Мосты

Брендовые мероприятия Мостовского района

 

ИЮНЬ

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРА «ПА СЦЕЖКАХ СПАДЧЫНЫ» (аг. Большие Озёрки)

Поклонников традиционной культуры вновь соберёт праздник фольклора «Па сцежках спадчыны», главным акцентом которого является местный танцевальный стиль «Котчынская кадрыля», который включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как образец нематериальной культуры. Гостей ждут выступления коллективов любительского творчества, выставка народного творчества, песни, танцы, игры и многое другое.  Все желающие могут принять участие в мастер-классе по изучению танцев «Котчинская кадриль», «Падеспань», «Краковяк».

Контактная информация: +375 1515 63122, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

ЧЭРВЕНЬ

СВЯТА ФАЛЬКЛОРУ “ПА СЦЕЖКАХ СПАДЧЫНЫ” (аг. Вялікія Азёркі)

Прыхільнікаў традыцыйнай культуры зноў збярэ свята фальклору “Па сцежках спадчыны”, галоўным акцэнтам якога з’яўляецца мясцовы танцавальны стыль “Котчынская кадрыля”, які ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, як узор нематэрыяльнай культуры. Гасцей чакаюць выступленні калектываў аматарскай творчасці, выстава народнай творчасці, песні, танцы, гульні і шмат іншага. Усе жадаючыя могуць прыняць удзел у майстар-класе па вывучэнні танцаў «Котчынская кадрыля», «Падэспань», «Кракавяк».

Кантактная інфармацыя: +375 1515 63122, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”

JUNE

FOLKLORE FESTIVAL “BY THE PATHS OF HERITAGE” (Bolshiye Oziorki)

Fans of traditional culture will once again be gathered by the folklore festival “On the Paths of Heritage”, the main focus of which is the local dance style “Kotchino Quadrille”, which is included in the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus as an example of intangible culture. Guests will enjoy performances by amateur art groups, an exhibition of folk art, songs, dances, games and much more. Everyone can take part in a master class on the study of dances “Kotchino Quadrille”, “Pas d’Espagne” and “Krakowiak”.

Contact information: +375 1515 63122, State Institution “Mosty District Center of Culture”

 

ИЮЛЬ

АРТ-ПИКНИК «НА ХВАЛЯХ НЁМАНА» (г. Мосты)

Приглашаем всех на яркий, жаркий и долгожданный арт-пикник «На хвалях Нёмана». Гости праздника смогут прокатиться по Неману на катамаране, увидеть зрелищный заплыв «На чём попало», посетить яркое кулинарное шоу, отведать ухи и просто хорошо и комфортно провести время. На празднике выберут самого ловкого мастера рыбной ловли. Множество разнообразных конкурсов, выступлений, игровых программ и сюрпризов ждут вас на празднике.

Контактная информация: +375 1515 64494, ГУ «Мостовский районный центр культуры»

ЛІПЕНЬ

АРТ-ПІКНІК “НА ХВАЛЯХ НЁМАНА”  (г. Масты)

Запрашаем усіх на яркі, гарачы і доўгачаканы арт-пікнік «На хвалях Нёмана».

Госці свята змогуць пракаціцца па Нёмане на катамаране, убачыць відовішчны заплыў “На чым патрапіла”, наведаць яркае кулінарнае шоу, пакаштаваць юшкі і проста добра і камфортна правесці час. На свяце выберуць самага спрытнага майстра рыбнай лоўлі. Мноства разнастайных конкурсаў, выступленняў, гульнявых праграм і сюрпрызаў чакаюць вас на свяце.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 64494, ДУ “Мастоўскі раённы цэнтр культуры”

JULY

ART PICNIC “ON THE WAVES OF NEMAN” (Mosty city)

We invite everyone to a bright, hot and long-awaited art picnic “On the waves of Neman”. Guests of the holiday will be able to ride along the Neman on a catamaran, see the spectacular swim “On whatever turns up”, visit a bright culinary show, taste fish soup and simply have a good and comfortable time. The most dexterous master of fishing will be chosen at the festival. A wide variety of competitions, performances, game programs and surprises await you at this holiday.

Contact information: +375 1515 64494, State Institution “Mosty District Center of Culture”

ИЮЛЬ

ГУДЕВИЧСКИЙ ФЕСТ «КУПАЛЬСКІЯ ТАЯМНІЦЫ» (аг. Гудевичи)

Все желающие приглашаются на зрелищные «Купальскія таямніцы». Наш праздник – это возможность окунуться в атмосферу таинственности, отлично отдохнуть от будничной суеты и просто интересно провести время в хорошей компании. Вас ожидает: театрализованное представление, выставки изделий мастеров народного творчества, игровые программы, конкурсы, концерт коллективов любительского творчества, праздничная торговля. Каждый сможет поучаствовать в поиске «Папараць-кветкі».

