Волковыск

Брендовые мероприятия Волковысского района

 

Районный фестиваль-конкурс семейного творчества «Сваякі запрашаюць

Дата: 22 мая 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: аг. Юбилейный

Аг. Юбилейный превратится в самый настоящий семейный очаг, ведь именно здесь пройдёт ежегодный районный фестиваль-конкурс семейного творчества «“Сваякі” приглашают!». Хозяева фестиваля, народный семейный ансамбль «Сваякі», связаны не только родственными отношениями, но и любовью к песне, народным традициям, которые бережно передают из поколения в поколение более трёх десятилетий.

Творческие, талантливые и дружные семьи Волковысского района представят интересные и насыщенные программы с музыкой, песнями, стихами и юмором. Настоящих гурманов порадует выставка-дегустация кулинарных изделий, а поклонников декоративно-прикладного творчества и изделий  ручной работы – большая выставка-ярмарка. Для всех гостей праздника будут работать музейные экспозиции «Сцяжынкі жыцця Сваякоў» и «Матчына хатка». “Сваякі” приглашают» и рады гостям!

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества»

 

РАЁННЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС СЯМЕЙНАЙ ТВОРЧАСЦІ СВАЯКІ  ЗАПРАШАЮЦЬ!

Дата: 22 мая 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: Ваўкавыскі раён, аг. Юбілейны, філіял «Дом культуры
аг. Юбілейны»

Аг. Юбілейны ператворыцца ў самы сапраўдны сямейны ачаг, бо менавіта тут пройдзе штогадовы раённы фестываль-конкурс сямейнай творчасці «Сваякі запрашаюць». Гаспадары фестывалю, народны сямейны ансамбль «Сваякі», звязаныя не толькі роднаснымі адносінамі, але і любоўю да песні, народных традыцый, якія беражліва перадаюць з пакалення ў пакаленне больш трох дзесяцігоддзяў.

Творчыя, таленавітыя і дружныя сем’і Ваўкавыскага раёна прадставяць цікавыя і насычаныя праграмы з музыкай, песнямі, вершамі і гумарам. Сапраўдных гурманаў парадуе выстаўка-дэгустацыя кулінарных вырабаў, а прыхільнікаў дэкаратыўна-прыкладнай творчасці і вырабаў ручной работы – вялікая выстаўка-кірмаш. Для ўсіх гасцей свята будуць працаваць музейныя экспазіцыі «Сцяжынкі жыцця Сваякоў» і «Матчына хатка». «Сваякі запрашаюць» і радыя гасцям!

Кантактная інфармацыя: +375 1512 51279, дзяржаўная ўстанова культуры «Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці», эл.почта: rmcntvolk@mail.ru

 

REGIONAL FESTIVAL-CONTEST OF FAMILY ART «SVAYAKІ REQUEST

Date: may 22, 2022 (annually)

Location: Volkovysk district, ag.Yubileiny, branch “House of culture of ag.Yubileiny”

Family values ​​are the real foundation of a strong family and society. According to the established good tradition, ag. Jubilee hosts the regional festival-competition of family creativity “Svayaki request”. The creative, talented and friendly families of the Volkovysk region have prepared for you an interesting and rich program with music, songs, poetry and humor. The main motive of the holiday will be love for the small homeland, family traditions and folk art.

Real gourmets will be delighted by the exhibition-tasting of culinary products. For fans of arts and crafts and handicrafts, the competing families prepared a large exhibition-fair. For all guests of the holiday, the museum expositions “The paths of life of the “Svayaks” and “Mom’s house” will work. “Svayaki request” and we are glad to welcome you!

Tel.: +375 1512 51279, state cultural institution “Volkovysk regional Сenter of culture and folk art”, e-mail: rmcnt-volk@mail.ru

 

OKRĘGOWY FESTIWAL-KONKURS TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ «SVAYAKІ ZAPRASHAYUC!»

Data: maj 22, 2022 (odbywa się corocznie)

Miejsce: Powiat Wołkowyski, AG. Jubileuszowy, oddział “Dom Kultury ah. Jubileuszowy»

Ag. Jubileusz zamieni się w prawdziwe rodzinne ognisko, ponieważ tutaj odbędzie się coroczny festiwal dzielnicowy-konkurs twórczości rodzinnej “Svayaki prosayuts”. Gospodarze Festiwalu, Ludowy Zespół rodzinny “Svayaki”, są związani nie tylko związkami pokrewnymi, ale także miłością do piosenki, tradycjami ludowymi, które są starannie przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ponad trzy dekady.

