Островец

Брендовые мероприятия Островецкого района

Фестиваль семейного творчества «Мы разам»

Дата: 15 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Островец

Фестиваль семейного творчества «Мы разам» – это праздник самых крепких и дружных творческих семей Островетчины. Участники весёлого мероприятия, как правило, много путешествуют, занимаются декоративно-прикладным искусством, выращивают цветы, виртуозно играют и поют, замечательно рисуют и с удовольствием демонстрируют свои таланты публике. Каждая семья удивит зрителей необычным представлением. Стихи, миниатюры, танцы, розыгрыши – и никакой рутины семейной жизни!

Участников фестиваля приятно удивит конкурс на лучшее украшение детской коляски, для будущих мам будет проведен показ модной одежды, на городском стадионе пройдет акция «Живое сердце с любовью к детям». Для тех, кто любит фотографироваться состоится профессиональная фотосессия «Семейное счастье».

На праздник приглашаются все, кто ценит тепло домашнего очага, любит своих близких и умеет веселиться по-настоящему.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE FESTIVAL OF FAMILY CREATIVITY «WE ARE TOGETHER»

Date: may 15,  2018
Location: Ostrovec

The festival of family creativity «We are together» – a celebration of the strongest and close-knit creative family from Ostrovec. Participants of a cheerful action, as a rule, travel a lot, are engaged in arts and crafts, grow flowers, masterly play and sing, remarkably draw and with pleasure show the talents to public. Each family will surprise the audience with an unusual performance. Poems, miniatures, dances, jokes – and no routine of family life! The festival is open to all who appreciate the warmth of hearth and home, loves his family and knows how to have real fun. Guests who got to the festival will be pleasantly surprised by the competition for the best decoration of a baby stroller. At the city stadium everyone will be able to take part in the action “Live heart with love for children”. For moms-to-be held a fashion show. For those who like to be photographed there will be a professional photo shoot «Family happiness». The festival is guaranteed a lot of positive emotions, smiles and good mood.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

FESTIWAL RODZINNEGO TWÓRCZOŚCI «JESTEŚMY RAZEM»

Data: 15 maja 2018 r.
Miejsce: Ostrowiec

Festiwal rodzinnego twórczości «Jesteśmy razem» – to święto najbardziej mocnych i podtrzymujące kreatywnych rodzin Островетчины. Uczestnicy zabawy imprezy, jak zwykle, dużo podróżują, uprawiają dekoracyjno-stosowanym sztuką, rosną kwiaty, wspaniale grają i śpiewają, świetnie malują i chętnie prezentują swoje talenty publiczności. Każda rodzina zaskoczy widzów niezwykłe przedstawienie. Wiersze, miniatury, tańce, żarty – i żadnej rutyny życia rodzinnego! Na uroczystość zaproszeni są wszyscy, którzy cenią sobie ciepło domowego ogniska, kocha swoich bliskich i umie bawić się naprawdę. Gości, którzy na festiwal, zaskoczy konkurs na najlepsza ozdoba dziecięcego wózka.Na stadionie miejskim wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w akcji «Żywe serce z miłości do dzieci». Dla przyszłych matek odbędzie się pokaz mody. Dla tych, którzy lubią fotografować odbędzie się profesjonalna sesja zdjęciowa «szczęście Rodzinne». Zaproszeni są rodzice – obecne i przyszłe, dzieci – duże i małe, babci, dziadka! Na festiwalu gwarantowana morze pozytywnych emocji, uśmiechu i dobrego nastroju.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej; e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Праздник Росы

Дата: 24 июня 2018 г. (проводится впервые)
Место проведения: аг. Рымдюны, берег реки Ошмянка

Большую часть многонационального Островецкого района составляют католики.  Именно поэтому в агрогородке Рымдюны проводится католический праздник «Купалье. Яна. Jonines», который отмечается 24 июня  и имеет древнее название «Праздник Росы». На  праздник желательно приезжать с самого утра, потому что именно Роса на Яна имеет особую силу: если искупать в ней, то она принес здоровье и красоту.  Программа обещает быть очень насыщенной: на берегу реки  разожгут большой костер, всем Янам наденут на головы дубовые венки, объединение любителей народной культуры «Жильвитис» придаст колорит исполнением народных литовских песен. Пройдет конкурс на лучший венок, который должен быть обязательно сплетен из 9 трав. Изюминкой праздника станет квест-игра «В поисках папоротника». Жители аг. Рымдюн удивят своими   кулинарными способности в приготовлении литовских блюд. В этот день все почувствуют себя одной большой дружной семьей независимо от своей национальности и вероисповедания.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества», эл.адрес: octrovec_cknt@mail.ru

THE FEAST OF THE DEW

Date: June 24, 2018
Location: agro-town  Ramduny, Bank of river Oshmyanka

Belarusians, lithuanians, poles, russians and other nationalities live in Ostrovets district in peace and harmony, most of the population are Catholics. That’s why agro-town    Ramduni is a Catholic holiday «Jonines», which is celebrated on 24 June and is the ancient name is «The feast of the Dew». For those who have never been in the depths of our country is the time to visit this holiday, which is desirable to come in the morning, because it is Dew on Jan has a special power, if you bathe in it, it has brought health and beauty. The program promises to be very mysterious: on the banks of the river will ignite a big fire, the Association of lovers of folk culture «Zilvitis» will give a flavor of the performance of Lithuanian folk songs. Will pass competition on the best wreath which must necessarily be made from 9 herbs. On this day, everyone will feel like one big friendly family, regardless of their nationality and religion.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