Контактная информация: +375 1515 39313, филиал «Гудевичский центр досуга и культуры»

ЛІПЕНЬ

ГУДЗЕВІЦКІ ФЭСТ “КУПАЛЬСКІЯ ТАЯМНІЦЫ” (аг. Гудзевічы)

Усе жадаючыя запрашаюцца на відовішчныя “Купальскія таямніцы”. Наша свята – гэта магчымасць акунуцца ў атмасферу таямнічасці, выдатна адпачыць ад будзённай мітусні і проста цікава правесці час у добрай кампаніі. Вас чакае: тэатралізаванае прадстаўленне, выставы вырабаў майстроў народнай творчасці, гульнявыя праграмы, конкурсы, канцэрт калектываў аматарскай творчасці, святочны гандаль. Кожны зможа паўдзельнічаць у пошуку “Папараць-кветкі”.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 39313, філіял “Гудзевіцкі цэнтр вольнага часу і культуры”

JULY

GUDEVICHI FEAST “KUPALA SECRETS” (Gudevichi)

Everyone is invited to the spectacular “Kupala Secrets”. Our holiday is an opportunity to plunge into the atmosphere of mystery, have a great rest from everyday bustle and just have fun in a good company. Here you will find: a theatrical performance, exhibitions of arts of folk artists, game programs, contests, a concert of amateur art groups and festive trade. Everyone will be able to participate in the search for “Fern-flower”.

Contact information: +375 1515 39313, branch “Gudevichi cultural and leisure center”

 

ИЮЛЬ

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ВЯНОК ЧАРОЎНЫХ КВЕТАК» (аг. Глядовичи)

Купалье – один из любимых народных праздников, посвящённых солнцу и расцвету земли. Приглашаем всех на народное гулянье «Вянок чароўных кветак». Гостей ожидает поиск цветка папоротника, который служит ключом для постижения всех чудес купальской ночи. Не упустите уникальную возможность поучаствовать в гуляньях, объединяющих древние традиции, пройти ритуал очищения огнём, опустить на воду купальский венок, исполнить народные песни вместе с коллективами любительского творчества.

Контактная информация: +375 1515 61743, СК «Глядовичи»

ЛІПЕНЬ

НАРОДНАЕ ГУЛЯННЕ “ВЯНОК ЧАРОЎНЫХ КВЕТАК” (аг. Глядавічы)

Купалле – адно з любімых народных святаў, прысвечаных сонцу і росквіту зямлі. Запрашаем усіх на народнае гулянне “Вянок чароўных кветак”. Гасцей чакае пошук папараць-кветкі, якая з’яўляецца ключом для зразумення ўсіх цудаў купальскай ночы. Не выпусціце ўнікальную магчымасць паўдзельнічаць у гуляннях, якія аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі, прайсці рытуал ачышчэння агнём, апусціць на ваду купальскі вянок, выканаць народныя песні разам з калектывамі аматарскай творчасці.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 61743, СК “Глядавічы”

JULY

FOLK FESTIVITY “THE WREATH OF MAGIC FLOWERS” (Glyadovichi)

Kupala is one of the favorite folk festivals dedicated to the sun and the flourishing of the earth. We invite everyone to the folk festival “Wreath of Magic Flowers”. Guests are expected to search for a fern flower, which serves as the key to comprehend all the wonders of the Kupala night. Do not miss the unique opportunity to take part in the festivities that unite ancient traditions, go through the ritual of purification by fire, lower the Kupala wreath into the water and perform folk songs together with amateur art groups.

Contact information: +375 1515 61743, village club “Glyadovichi”

ИЮЛЬ

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ВЕСЁЛАЯ ПОВОЗКА – ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА» (аг. Куриловичи)

В агрогородке праздник начнется парадом всевозможных транспортных средств – украшенных повозок, велосипедов, колясок, гужевого транспорта и даже мотоблоков. На протяжении мероприятия прозвучат лучшие песни в исполнении участников любительских коллективов, для детей будут работать аттракционы, конкурсы, развлекательно-игровые программы, катание на повозке, закончится праздник молодёжной дискотекой.

Контактная информация: +375 1515 62799, филиал «Куриловичский центр досуга и культуры»

ЛІПЕНЬ

НАРОДНАЕ ГУЛЯННЕ “ВЕСЁЛАЯ ПОВОЗКА – ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА” (аг. Курылавічы)

У аграгарадку свята пачнецца парадам разнастайных транспартных сродкаў – упрыгожаных вазоў, веласіпедаў, калясак, коннага транспарту і нават мотаблокаў. На працягу мерапрыемства прагучаць найлепшыя песні ў выкананні ўдзельнікаў аматарскіх калектываў, для дзяцей будуць працаваць атракцыёны, конкурсы, забаўляльна-гульнявыя праграмы, катанне на павозцы, скончыцца свята маладзёжнай дыскатэкай.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 62799, філіял “Курылавіцкі цэнтр вольнага часу і культуры”

JULY

FOLK FESTIVITY “FUNNY CART ON FOUR WHEELS” (Kurilovichi)

In the agro-town, the holiday will begin with a parade of all kinds of vehicles: decorated carts, bicycles, carriages, horse-drawn vehicles and even two-wheel tractors. During the event, there will be heard the best songs performed by members of amateur groups, there also will be attractions, contests, entertainment and game programs, cart rides for children, and the holiday will end with a youth disco.