Kreatywne, utalentowane i przyjazne rodziny dzielnicy Wołkowyskiej zaprezentują ciekawe i bogate programy z muzyką, piosenkami, wierszami i humorem. Prawdziwi smakosze będą zachwyceni wystawą-degustacją produktów kulinarnych, a fani sztuki i rzemiosła i ręcznie robionych produktów-dużą wystawą-jarmarkiem. Dla wszystkich gości święta będą działać ekspozycje muzealne “Scyazhynki Zhytsya Svayakov” i “Matchyna Hatka”. “Svayaki Zaprashayuc”!

Kontakt: + 375 1512 51279, państwowa instytucja kultury “Wołkowyski Okręgowy Ośrodek Kultury i twórczości ludowej”, el.poczta: rmcnt-volk@mail.ru

Праздник «Верейковский карась»

Дата: 18 июня 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: аг. Верейки

Карася можно смело назвать хозяином водохранилища агрогородка Верейки, поэтому его часто можно увидеть на обеденных столах местных жителей.  Праздник Карася, который пройдёт на летней сцене зоны отдыха, приглашает всех желающих отведать вкусностей и развлечься.  Творческие выступления, множество игр со зрителями на ловкость, скорость, знание видов жителей подводного царства и снастей для их добычи подарят незабываемые впечатления всем гостям в рыбный день.

Гурманов на празднике ждёт самая приятная часть – гастрономическая. Можно будет попробовать карася в различных вариациях его приготовления – жареного, вяленого, сушеного. Какой же рыбный праздник без традиционной вкусной ухи? Её предложат гостям отведать на полевой кухне.

Контактная информация: +375 1512 51279, ГУК “Волковысский районный Центр культуры и народного творчества”

 

СВЯТА «ВЯРЭЙКАЎСКІ КАРАСЬ»

Дата: 18 чэрвеня 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: аг. Вярэйкі

Карася можна смела назваць гаспадаром вадасховішча аграгарадка Вярэйкі, таму яго часта можна ўбачыць на абедзенных сталах мясцовых жыхароў. Свята Карася, якое пройдзе на летняй сцэне зоны адпачынку, запрашае ўсіх жадаючых пакаштаваць смачнасцей і павесяліцца. Творчыя выступленні, мноства гульняў з гледачамі на спрыт, хуткасць, веданне відаў жыхароў падводнага царства і снасцей для іх здабычы падораць незабыўныя ўражанні ўсім гасцям у рыбны дзень.

Гурманаў на свяце чакае самая прыемная частка – гастранамічная. Можна будзе паспрабаваць карася ў розных варыяцыях яго прыгатавання – смажанага, вяленага, сушанага. Якое ж рыбнае свята без традыцыйнай смачнай юшкі? Ёю прапануюць гасцям пачаставацца на палявой кухні.

Кантактная інфармацыя: +375 1512 51279, ДУК “Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”

 

HOLIDAY «VYAREJKAЎSKІ KARAS’»

Date: June 18, 2022 ( annually)

Location:Grodno region, Vaukavysk district, agro-town Vereyki, Grodno str., 19 (branch “Vereykovsky House of culture” Vaukavysk district center of culture)

Carp can be called the owner of the reservoir agro-town Vereyki, so it can often be seen on the dining tables of local residents.  Folk festivities-Carp Festival will be held on the summer stage of the recreation area and invites everyone to taste Goodies and have fun.  Creative performances, a lot of games with the audience on agility, speed, knowledge of the species of inhabitants of the underwater Kingdom and gear for their production will give an unforgettable experience to all guests on a fishing day.

Gourmets on holiday waiting for the most pleasant part-gastronomic. You can try carp in different variations of its preparation – fried, dried, dried. What is a fish festival without the traditional fish soup? It can be enjoyed in the field kitchen.

Contact information: +375 1512 51279, Volkovysk district center of culture.

 

ŚWIĘTO  «VEREYKAYSKY KARAS»

Data: 18 czerwca 2022 r. (odbywa się corocznie)

Lokalizacjia: Obwód grodzieński, Rejon wołkowyski, agromiasteczko Werejki, ul. Grodzieńska 19 (Filia “Werejkowski Dom Kultury” Wołkowyskiego Rejonowego Centrum Kultury)

Karaś można bezpiecznie nazwać gospodarzem zbiornika agromiasteczkowego Vereyki, dlatego często można go zobaczyć na stołach lokalnych mieszkańców.  Święto ludowe-Święto Karasia odbędzie się na letniej scenie strefy rekreacyjnej i zaprasza wszystkich, którzy chcą skosztować smakołyków i zabawy.  Twórcze występy, wiele gier z widzami na zwinność, szybkość, znajomość gatunków mieszkańców podwodnego królestwa i narzędzi do ich produkcji daje niezapomniane wrażenia wszystkim gościom w dzień ryb.