ŚWIĘTO ROSY

Data: 24 czerwca 2018 r.
Miejsce: ag. Rymdziuny, brzeg rzeki Oszmianka

W Ostrwieckaj okolicy, w pokoju i zgodzie mieszkają białorusini, litwini, polacy, rosjanie i inne narodowości, większość ludności stanowią katolicy. Dlatego w ag. Рымдюнах odbywa się katolickie święto «Jana, Jonines», który obchodzony jest 24 czerwca i ma starożytna nazwa «Święto Rosy». Dla tych, którzy nigdy nie byłem w najbardziej глубинках naszego kraju najwyższy czas odwiedzić ten festiwal, na który wskazane jest przyjść z samego rana, bo właśnie Rosa na Jana ma szczególną moc, jeśli kąpać się w niej, to ona przyniósł zdrowie i urodę. Program zapowiada się bardzo tajemniczy: na brzegu rzeki rozpalą duży ogień, zawsze Янам ubrany dębowe wieńce na głowy, stowarzyszenie miłośników kultury ludowej «Źylwicis» nada smak realizacją narodowych litewskich piosenek. Odbędzie się konkurs na najlepszy wieniec, który musi być koniecznie plotek z 9 ziół. A także atrakcją święta będzie quest-gra «W poszukiwaniu paproci», w którym udział może wziąć każdy chętny. Mieszkańcy ag. Рымдюн zaskoczy swoimi kulinarnymi umiejętności w przygotowaniu litewskich potraw. W ten dzień wszystko się będą czuli się jedną wielką szczęśliwą rodziną, niezależnie od ich narodowości i wyznania.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Праздник рыбака «Ловись, рыбка!»

Дата: 8 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Кемелишки, озеро Вилия

Рыбаки самых разных профессий и возрастов соберутся в аг. Кемелишки, чтобы выявить самых ловких мастеров рыбной ловли. Соревнования будут проходить среди руководителей организаций и любителей рыбной ловли. Женщины также приглашаются к участию. Победителями станут те участники, которые сумеют за два часа поймать самых больших, маленьких, тяжеловесных рыб. Старания всех рыбаков и участников непременно будут отмечены жюри. В программе мероприятия: кулинарные конкурсы на «Лучшую уху», «Рыбное ассорти» среди трудовых коллективов, выставка-дегустация рыбных изделий и угощение ухой, концерт коллективов любительского творчества «Побольше вам рыбки, чтоб сияли улыбки!», театрализованное представление, гуляния у костра, песни, частушки, смешные истории про рыбалку, конкурсы, игры, сюрпризы, беспроигрышная лотерея, различные аттракционы. Праздник рыбака «Ловись удача» – это весёлое развлечение, отличный отдых, интересные встречи, море спортивного азарта и хорошего настроения!

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE FEAST OF THE FISHERMAN «CAUGHT, GOOD LUCK!»

Date: July 8, 2018
Location: agro-town  Kemelishki, lake Vilia

Fishermen of different professions and ages will gather in agro-town   Kemelishki to reveal the most dexterous masters of fishing. Competitions will take place among heads of the organizations and fans of fishing. Even women are invited to participate. The winners will be those participants who will be able to catch the largest, smallest, heavyweight fish in two hours. Also, this day will be held culinary competitions for the «Best fish soup-2018», «Fish plate» among labor collectives. The efforts of all fishermen and participants will certainly be noted by the jury. The program of the event: tasting of fish products, the fish soup ( free), a concert of collectives of Amateur creativity «A lot of you fish, so the smiles were shining!», theatrical performance, songs, ditties, funny stories about fishing, contests, games, surprises, win-win lottery, various attractions. The feast of the fisherman «Caught, good luck» is a fun entertainment, interesting meetings and good mood!

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

ŚWIĘTO RYBAKA «ŁOWIENIE

Data: lipiec 8, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Kiemielszki, jezioro Wilia

Rybacy różnych zawodów i grup wiekowych spotkają się w ag. Kiemielszki, aby wydobyć z najbardziej zręcznych rzemieślników wędkowania. Zawody odbywać się będą wśród szefów organizacji i miłośników wędkarstwa. Do udziału zaproszeni są nawet kobiety. Zwycięzcami zostaną ci uczestnicy, którzy potrafią za dwie godziny połowu wielkich, małych, dużych ryb. Również odbędzie się w tym dniu konkursy kulinarne na «Najlepszą ucha-2018», «tuńczyka» wśród pracowników zespołów. Wysiłki wszystkich rybaków i uczestników z pewnością będą oznaczone jury. W programie imprezy: wystawa i degustacja produktów rybnych, koncert zespołów amatorskiej twórczości «Więcej ryby, żeby świeciły uśmiech!», spektakl, wspólne zabawy przy ognisku, piosenki, przyśpiewki, zabawne historie o ryby, konkursy, gry, niespodzianki, korzystna loteria, różne atrakcje. Święto rybaka «łowienie» – to zabawa, rozrywka, świetny wypoczynek, ciekawe spotkania, morze sportowych emocji i dobrego nastroju!