Contact information: +375 1515 62799, branch “Kurilovichi cultural and leisure center”

АВГУСТ

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ «НАШ КРАЙ – ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ» (аг. Милевичи)

Самое яркое, разноцветное и незабываемое событие лета – это праздник цветов «Наш край – цветочный рай».  Этот красочный и ароматный праздник дарит не только позитивные эмоции, но и красивые места для фотосессии. Данное мероприятие собирает много гостей, коллекционеров цветов и предлагает культурную программу: мастер-класс по изготовлению цветов из различных материалов, выставка работ местных мастериц на цветочную тематику, фито-бар «Целебные напитки природы», детское дефиле, концертное выступление коллективов любительского творчества, молодёжная дискотека. Побывав на празднике, вам непременно захочется вернуться и снова окунуться в волшебный мир цветов.

Контактная информация: +375 1515 31527, филиал «Милевичский центр досуга и культуры»

ЖНІВЕНЬ

СВЯТА КВЕТАК “НАШ КРАЙ – КВЕТКАВЫ РАЙ” (аг. Мілевічы)

Самая яркая, рознакаляровая і незабыўная падзея лета – гэта свята кветак «Наш край – кветкавы рай». Гэтае маляўнічае і духмянае свята дорыць не толькі пазітыўныя эмоцыі, але і прыгожыя месцы для фотасесіі. Дадзенае мерапрыемства збірае шмат гасцей, калекцыянераў кветак і прапануе культурную праграму: майстар-клас па вырабе кветак з розных матэрыялаў, выстава работ мясцовых майстрых на кветкавую тэматыку, фіта-бар “Гаючыя напоі прыроды”, дзіцячае дэфіле, канцэртнае выступленне калектываў аматарскай творчасці, маладзёжная дыскатэка. Пабываўшы на свяце, вам абавязкова захочацца вярнуцца і зноў акунуцца ў чароўны свет кветак.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 31527, філіял “Мілевічскі цэнтр вольнага часу і культуры”

AUGUST

FLOWER FESTIVAL “OUR LAND IS A FLOWERY EDEN” (Milevichi)

The brightest, most colorful and unforgettable event of the summer is the flower festival “Our Land is a Flowery Eden”. This colorful and fragrant holiday gives not only positive emotions, but also beautiful places for a photo session. This event gathers many guests, flower collectors and offers a cultural program: a master class on making flowers from various materials, an exhibition of works by local craftswomen on a floral theme, a phyto-bar “Healing Drinks of Nature”, a children’s fashion show, a concert performance by amateur art groups and a youth disco. Having visited the holiday, you will certainly want to return and plunge into the magical world of flowers again.

Contact information: +375 1515 31527, branch “Milevichi cultural and leisure centre”

МАРТ

ПРАЗДНИК БЛИНОВ «ОХ, БЛИНЫ МОИ, БЛИНЫ, ВЫ БЛИНОЧКИ МОИ» (аг. Хартица)

Агрогородок Хартица славится лучшими хозяйками по приготовлению ароматных и пышных блинов. Блинчики в этот день получаются не на шутку вкусными. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по выпеканию блинов, проявить себя в весёлых играх, конкурсах и состязаниях. Гостей ожидают театрализованное представление, задорные шутки, песни, танцы, концертная программа, выставки, праздничная торговля, угощения. Завершится праздник дискотекой.

Контактная информация: +375 1515 39746, филиал «Хартицкий центр досуга и культуры»

САКАВІК

СВЯТА БЛІНОЎ “ОЙ, БЛІНЫ МАЕ, БЛІНЫ, ВЫ БЛІНОЧКІ МАЕ” (аг. Харціца)

Аграгарадок Харціца славіцца лепшымі гаспадынямі па прыгатаванні духмяных і пышных бліноў. Блінцы ў гэты дзень атрымліваюцца не на жарт смачнымі. Усе жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у майстар-класе па выпяканні бліноў, праявіць сябе ў вясёлых гульнях, конкурсах і спаборніцтвах. Гасцей чакаюць тэатралізаванае прадстаўленне, яскравыя жарты, песні, танцы, канцэртная праграма, выставы, святочны гандаль, пачастункі. Завершыцца свята дыскатэкай.

Кантактная інфармацыя: +375 1515 39746, філіял “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”

MARCH

FESTIVAL OF PANCAKES “OH, MY PANCAKES, MY LITTLE PANCAKES” (Hartitsa)

Agro-town Hartitsa is famous for its best mistresses who can make fragrant and lush pancakes. Pancakes on this day are especially tasty. Everyone will be able to participate in a pancake baking master-class, show themselves in funny games, competitions and contests. A theatrical performance, bright jokes, songs, dances, a concert program, exhibitions, holiday trade and treats will be waiting for the guests at the holiday. The festival will end with a disco.

Contact information: +375 1515 39746, branch “Hartitsa cultural and leisure center”