Smakoszy na wakacje czeka najbardziej przyjemna część-gastronomiczna. Możesz spróbować karasia w różnych odmianach jego gotowania-smażonego, suszonego, suszonego. Co to jest święto ryb bez tradycyjnego zupa rybna? Goście mogą delektować się posiłkiem w kuchni polowej.

Informacje  kontaktowe: +375 1512 51279, Wołkowyski Okręgowy Ośrodek Kultury.

VI фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»

Дата: 25 июня 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: г. Волковыск

Летом в Волковыске пройдёт масштабное мероприятие для всех меломанов и ценителей «живого звука» –  фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE». Кавер-группы из разных регионов нашей страны представят публике собственную оригинальную интерпретацию песен мировых и отечественных хитов. Бессмертные шлягеры, зажигательные мелодии, блистательные номера – летний праздник под открытым небом подарит всем гостям массу ярких впечатлений и заряд отличного настроения.

Подробнее: https://vgdk.by/festivals/item/festival-kaver-bendov-sound-live.html

Контактная информация: +375 151 26 39 60, государственное учреждение культуры «Волковысский городской Дом культуры»

 

Фестываль кавер-бэндаў «SOUND LIVE»

Дата: 25 чэрвеня 2022 г.

Месца правядзення: г. Ваўкавыск

Улетку ў Ваўкавыску пройдзе маштабнае мерапрыемства для ўсіх меламанаў і знатакоў «жывога гуку» – фестываль кавер-бэндаў «SOUND LIVE». Кавер-гурты з розных рэгіёнаў нашай краіны прадставяць публіцы ўласную арыгінальную інтэрпрэтацыю песень сусветных і айчынных хітоў. Шлягеры, запальныя мелодыі, бліскучыя нумары – летняе свята пад адкрытым небам падорыць усім гасцям масу яркіх уражанняў і зарад выдатнага настрою.

Больш падрабязна: https://vgdk.by/festivals/item/festival-kaver-bendov-sound-live.html

Кантактная інфармацыя: +375 151 26 39 60, дзяржаўная ўстанова культуры «Ваўкавыскі гарадскі Дом культуры»

 

Festival cover band «SOUND LIVE»

Date: June 25, 2022 (held annually)

Venue: Volkovysk

In summer, Volkovysk will host a large-scale event for all music lovers and connoisseurs of «SOUND LIVE». Cover bands from different regions of our country will present to the public their own original interpretation of the songs as world and domestic hits. Immortal hits, incendiary melodies, brilliant numbers-the summer holiday under the open sky will present to all guests the mass of bright impressions and a charge of excellent mood

More detailed: https://vgdk.by/festivals/item/festival-kaver-bendov-sound-live.html

Contact information: +375 151 26 39 60, state institution of culture «Volkovysk city House of culture»

 

Festiwal coverów «SOUND LIVE»

Data: 25 czerwca 2022 (odbywa się corocznie)

Miejsce: Wołkowysk

Latem w Wołkowysku odbędzie się wielkie wydarzenie dla wszystkich melomanów festiwal coverów «SOUND LIVE». Zespoły coverowe z różnych regionów naszego kraju zaprezentują publiczności własną oryginalną interpretację piosenek światowych i krajowych hitów. Nieśmiertelne hity, zapalające melodie, genialne pokoje – letnie wakacje na świeżym powietrzu zapewnią wszystkim gościom wiele jasnych wrażeń i ładunek doskonałego nastroju.

Czytaj więcej: https://vgdk.by/festivals/item/festival-kaver-bendov-sound-live.html

Dane kontaktowe: +375 151 26 39 60, państwowa instytucja kultury “Wołkowyski miejski Dom kultury»

Праздник «Ятвезьские соседи»

Дата: 31 июля 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: д. Ятвезь

Одна из самых многочисленных деревень Волковысского района собирает своих жителей и гостей на праздник «Ятвезьские соседи». Творческие конкурсы, такие как «Таланты Ятвези», «Блюда нашего дома», костюмированное представление домашних животных сплотят людей, живущих по соседству.

Контактная информация: +375 1512 51279, ГУК «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества»

 

Свята  «Ятвезьскія суседзі»

Дата: 31 ліпеня 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: в. Ятвезь

Адна з самых шматлікіх вёсак Ваўкавыскага раёна збірае сваіх жыхароў і гасцей на свята “Ятвезьскія суседзі”. Творчыя конкурсы, такія як “Таленты Ятвезі”, “Стравы нашага дома”, касцюміраванае прадстаўленне хатніх жывёл згуртуюць людзей, якія жывуць па суседстве.