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Рытанский фэст «На берегу Вилии»

Дата проведения: 22 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Рытань

Весело провести время в кругу семьи и друзей можно в июле на Рытанском фэсте «На берегу Вилии». У гостей праздника будет возможность принять участие в конкурсе рыбака, послушать концертные программы творческих коллективов Островецкого района, отдохнуть на ночной дискотеке. На празднике будет организована выставка ретро техники, приятно удивит гостей фэста  конкурс-выставка на лучшую композицию из цветов, конкурс на лучшее оформление двора «А у нас во дворе». Для самых маленьких гостей праздника будут работать батуты, надувные аттракционы. Молодежь сможет принять участие в  викторинах,  играх и, конечно же, самые активные получат призы. И даже вечером организаторы мероприятия не дадут не кому скучать, а организуют конкурс караоке-баттл. А в завершении праздника всех ждет  ночная дискотека на берегу реки.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

RITAN FEAST «ON THE BANKS OF THE VILIYA»

Date: July 22, 2018
Location: agro-town  Ritan

Have fun with family and friends in July you can at the feast  «On the banks of the Viliya». Guests of the festival will have the opportunity to take part in the competition fisherman, listen to the concert program of creative teams from  Ostrovec district. At the festival will be an exhibition of  retro techniques. Will pleasantly surprise guests of the festival exhibition and competition for the best flower arrangement and a competition for the best design of the yard «And we have in the yard».  Young people will be able to take part in quizzes, games and the most active will receive prizes. And even in the evening, the organizers of the event will not let anyone get bored, and organize a contest karaoke battle, where you can perform your favorite song. And at the end of the holiday everyone will find a night disco on the river  «On the banks of the Viliya» gives you the opportunity to spend with family all day.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

RYTANSKI   FEST «NA BRZEGU WILII»

Data: lipiec 22, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Rytan

Zabawy w gronie rodziny i przyjaciół można w lipcu na Rytanskim feste «Na brzegu Wilii». Wśród gości festiwalu będzie można wziąć udział w konkursie rybaka, posłuchać programy koncertowe zespołów twórczych powiat ostrowiec dzielnicy.Na festiwalu zostanie zorganizowana wystawa retro techniki, zaskoczy gości stropped konkurs-wystawa na najlepszą kompozycję z kwiatów, konkurs na najlepszy projekt dworu «A u nas w ogródku». Aby i najmłodsi goście święta nie nudzą, dla nich będą pracować trampoliny, dmuchane atrakcje. Młodzież będzie mogła wziąć udział w quizy, gry i, oczywiście, najbardziej aktywni otrzymają nagrody. I nawet wieczorem organizatorzy imprezy nie pozwolą nikomu się nudzić, a organizują konkurs karaoke battle, gdzie można będzie spełnić swój ulubiony utwór. A na zakończenie święta wszystkich czeka nocna dyskoteka na brzegu rzeki. Rytanski fest «Na brzegu Wilii» daje możliwość spędzić z rodziną cały dzień, zapomnieć o codziennych sprawach i troskach.

Informacje kontaktowe: 8(01591)22475, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej

Вечер органной музыки в костеле Св. Троицы

Дата: 25 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Гервяты, костел Св.Троицы

Гервятские концерты органной и вокальной музыки объединяют десятки разных людей: тех, кто только приобщается к классической музыке, и тех, кто без нее не представляет своей жизни; тех, кто каждое воскресенье ходит в храм, и тех, кто еще ищет свою дорогу к Богу… У музыкантов язык один, стоит только прислушаться, чтобы понять (почувствовать душой!) ее целебную силу. Тот, кто хоть однажды побывал на концерте, стремится попасть в Гервятский костел снова и снова. Если вы хотите очиститься внутренне, почувствовать мировую гармонию, которую может подарить только музыка, – приезжайте на концерт органной и вокальной музыки в Гервятах.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

EVENING OF ORGAN MUSIC IN THE CHURCH OF ST. TRINITY

Date: August 25, 2018
Location: agro-town Gervyaty, the Church. Trinity

Сoncerts of organ and vocal music in agro-town Gervyaty unite a lot of different people: those who are just attached to classical music and those who can’t imagine his life without it; those who every sunday goes to the church , and those who are still seeking their way to God. Who at least once visited at a concert trying to get in Gervyaty  again and again. If you want to purify yourself internally, to feel the world harmony, which can be presented only by music, – come to the concert of organ and vocal music in Gervyaty.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru 

WIECZÓR MUZYKI ORGANOWEJ W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY

Data: sierpień 25,  2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Dokszyce, kościół Św. Trójcy

Koncerty muzyki organowej i muzyki wokalnej łączą dziesiątki różnych ludzi: tych, którzy tylko dołączony do muzyki klasycznej, i tych, którzy bez niej nie wyobraża sobie życia; tych, którzy w każdą niedzielę chodzi do kościoła, i tych, którzy jeszcze szukają swojej drogi do Boga… U muzyków jeden język, warto tylko słuchać, aby zrozumieć (poczuć duszą!) jej uzdrawiającą moc. Ten, kto choć raz był na koncercie, stara się trafić w Гервятский kościół ponownie i ponownie. Jeśli chcesz oczyścić się wewnętrznie, poczuć światową harmonię, którą może dać tylko muzyka, – przyjdź na koncert muzyki organowej i muzyki wokalnej.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Фольклорный праздник «На прызбе ў Міраславы»

