы, вясёлыя розыгрышы, сюрпрызы і падарункі. Для праяўлення спрыту будуць падрыхтаваны разнастайныя спартыўныя спаборніцтвы і пляцоўкі.
Свае звонкія песні і танцы падораць выканаўцы і калектывы ўстаноў культуры горада Гродна. І, вядома ж, самы яркі момант свята –  гэта спальванне пудзіла Зімы!
Давайце разам будзем у гэты дзень, дзень провадаў зімы 2023 года!
Тэл: +375 152 740032, + 375 152 626002

February
Cultural and sports celebration «Shrovetide in Grodno» (Grodno, Pyshki tract)

The traditional event «Shrovetide in Grodno» is a fabulous and adventurous event which is held annually in Pyshki tract. This year the guests and residents of the city will be surprised by various games and amusements, inspiring songs and dances, practical jokes and surprises, unforgettable gifts.
Different sport competitions and playgrounds to demonstrate skills and agility will be organized.
Singers and music bands of Grodno institutions of culture will perform sonorous and catching songs and dances. In addition, of course, burning of a scarecrow of winter will be the brightest moment of the holiday!
Let’s celebrate this day of seeing winter 2023 off together!
Tel.:  +375 152 740032, +375 152 626002