Кантактная інфармацыя: +375 1512 51279, ДУК “Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”

 

HOLIDAY  «YATVEZ NEIGHBORS»

Date: July 31, 2022 (held annually)

Location: Yatvez

One of the most numerous villages in the Vaukavysk district, it gathers its residents and guests for the holiday «Yatvez neighbors». Creative contests such as «Yatvezi Talents», «dishes of our house», and costumed performances of  Pets will unite people living in the neighborhood.

Contact information: +375 1512 51279, Vaukavysk regional Сenter of culture.

 

ŚWIĘTO «YATVEZ SĄSIADÓW»

Data: 31 lipca 2022 r. (odbywa się corocznie)

Siedziba: w. Jatwez

Jedna z najliczniejszych wsi Rejonu Wołkowyskiego, gromadzi swoich mieszkańców i gości na święto «Jaćwiescy sąsiedzi». Konkursy twórcze «talenty Yatwezi», «Dania naszego domu», kostiumowe występy zwierząt domowych zjednoczą ludzi mieszkających w sąsiedztwie.

Dane kontaktowe: +375 1512 51279, Wołkowyski regionalny Ośrodek Kultury.

Праздник ко дню строителя «Вековые традиции Красносельского»

Дата: 13 августа (проводится ежегодно)

Место проведения: Волковысский район, г.п.Красносельский

Исторически сложилось, что каждый житель городского поселка Красносельский так или иначе связан со строительной сферой, поэтому ежегодно профессиональный праздник «День строителя» красносельчане отмечают с особым размахом.

На празднике, вместе с чествованием лучших работников, ветеранов труда, активистов общественной жизни г.п.Красносельский, пройдёт традиционный конкурс малых архитектурных форм и спортивные соревнования среди филиалов ОАО «Красносельскстройматериалы». Для детей будет работать игровая площадка с анимационными программы. Музыкальной составляющей частью праздника станет большой концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы Волковысского района и приезжие артисты.

Подробнее: https://volkcentr.by/новости/основные-брендовые-мероприятия-волк

Контактная информация: Тел.: +375 1512 68192, государственное учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества».

 

Свята да дня будаўніка «Стагадовыя традыцыі Краснасельскага»

Дата: 13 жніўня (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: (Ваўкавыскі раён, г.п.Краснасельскі).

Гістарычна склалася, што кожны жыхар гарадскога пасёлка Краснасельскі так ці інакш звязаны з будаўнічай сферай, таму штогод прафесійнае свята «Дзень будаўніка» краснасельчане адзначаюць з асаблівым размахам.

На свяце, разам з ушанаваннем лепшых работнікаў, ветэранаў працы, актывістаў грамадскага жыцця г.п. Краснасельскі, пройдзе традыцыйны конкурс малых архітэктурных формаў і спартыўныя спаборніцтвы сярод філіялаў ААТ «Краснасельскбудматэрыялы». Для дзяцей будзе працаваць гульнявая пляцоўка з анімацыйнымі праграмамі. Музычным складнікам часткай свята стане вялікі канцэрт, у якім возьмуць удзел вядучыя творчыя калектывы Ваўкавыскага раёна і прыезджыя артысты.

Больш падрабязна: https://volkcentr.by/новости/основные-брендовые-мероприятия-волк

Кантактная інфармацыя: Тэл.: +375 1512 68192, дзяржаўная ўстанова культуры «Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці».

 

Holiday dedicated to the builder’s day “Century traditions of Krasnoselsky”

Date: 13 August (held annually)

Location: Wolkovyssky District, recreation park of u.s.Krasnoselsky settlement

Historically, every inhabitant of the urban settlement of Krasnoselsky is somehow connected with the construction sector, so every year the professional holiday «Builder’s Day» is celebrated by Krasnoselsky villagers on a special scale.

At the festival, along with honoring the best workers, veterans of labor, activists of public life of Krasnoselsky, a traditional competition of small architectural forms and sports competitions among the branches of Krasnoselskstroymaterialy OJSC will be held. There will be a playground with animation programs for children. The musical component of the holiday will be a big concert, which will be attended by leading creative teams of the Volkovysk district and visiting artists.