Дата: 16 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Страчанка

Фольклорный праздник «На прызбе ў Міраславы» – это праздник национальной культуры, песен, игр и танцев. Гостей праздника приятно удивит выставка декоративно-прикладного творчества «З даўніны да сучаснасці праз любоў да спадчыны». Все желающие смогут принять участие в белорусских играх, окунуться в деревенский колорит традиционных бытовых танцев под гармонь.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE FOLKLORE FESTIVAL «ON THE BENCH AT MIROSLAVA»

Date: September 16, 2018
Location: agro-town  Strachanka

The folklore festival «On the bench at Miroslava» a celebration of national culture, songs and games. Holiday guests will be pleasantly surprised with the exhibition of decorative – applied art, with the participation of all the villagers. The holiday begins with a theatrical performance of «Village sketches», it is noteworthy that the celebration involves all the generations of both: children, adults and grandmother. Everyone can participate in the Belarusian  dances accompanied by a real accordion.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

FOLKLORYSTYCZNY FESTIWAL «SPOTKANIA U MIROSŁAWY»

Data: wrzesień 16, 2018 (zmienione)
Miejsce: ag. Strachanka

Folklorystyczny festiwal «Spotkania u Mirosławy» – święto kultury narodowej, piosenek, gier i tańców. Gości wakacje zaskoczy wystawa sztuki i rzemiosła twórczości «Od starożytności do współczesności poprzez miłość do dziedzictwa», w którym biorą udział wszyscy mieszkańcy wsi i miasteczka. Święto rozpoczyna się prezentacją «Wiejskie szkice», warto zauważyć, że w imprezie bierze udział kilka pokoleń i dzieci , i dorośli, i babci. Wszyscy chętni mogą wziąć udział w białoruskich festyny i tancow,gdzie będą mogli zanurzyć się w rustykalny kolorowanki narodowych tańców pod harmonijkę.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Праздник «Грибной янтарь Островетчины»

Дата: 16 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Мали

Осенью праздник «Грибной янтарь Островетчины» собирает всех любителей грибов. В программе праздника – дегустация грибных блюд, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, соревнования по сбору грибов в номинациях «В нашей корзине больше грибов», «Самый юный участник», «Самый крупный гриб». В рамках праздника проводится конкурс «Лучшая хозяйка» среди жителей Островецкого района, в котором участницы соревнуются на самое оригинальное оформление блюда из грибов и самое вкусное грибное блюдо. Гостей праздника приятно удивят колоритные стилизованные подворья, народные песни, анекдоты, частушки, смешные истории о сборе грибов.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества», эл.адрес: octrovec_cknt@mail.ru

HOLIDAY «MUSHROOM AMBER OSTROVEC»

Date: September 16, 2018
Location: аgro-town  Mali

In autumn the celebration of «Mushroom amber Ostrovec» collects all the mushroom lovers. The program of the festival – tasting mushroom dishes, exhibition and sale of products of masters of folk art, competitions in mushroom picking in the categories «in our basket more mushrooms», «the youngest participant», «the largest mushroom». As part of the festival, the contest «the best hostess» among the residents of Ostrovec district, in which participants compete for the most original design of mushroom dishes and the most delicious mushroom dish. Guests of the festival will be pleasantly surprised by colorful stylized farmsteads, folk songs, jokes, ditties, funny stories about mushroom picking.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

ŚWIĘTO «GRZYB BURSZTYN POWIAT OSTROWIEC DZIELNICY»

Data: września 16, 2018 r. (zmienione)
Miejsce: ag. Mali

Jesienią święto «Grzyb bursztyn powiat Ostrowiec dzielnicy» zbiera wszystkich miłośników grzybów. W programie święta – degustacja grzybowych potraw, wystawa i sprzedaż wyrobów twórców ludowych, konkursy zbierania grzybów w kategoriach: «W naszym koszyku więcej grzybów», «najmłodszy uczestnik», «Największy grzyb». W ramach festiwalu odbywa się konkurs «Najlepsza gospodyni» wśród mieszkańców powiat ostrowiec dzielnicy, w której uczestnicy rywalizują na najbardziej oryginalny wygląd potrawy z grzybów i najsmaczniejsze mushroom danie. Gości święta miło zaskoczy kolorowe stylizowane valaam, ludowe piosenki, dowcipy, czastuszki, zabawne historie o zbieraniu grzybów.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Воронский фестиваль «Ее Величество  – Картошка!»

Дата проведения: 22 сентября 2018 г.
Место проведения: аг. Ворона

Жители и гости аг. Вороны  впервые увидят  так много картофеля не в мешках и погребах, а в корзинах, россыпью, на телегах. Свои творческие способности сможет продемонстрировать любой желающий, приняв участие в конкурсе «Скульптуры из картофеля». Будет организована дегустация блюд из картофеля. Изюминкой праздника станут мастер-классы по изготовления драников. В программе: концертная программа коллективов любительского творчества, пройдет выставка  изделий из картофеля, конкурс рисунков «Я люблю картошку», веселая сельская эстафета «Картофель с нами рядом».