More detailed: https://volkcentr.by/новости/основные-брендовые-мероприятия-волк

Contact information: Tel.:+375 1512 68192, state cultural institution “Volkovysk regional Сenter of culture and folk art 

 

Święto poświęcone dniu budowniczego Wiekuletnie tradycje Krasnoselskiego”

Data: 13 sierpnia (odbywa się corocznie)

Miejsce: Powiat Wołkowyski, miasto Krasnoselsky

Historycznie każdy mieszkaniec miejskiej wsi Krasnoselsky jest w jakiś sposób związany z przemysłem budowlanym, więc co roku mieszkańcy Krasnoselsky obchodzą święto zawodowe “Dzień budowniczego” na specjalną skalę.

Na festiwalu, obok uhonorowania najlepszych robotników, weteranów pracy, działaczy życia publicznego Krasnoselskiego, odbędzie się tradycyjny konkurs małej architektury oraz zawody sportowe wśród oddziałów Krasnoselskstroymaterialy SA. Dla dzieci będzie plac zabaw z programami animacyjnymi. Muzycznym elementem święta będzie wielki koncert, w którym wezmą udział czołowe zespoły twórcze regionu Wołkowyska i przyjezdni artyści.

Czytaj więcej: https://volkcentr.by/новости/основные-брендовые-мероприятия-волк

Dane kontaktowe: Tel.: +375 1512 68192, państwowa instytucja kultury “Wołkowyski Obwodowy Ośrodek Kultury i Sztuki Ludowej”.

Праздник «Под крылом самолёта», посвящённый Дню авиации

Дата: 20 августа 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: г.п. Россь

Праздник «Под крылом самолёта» собирает ветеранов ВВС, членов их семей и всех людей, не равнодушных к военно-воздушному флоту в городском посёлке Россь, который славится своими авиационными традициями. Концертные выступления лучших артистов, показательные полёты мотопарапланов и дельтапланов, тематический аквагрим, работа мимов, аттракционов и торговых объектов, а также дискотека – всё это создаст уникальную атмосферу авиационного единства военнослужащих всех поколений, которые в 2022 году на территории дендропарка г.п. Россь установят стенд «История росских авиаторов».

Контактная информация: +375 1512 51279, ГУК “Волковысский районный Центр культуры і народного творчества”

 

СВЯТА «ПАД КРЫЛОМ САМАЛЁТА»,  ПРЫСВЕЧАНЫ ДНЮ АВІЯЦЫІ

Дата: 20 жніўня 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: г.п. Рось

Свята “Пад крылом самалёта” збірае ветэранаў ВПС, членаў іх сем’яў і ўсіх людзей, неабыякавых да ваенна-паветранага флоту ў гарадскім пасёлку Рось, які славіцца сваімі авіяцыйнымі традыцыямі. Канцэртныя выступленні лепшых артыстаў, паказальныя палёты мотапарапланаў і дэльтапланаў, тэматычны аквагрым, работа мімаў, атракцыёнаў і гандлёвых аб’ектаў, а таксама дыскатэка – усё гэта створыць унікальную атмасферу авіяцыйнага адзінства вайскоўцаў усіх пакаленняў, якія ў 2022 годзе на тэрыторыі дэндрапарку г.п. Рось усталююць стэнд “Гісторыя роскіх авіятараў”.

Кантактная інфармацыя: +375 1512 51279, ДУК “Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”.

 

HOLIDAY «POD KRYLOM SAMOLYOTA», DEDICATED TO THE DAY OF AVIATION

Date: August 20, 2022 (annually)

Location: (Grodno region, Vaukavysk district, Ross, Shevyakova str., 4, branch “Ross House of culture” of Vaukavysk district center of culture (New town of Ross)

Holiday “Under the wing of the plane” gathers veterans of the armed forces, their families and all people who are not indifferent to the air force in the city of Ross, which is famous for its aviation traditions. Concert performances of the best artists, demonstration flights of motor-paragliders and hang gliders, thematic aquagrim, work of mimes, attractions and shopping facilities, as well as a disco will create a unique atmosphere of aviation unity of servicemen of all generations, who in 2021 in the territory of the arboretum of the city of Ross will establish a stand “History of Ross aviators”.

Contact information: +375 1512 51279, Volkovysk district center of culture.

 

ŚWIĘTY SPADEK SKRZYDEŁA SAMOLOTU, ŚWIĘTY W DZIEŃ LOTNICTWA

Data: 20 czerwca 2022r. (Data prawna)

Miesiąc prawa: g.p. Ros

Święty “Pad skrzydło flightnumber” zbіrae veteranaў UPU chlenaў ix sem’yaў i ўsіh lyudzey, neabyyakavyh tak flota vaenna-pavetranaga ¢ garadskіm pasolku Ros, SSMSC slavіtstsa svaіmі avіyatsyynymі tradytsyyamі. Kantsertnyya vystuplennі lepshyh artystaў, pakazalnyya paloty motaparaplanaў i deltaplanaў, tematychny akvagrim mіmaў praca, atraktsyonaў i gandlovyh ab’ektaў i taksama dyskateka – obcinane geta stvoryts unіkalnuyu Atmasfera avіyatsyynaga adzіnstva vayskoўtsaў usіh pakalennyaў, yakіya ¢ 2021 Godse na terytoryі dendraparku GP Ros znużony stojak „Gistory roskіkh avіyataraў”.