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества», эл.адрес: octrovec_cknt@mail.ru

A HOLIDAY IN VORONA «HER  MAJESTY – THE  POTATO»

Date: September 22, 2018
Location: agro-town  Vorona

Anyone can demonstrate their creative abilities by taking part in the competition «Potato sculptures».

A pleasant moment of the holiday is a tasting of potato dishes. The highlight of the festival will be master classes  on cooking of potato pancakes. Also will be organized a concert, the work of the thematic areas, will host an exhibition of products from potatoes.  This festival will bring together the most sportive representatives of organizations and enterprises Ostrovec district to take part in a fun rural relay race «Potatoes with us nearby». A holiday in Vorona «Her Majesty – the potato» is waiting for all lovers of potatoes.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

WORONSKI FESTIWAL «JEJ WYSOKOŚĆ – ZIEMNIAKI»

Data: wrzesień 22, 2018 r.
Miejsce: ag. Kruk

Mieszkańcy i goście ag. Wrony po raz pierwszy zobaczą tak dużo ziemniaków w workach i piwnicach, a w koszach, luzem, na wozach. Swoje zdolności twórcze będzie mógł zaprezentować każdy, biorąc udział w konkursie «Rzeźby z ziemniaka». Zostanie zorganizowana degustacja potraw z ziemniaków. Będzie również zorganizowany program koncertu, praca tematycznych placów zabaw, odbędzie się wystawa wyrobów z ziemniaków, najmłodsi uczestnicy będą mogli wykazać się w konkursie rysunków «kocham ziemniaki». Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną nagrodzone nagrodami. Na tym festiwalu spotkają się najbardziej sportowe przedstawiciele organizacji, firm, instytucji powiat ostrowiec dzielnicy, aby wziąć udział w zabawnej wsi sztafecie «Ziemniaki z name», którym trzeba się zmierzyć i w poważnych, i komiksów w konkursach: «Kopanie ziemniaków», «kombajn Ziemniaczany», «najwyższa potato piramida», «Ziemniaczana siłacz». Ag. Kruk czeka na wszystkich miłośników ziemniaków u siebie na Woronskim festiwalu “Jej wysokość – ziemniak”.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Районный фестиваль художественного творчества ветеранов войны и труда «Мы яшчэ маладыя душой»

Дата: 28 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Островец

Соломенные лошадки, жар-птицы, шкатулки-сундучки, букеты, сотканные и вышитые полотенца, вязаные салфетки и скатерти, живописные картины – районный фестиваль художественного творчества ветеранов войны и труда «Мы яшчэ маладыя душой» обещает быть невероятно красочным и ярким. Талантливые участники праздника порадуют зрителей песнями, танцами, стихами, театрализованными представлениями и непременно поделятся со всеми присутствующими искренними улыбками и отличным настроением. И еще раз докажут, что возраст значения не имеет.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

REGIONAL FESTIVAL OF ARTISTIC CREATIVITY OF VETERANS OF WAR AND LABOR «WE ARE STILL YOUNG IN SPIRIT»

Date: September 28, 2018
Location: Ostrovec

Horses of the straw, boxes-chests, bouquets, woven and embroidered towels,  beautiful paintings – this is all you can find at the festival of artistic creativity of veterans of war and labor «We are still young in spirit». This festival promises to be an incredibly colorful and bright. Talented festival participants will delight the audience with songs, dances,  theatrical performances and will certainly share with everyone with sincere smiles and great mood. We invite everyone to participate in the regional festival of creativity of veterans of war and labor «We are still young in spirit».

Contact information: 8(01591)20310, e-mail:  octrovec_cknt@mail.ru

REJONOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WETERANÓW WOJNY I PRACY «JESZCZE BARDZO MŁODZI»

Data: wrzesień 28, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Ostrowiec r.

Słomkowe konie, żar-ptaki, skrzynie-skrzynie, bukiety, wyplatane i haftowane ręczniki, szydełkowane serwetki i obrusy, malownicze obrazy – sąd rejonowy festiwal twórczości artystycznej weteranów wojny i pracy «Jeszcze bardzo młodzi» zapowiada się bardzo kolorowe i jasne. Utalentowani uczestnicy święta zachwyci widzów, piosenkami, tańcami, wierszami, театрализованными widokami i z pewnością podzielą się ze wszystkimi obecnymi szczerym uśmiechem i dobrym nastrojem. I po raz kolejny udowadniają, że wiek nie ma znaczenia. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w powiatowym festiwalu twórczości weteranów wojny i pracy «Jeszcze bardzo młodzi».

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej; e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Фольклорный праздник «Міхалішкоўскі кірмаш»

Дата: 30 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Михалишки

По давно сложившейся традиции осенью в аг. Михалишки пройдёт яркий и незабываемый фольклорный праздник. Хлебный и медовый, садовый и цветочный, песенный и радушный, щедрый и талантливый – все это про «Міхалішкоўскі кірмаш»! Дети вместе с родителями будут готовить традиционные блюда белорусской кухни: драники, блины, оладьи, картофельные пирожки, хворост, пирог с яблоками, а также праздничный нарядный каравай. Картофель, морковь, капуста, помидоры, тушёнка, свинина – все желающие смогут приобрести всё, что желает душа. Огромный выбор саженцев плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений – никто не покинет праздник без удачной покупки!

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE FOLKLORE FESTIVAL «MIHALISHOVSKY BAZAAR»

Date: September 22, 2018
Location: agro-town Mihalishki

Y long tradition, the first Sunday of October in  agro-town Mihalishki is a bright and unforgettable folk festival. Bread and honey, garden and flower, song and a friendly, generous, and talented – all this about «Mihalishovsky Bazaar»! Children together with their parents will prepare traditional dishes of Belarusian cuisine:  pancakes, draniki (pancakes made of potatoes), potato pies,  аpple pie. Potatoes, carrots, cabbage, tomatoes, stew, pork – everyone will be able to buy everything that the soul wants. A huge selection of seedlings of fruit trees, shrubs and ornamental plants – no one will leave the holiday without a successful purchase!  Guests will be pleasantly surprised by the family contest «Good home».

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

FOLKLORYSTYCZNY  FESTIWAL «MICHALISZKI  TARGI»

Data: wrzesień 30, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Michaliszki

Tradycją w pierwszą niedzielę października w ag. Michaliszki odbywa się jasne i niezapomniane święto folkloru. Chleb i miód, ogrodowy i kwiatowy, pieśniarski i życzliwy, hojny i utalentowany – to wszystko «Michaliszki  targi»! Dzieci wraz z rodzicami będą się gotować tradycyjne dania kuchni białoruskiej: placki ziemniaczane, naleśniki, placki ziemniaczane, placki, drewno, ciasto z jabłkami, a także uroczysty strojne bochenek. Ziemniaki, marchew, kapusta, pomidory, konserwy mięsne, wieprzowina – wszyscy chętni będą mogli kupić wszystko, co pragnie dusza. Ogromny wybór sadzonek drzew owocowych, krzewów i roślin ozdobnych – nikt nie opuści wakacje bez udanego zakupu! Zanurzyć się w atmosferę święta i jaki był wiele lat temu pomoże spektakl «Jak na naszych targach». Gości zaskoczy rodzinny konkurs «Dobry Dom».

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej; e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Фестиваль народной песни «Ворнянские мотивы»

Дата: 25 ноября 2018 г.
Место проведения: аг. Ворняны

В ноябре  в агрогородке Ворняны соберутся любители народного творчества –  те, кто популяризирует народные песенные традиции. На фестивале будет организована выставка народных умельцев, которые продолжают традиции свои предков в соломоплетении, лозоплетении, ткачестве, гончарстве, резьбе по дереву. Визитной карточкой фестиваля станут песни, которые были записаны в аг. Ворняны и близлежащих деревнях. Это песни, которые пели наши бабушки: “А ў полі вярба”, “За ракой, дзе калышуцца вербы”. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в исполнении народных песен либо обучиться какому-то ремеслу пройдут мастер-классы.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества», эл.адрес: octrovec_cknt@mail.ru

FESTIVAL OF FOLK SONGS «SONGS FROM VORNYANY»

Date: November 25, 2018
Location: agro-town  Vornyany

In November, agro-town  Vornyany will gather all who love folk art, who popularize folk song traditions. A feature of the festival will be a performance of folk songs, but an exhibition of craftsmen who continue the tradition of their ancestors in the straw, basket weaving, pottery, wood carving. Bright moment of the festival will be the songs that were recorded in Vornyany, as well as in nearby villages.The festival can be attended not only by professional groups, but also amateur and solo artists, duets, trio. For those who want to try their hand at performing folk songs, or learn some craft will be master classes in which you can plunge into the world of folk color.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ “WORNIANSKIE MOTYWY”

Data: listopad 25, 2018 r.
Miejsce: ag. Worniany

W listopadzie ag. Worniany zbierze wszystkich, którzy lubią twórczość ludowa, kto promuje ludowe przecież tradycji. Cechą festiwalu będzie nie tylko wykonanie pieśni ludowych, ale i wystawa ludowych rzemieślników, którzy kontynuują tradycje swoich przodków w соломоплетении, лозоплетении, tkania, гончарстве, rzeźbić. Wizytówką festiwalu będą utwory, które zostały nagrane w ag.Ворняны, a także w okolicznych wsiach. W festiwalu mogą wziąć udział nie tylko profesjonalne zespoły, ale i amatorów, a także solowe wykonawców, duety, trio. Uczestnicy festiwalu wypełnią piosenki nie tylko pod akompaniament, a także i акапельно. Wszystkim uczestnikom будутвручены dyplomy «Za zachowanie i popularyzowanie kilkadziesiąt piosenek ludowych tradycji i rzemiosła». Dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w wykonaniu ludowych piosenek, albo nauczyć się jakiegoś rzemiosła odbędą się warsztaty, na których będzie można zanurzyć się w świat ludowego kolorytu.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Фестиваль поэтического искусства «Сваякоўскія сустрэчы», посвященный Казимиру Свояку

Дата: 9 декабря 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Подольцы

В декабре самых любознательных учеников ждёт знакомство с непростой историей жизни Казимира Свояка – талантливого поэта, белорусского католического священника и общественного деятеля. Яркие достопримечательности, известные личности, интересные публикации – ребята смогут погрузиться в эпоху первой половины XX столетия и узнать много нового о знаменитом представителе прошлого. В атмосфере теплоты и дружбы прозвучат талантливые стихи Казимира Свояка, отрывки из его философского дневника, душевные песни, увлекательные рассказы о знаковых периодах жизни поэта. Вечер оставит в памяти школьников много приятных воспоминаний.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE FESTIVAL OF POETIC ART «THE MEETING DEVOTED TO THE CASIMIR SVOYAK»