Kantaktnaya Pharmaceutical: +375 1512 51279, Instytucja edukacyjna „Vaўkaviski raionny Center for Culture and National Creative Work”.

VII фестиваль эстрадного творчества «Летим высоко»

Дата: ноябрь 2022

Место проведения: г. Волковыск

VII фестиваль эстрадного творчества «Летим высоко» ежегодно собирает самую яркую и талантливую молодежь.

Вокалисты, танцоры, артисты оригинальных жанров, КВНщики, начинающие StandUp комики выступят на сцене в разнообразных стилях эстрадного направления, реализовывая свои самые смелые замыслы исполнительского искусства.

На отдельной площадке состоится проект «Фото СУШКА», фотовыставка «StreetArt», и выставка различной одежды и аксессуаров.

Кульминационным моментом станет награждение участников фестиваля и выступление хедлайнеров праздника.

Подробнее: https://vgdk.by/festivals/item/festival-estradnogo-tvorchestva-letim-vysoko.html

Контактная информация: +375 1512 6 39 60, государственное учреждение культуры «Волковысский городской Дом культуры»

 

VII рэгіянальны фестываль эстраднай творчасці «Летим высоко»

Дата: лістапад 2022

Месца правядзення: г. Ваўкавыск

VII рэгіянальны фестываль эстраднай творчасці «Летим высоко» штогод збірае самую яркую і таленавітую моладзь.

Вакалісты, танцоры, артысты арыгінальных жанраў, КВНшчыкі, StandUp комікі выступяць на сцэне ў разнастайных стылях эстраднага кірунку, рэалізоўваючы свае самыя смелыя задумы выканальніцкага мастацтва. На асобнай пляцоўцы адбудзецца праект “Фота СУШКА”, фотавыстава “StreetArt”, і выстава рознага адзення і аксесуараў.

Кульмінацыйным момантам стане ўзнагароджанне ўдзельнікаў фестывалю і выступ хэдлайнераў свята.

Больш падрабязна: https://vgdk.by/festivals/item/festival-estradnogo-tvorchestva-letim-vysoko.html

Кантактная інфармацыя: +375 1512 6 39 60, дзяржаўная ўстанова культуры «Ваўкавыскі гарадскі Дом культуры»

 

VII regional festival of pop art “Flying high”

Date: November 2022

Venue: Volkovysk

The VII regional festival of pop art “Flying High” this year will bring together the brightest and most talented young people.

Vocalists, dancers, artists of original genres, KVN players, aspiring StandUp comedians will perform on stage in a variety of pop styles, realizing their wildest ideas of performing art. On a separate site there will be a “Photo DRYING”, a photo exhibition “StreetArt”, and an exhibition of various clothes and accessories.

The culmination will be the awarding of the festival participants and the performance of the headliners of the holiday.

More detailed: https://vgdk.by/festivals/item/festival-estradnogo-tvorchestva-letim-vysoko.html

Contact information: +375 1512 6 39 60, state institution of culture «Volkovysk city House of culture»

 

VII regionalny Festiwal twórczości Estradowej “Lecimy wysoko”

Data: listopad 2022

Miejsce: Vołkowysk

VII regionalny Festiwal twórczości Estradowej “lecimy wysoko” w tym roku zgromadzi najzdolniejszą i najbardziej utalentowaną młodzież.

Wokaliści, tancerze, artyści oryginalnych gatunków, Kvnshchikov, początkujący standup KOMICY wystąpią na scenie w różnych stylach Pop, realizując swoje najśmielsze plany sztuki scenicznej.

Na oddzielnym miejscu odbędzie się “foto susza”, wystawa fotografii “StreetArt” oraz wystawa różnych ubrań i akcesoriów. Punktem kulminacyjnym będzie wręczenie nagród uczestnikom festiwalu oraz występ headlinerów uroczystości.

Czytaj więcej: https://vgdk.by/festivals/item/festival-estradnogo-tvorchestva-letim-vysoko.html

Dane kontaktowe: +375 1512 6 39 60, państwowa instytucja kultury “Wołkowyski miejski Dom kultury»

Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»

Дата: март 2022 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Волковыск

Традиционный фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» соберёт в г. Волковыске лучшие вокально-хоровые коллективы Гродненской области на уникальное мероприятие, направленное на повышение роли ветеранских коллективов в патриотическом воспитании молодёжи.