Date: December 9, 2018
Location: agro-town  Podоlci

In December, the most curious students will become familiar with the difficult history of the life of Casimir Svoyak , a talented poet, a belarusian catholic priest and social activist.  Children will be able to dive into the era of the first half of the XX century and learn a lot about the famous representative of the past. In an atmosphere of warmth and friendship will sound talented poems of Kazimierz Svoyak, excerpts from his philosophical diary, soulful songs, fascinating stories about the significant periods of the poet’s life. The evening will leave in the memory of students a lot of pleasant memories.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

FESTIWAL SZTUKI POETYCKIEJ «SWOJAKOWSKIE SPOTKANIA»

Data: grudzień 9, 2018 r.
Miejsce: ag. Podolcy

W grudniu najbardziej ciekawskich uczniów czeka na zapoznanie się z trudną historią życia Kazimierza Swojaka – utalentowanego poety białoruskiego katolickiego duchownego i działacza społecznego. Jasne, zabytki, znane osobowości, ciekawych publikacji – chłopaki będą mogli zanurzyć się w czasach pierwszej połowy XX wieku i dowiedzieć się wiele o słynnym reprezentanta przeszłości. W atmosferze ciepła i przyjaźni zabrzmią utalentowani wiersze Kazimierza Swojaka, fragmenty jego dziennika filozoficznego, emocjonalne utwory, fascynujące opowieści o przełomowych okresach życia poety. Wieczór pozostawi w pamięci uczniów wiele miłych wspomnień.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej; e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Рождественский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Дата: 23 декабря 2018 г.
Место проведения: аг. Мали

Заседание любительского объединения клуба «Своя игра» – это всегда долгожданное мероприятие для знатоков и поклонников интеллектуальных игр. На состязаниях эрудитов собираются представители Островецкого, Сморгонского и Ошмянского районов. Игра «Что? Где? Когда?», которая состоится в аг. Мали, позволит знатокам в очередной раз блеснуть эрудицией, продемонстрировать быстроту реакции и слаженность командной работы. В программе мероприятия – театрализованное представление, посещение этнографической выставки, выступление коллективов любительского творчества. Игра обещает быть яркой, увлекательной и интригующей.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

CHRISTMAS TOURNAMENT OF INTELLECTUAL GAME «WHAT? WHERE? WHEN?»

Date: 23 December 2018
Location: agro-town Mali

The meeting of the Amateur Association of the club «What? Where? When?» is always a long-awaited event for fans of intellectual games. Numerous scholars bring together representatives of the Ostrovets, Smorgon and Oshmyany districts. The Game «What? Where? When?», which will take place in agro-town Mali will allow show participants their erudition, demonstrate the speed of reaction and teamwork.  The game promises to be bright, exciting and intriguing.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ INTELEKTUALNEJ GRY «CO? GDZIE? KIEDY?»

Data: 23 grudnia 2018 r.
Miejsce: ag. Mali

Posiedzenie amatorskiego stowarzyszenia klubu «Własna gra» – to zawsze długo oczekiwana impreza dla znawców i miłośników gier umysłowych. Na zawodach uczeni będą przedstawiciele powiat ostrowiec, Сморгонского i Ошмянского dzielnic. Gra «Co? Gdzie? Kiedy?», która odbędzie się w ah. Mali, pozwoli znawców po raz kolejny zabłysnąć erudycją, wykazać się szybkość reakcji i koordynację pracy zespołowej. W programie imprezy – spektakl, zwiedzanie wystawy etnograficzne, występ zespołów amatorskiego kreatywności. Gra zapowiada się być żywe, ekscytujące i intrygujące.

Informacje kontaktowe: 8(01591)22475, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej

 

Районный праздник «День Берегини»

Дата проведения: 2019 г.
Место проведения: д. Изобелины, Яновское водохранилище

По народному календарю 15 июля отмечается Берегиня. Этот праздник связан с древней традицией чествовать Берегиню — славянское божество, которое считалось матерью всех духов и всего богатства земли, защищающая людей от бед и происков нечистой силы. Узнать о древних традициях праздника и посвященных богине оберегах можно на районном празднике «День Берегини». Гостей праздника ждут театрализованные представления с участие мифологических персонажей. Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучшее представление главного персонажа праздника – Берегини. Для тех, кто любит весело проводить время, организована молодежная конкурсно-игровая программа и дискотека под открытым небом с участием известных ди-джеев.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE REGIONAL HOLIDAY «THE DAY OF  BEREHYNIA»

Date: 2019
Location:  Isabelina

According to folk calendar, July 15, celebrate the Day of Beregynia . This holiday is connected with the ancient tradition to honor the Beregynia — slavic deity, which was considered the mother of all spirits and of all the riches of the earth, protecting people from harm and the machinations of evil spirits. Learn about the ancient traditions of the holiday and the goddess of savings can be at the district festival «The Day of Beregynia». Guests of the festival are waiting the theatrical performances with the participation of mythological characters. Everyone will be able to take part in the competition for the best presentation of the main character of the holiday. For those who like to have fun, organized a youth competition and a disco in the open air with famous DJs.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