Необыкновенная атмосфера праздника пронизана духом дружбы, творчества и жизненного оптимизма, а долголетие фестиваля обусловлено любовью к музыке и песне, позитивным взглядом на жизнь, неиссякаемым оптимизмом и нестареющей душой.

Побробнее: http://gromc.by/oblastnoy-festival-narodnogo-tvorchestva-veteranskih-kollektivov-ne-stareyut-dushoy-veteranyi/

Контактная информация: +375 152 623780, ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества»; эл.почта: onmcnt@tut.by

АБЛАСНЫ ФЕСТЫВАЛЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ ВЕТЭРАНСКІХ КАЛЕКТЫВАЎ НЕ СТАРЭЮЦЬ ДУШОЙ ВЕТЭРАНЫ

Дата: сакавік 2022 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: г. Ваўкавыск

Традыцыйны фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны» збярэ ў г. Ваўкавыску лепшыя вакальна-харавыя калектывы Гродзенскай вобласці на ўнікальнае мерапрыемства, накіраванае на павышэнне ролі ветэранскіх калектываў у патрыятычным выхаванні моладзі.

Незвычайная атмасфера свята прасякнута духам дружбы, творчасці і жыццёвага аптымізму, а даўгалецце фестывалю абумоўлена любоўю да музыкі і песні, пазітыўным поглядам на жыццё, невычэрпнай аптымізмам і ліверпульскай душой.

Больш падрабязна: http://gromc.by/oblastnoy-festival-narodnogo-tvorchestva-veteranskih-kollektivov-ne-stareyut-dushoy-veteranyi/

Кантактная інфармацыя: +375 152 623780, ДУК “Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці”; эл.пошта: onmcnt@tut.by

REGIONAL FESTIVAL OF FOLK ART OF VETERAN’S COLLECTIVES «VETERANS DO NOT AGE WITH SOUL» 

Date: March, 2022 (held annually)
Location: Volkovysk

The traditional festival of folk art of veteran groups “Veterans do not grow old in soul” will bring together the best vocal and choral groups of the Grodno region in Volkovysk for a unique event aimed at increasing the role of veteran groups in the patriotic education of youth.

The unusual atmosphere of the holiday is permeated with the spirit of friendship, creativity and life optimism, and the longevity of the festival is due to love for music and song, a positive outlook on life, inexhaustible optimism and an ageless soul.

More details: http://gromc.by/oblastnoy-festival-narodnogo-tvorchestva-veteranskih-kollektivov-ne-stareyut-dushoy-veteranyi/

Contact information: +375 152 623780, Grodno Regional Methodological Center of Folk Art, e-mail: onmcnt@tut.by

REGIONALNE ŚWIĘTO SZTUKI LUDOWEJ KOLEKTYWÓW KOMBATANCKICH «”WETERANI NIE STARZEJĄ SIĘ Z DUSZĄ»

Data: marc 2022 r. (odbywa się co roku)
Lokalizacja: Wołkowysk

Tradycyjny festiwal twórczości ludowej zespołów kombatanckich “Nie starzeją się duszą weteranów” zgromadzi w Wołkowysku najlepsze zespoły wokalno-chóralne obwodu grodzieńskiego na wyjątkowe wydarzenie mające na celu zwiększenie roli zespołów kombatanckich w patriotycznym wychowaniu młodzieży.

Niezwykła atmosfera święta jest przesiąknięta duchem przyjaźni, kreatywności i optymizmu życiowego, a długowieczność Festiwalu wynika z miłości do muzyki i piosenki, pozytywnego spojrzenia na życie, niewyczerpanego optymizmu i ponadczasowej duszy.

Więcej szczegółów: http://gromc.by/oblastnoy-festival-narodnogo-tvorchestva-veteranskih-kollektivov-ne-stareyut-dushoy-veteranyi/

Dane kontaktowe: +375 152 623780, Grodno Regionalne Centrum Metodyczne Sztuki Ludowej; e-mail: onmcnt@tut.by

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ДЕНЬ БЛИННИКА»

Дата: март 2022

Место проведения: г. Волковыск

У всех Масленица, а в Волковыске – ДЕНЬ БЛИННИКА! Новый формат проведения народного гулянья очень нравится жителям и гостям города. Волковычане красочно представляют парад смайликов-блинов, а самые хозяйственные и домовитые бегают наперегонки со сковородками по городской набережной. Яркий блинный флешмоб с куклой-хозяйкой, после которого проходит множество забавных конкурсов, развлечений и соревновательных забегов, собирает большое количество участников и зрителей. Кульминационный момент праздника – сожжение БЛИНА, на котором каждый сможет написать свое пожелание или то, что хотел оставить в прошлом. Запоминающийся праздник «ДЕНЬ БЛИННИКА» – это яркое событие, на котором все веселятся от души!

Подробнее: https://vgdk.by/luchshee-2020/item/u-vsekh-maslenitsa-a-v-volkovyske-den-blinnika-bolshoj-fotoreportazh.html?category_id=52

Контактная информация: +375 151 26 39 60, ГУК «Волковысский городской Дом культуры»

 

НАРОДНАЕ ГУЛЯННЕ «ДЗЕНЬ БЛІННІКА»

Дата: сакавік 2022

Месца правядзення: г. Ваўкавыск

Ва ўсіх Масленіца, а ў Ваўкавыску – ДЗЕНЬ БЛІННІКА! Новы фармат правядзення народнага гуляння вельмі падабаецца жыхарам і гасцям горада. Ваўкавышчане маляўніча прадстаўляюць парад смайлікаў-бліноў, а самыя гаспадарлівыя і дамавітыя бегаюць навыперадкі з патэльнямі па гарадской набярэжнай. Яркі блінны флэшмоб з лялькай-гаспадыняй, пасля якога праходзіць мноства вясёлых конкурсаў, забаў і спаборніцкіх забегаў, збірае вялікую колькасць удзельнікаў і гледачоў. Кульмінацыйны момант свята – спальванне бліна, на якім падчас святочных гулянняў кожны можа напісаць сваё пажаданне або тое, што хацеў пакінуць у мінулым. Запамінальнае свята «Дзень Блінніка» – гэта яркая падзея, падчас якой усе весяляцца ад душы!

Больш падрабязна: https://vgdk.by/luchshee-2020/item/u-vsekh-maslenitsa-a-v-volkovyske-den-blinnika-bolshoj-fotoreportazh.html?category_id=52

Кантактная інфармацыя: +375 151 26 39 60, ДУК «Ваўкавыскі гарадскі Дом культуры»

 

Folk festival «PANCAKE DAY»

Date: March 2022

Venue: Volkovysk

Everyone has Shrovetide, and it’s pancake day in Volkovysk! The new format of folk festivals is very popular with residents and guests of our city. Volkovychans colorfully present a parade of smiley faces-pancakes, and the most economic and domestic run a race with pans on the city embankment. A bright pancake flashmob with a hostess doll, after which a lot of fun contests, entertainment and competitive races take place, attracts a large number of participants and spectators. The culmination of the holiday is the burning of a pancake – one of the main attributes of a folk festival, where, during the festive festivities, everyone can write their own wishes or what they wanted to leave in the past. A memorable holiday «PANCAKE DAY» is a bright event where everyone has fun from the heart.

More detailed: https://vgdk.by/luchshee-2020/item/u-vsekh-maslenitsa-a-v-volkovyske-den-blinnika-bolshoj-fotoreportazh.html?category_id=52

Contact information: +375 151 26 39 60, state institution of culture «Volkovysk city House of culture»

  

Festyn ludowy «DZIEŃ NALEŚNIKA»

Data: marzec 2022

Miejsce: Wołkowysk

Wszyscy mają karnawał, a w Wołkowysku dzień naleśnika! Nowy format uroczystości ludowej jest bardzo lubiany przez mieszkańców i gości naszego miasta. Volkovychanie kolorowo prezentują paradę Emoji-naleśników, a najbardziej ekonomiczni i domowi biegają z patelniami po promenadzie miasta. Jasny naleśnik flash mob z lalką-kochanką, po którym odbywa się wiele zabawnych konkursów, rozrywki i konkursowych wyścigów, gromadzi dużą liczbę uczestników i widzów. Punktem kulminacyjnym wakacji jest spalenie naleśnika, jednego z głównych atrybutów uroczystości ludowej, na którym podczas świątecznych uroczystości każdy może napisać swoje życzenie lub to, co chciał zostawić w przeszłości. Niezapomniane święto «Dzień naleśnika» to jasne wydarzenie, w którym wszyscy dobrze się bawią. Szczegółowy: https://vgdk.by/luchshee-2020/item/u-vsekh-maslenitsa-a-v-volkovyske-den-blinnika-bolshoj-fotoreportazh.html?category_id=52

Dane kontaktowe: +375 151 26 39 60, państwowa instytucja kultury “Wołkowyski miejski Dom kultury»