POWIATOWE ŚWIĘTO «DZIEŃ  BEREGINI»

Data: 2019 r.
Miejsce: d. Izobielina, Janowski zbiornik

W komisarzowi kalendarza 15 lipca obchodzony jest Bereginya. Uroczystość ta jest związana ze starożytną tradycją upamiętniać Bereginyu — słowiańskie bóstwo, które uważano za matkę wszystkich duchów i całego bogactwa ziemi, która chroni ludzi przed nieszczęściami i machinacji siłami zła. Dowiedzieć się o dawnych tradycjach świątecznych i poświęconych bogini оберегах można na powiatowym święcie «Dzień Beregini». Na gości festiwalu czekają przedstawienia teatralne z udziału postaci mitologicznych. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze przedstawienie głównego bohatera święta – Beregini. Dla tych, którzy lubią bawić się, zorganizowana przez młodzieżowy konkurencyjny-oprogramowanie do gier i dyskoteka pod gołym niebem z udziałem znanych dj-ów.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i twórczości ludowej, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

Районный праздник «День дуба»

Дата проведения: 2019 г.
Место проведения: г. Островец

В августе  на островецкой земле  пройдет районный  праздник «День дуба». Дерево, символизирующему силу, мужество, выносливость, долголетие, плодородие, благородство и верность изображено на гербе Островца. Три дуба в городе признаны памятниками природы, а возраст двух деревьев, растущих недалеко от деревень Трокеники и Страча Островецкого района, превышает более 500 лет. Основные события праздника будут посвящены «виновнику торжества».  В программе: театрализованная легенда о дубе, выставка-конкурс на лучшее оформление транспортного средства, выставка-конкурс объемных фигур на лучший символ праздника. Все желающие могут заранее начать собирать и заготавливать желуди, чтобы принять участие в конкурсе «Собери желуди» и, конечно же, получить ценные призы. Приятным сюрпризом для всех станет  фотовыставка – конкурс  под открытом небом «Дуб в объективе». При входе в лесопарк можно будет попробовать кофе из желудей и загадать желание, завязав  на дуб белорусскую ленточку.

Контактная информация: 8(01591)20310, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»; octrovec_cknt@mail.ru

THE REGIONAL HOLIDAY «DAY OF THE OAK»

Date: 2019
Location: Ostrovec

The holiday, which is dedicated to the tree, symbolizing strength, courage, endurance, longevity, fertility, nobility and loyalty, depicted on the coat of arms of Ostrovec. Three oak trees in the city are considered natural monuments, and the age of the two trees growing near the villages Troceniki and Stracha, more than 500 years. Guests-the holiday will amaze with its large scope. Theatrical performance of the legend of oak, will show employees  library, near one of the oaks Ostrovec. An exhibition of books and publications dedicated to his Majesty the oak tree will also be organized. Guests of the festival will be able to see the exhibition-competition for the best design of the vehicle, the exhibition – competition of three-dimensional figures for the best symbol of the holiday. A pleasant surprise for everyone will be a photo exhibition-open-air contest «Oak in the lens». At the entrance to the forest park, you can try coffee from acorns. The older generation can sit on oak benches and share recipes of dishes from acorns.

Contact information: 8(01591)20310, e-mail: octrovec_cknt@mail.ru

POWIATOWE ŚWIĘTO «DZIEŃ DĘBU»

Data: 2019 r.
Miejsce: Ostrowiec r.

W sierpniu na ostrowiec ziemi odbywa się powiatowe święto «Dzień dębu». Uroczystość, która skupia się na drzewa, który symbolizuje siłę, odwagę, wytrzymałość, długowieczność, płodność, szlachetność i wierność, przedstawionego na herbie Ostrowca. Trzy dęby w mieście uznane za pomniki przyrody, a w wieku dwóch drzew rosnących w pobliżu wsi Трокеники i Страча powiat ostrowiec dzielnicy, przekracza ponad 500 lat. Gości wakacje zachwyci swoim wielkim размахам.Spektakl według legendy o dębie, pokażą pracownicy Ostrowiec biblioteki, w pobliżu jednego z dębów Ostrowca, uznanego za pomnik przyrody. A także zostanie zorganizowana wystawa książek i publikacji poświęconych Jego Wysokości Dębu. Goście festiwalu będą mogli zobaczyć wystawę-konkurs na najlepszy projekt pojazdu, wystawę – konkurs dużych figur na najlepszy symbol święta. Wszyscy chętni mogą wcześniej zacząć zbierać i zbierać żołędzie, aby wziąć udział w konkursie «Zbieraj żołędzie» i, oczywiście, zdobyć cenne nagrody. Miłym zaskoczeniem dla всехстанет wystawa – konkurs pod otwartym niebem «Dąb w obiektywie». Po wejściu w park leśny będzie można spróbować kawy z żołędzi i pomyśl życzenie, z zawiązanymi na dąb białoruską wstążkę. Starsze pokolenie może usiąść na dębowych ławkach i akcji receptur potraw z żołędzi.

Informacje kontaktowe: 8(01591)20310, Ostrowiecki sąd rejonowy Centrum kultury i sztuki ludowej; e-mail: octrovec_cknt@mail.ru