Берестовица

Брендовые мероприятия Берестовицкого района

Открытый районный конкурс непрофессиональных исполнителей песен под гитару «Песня без границ»

Дата:  21 апреля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Большая Берестовица

Открытый районный конкурс непрофессиональных исполнителей песен под гитару «Песня без границ» – это самый простой способ стать обладателем новой акустической гитары. Любители гитарной музыки ежегодно собираются вместе, чтобы поделиться с почитателями бардовской песни своими творческими достижениями. Чем так привлекает людей гитара, однозначно ответить нельзя. Но музыканты, играющие на этом инструменте, находят своих слушателей везде – и в зале консерватории, и у туристического костра, и на переполненном зрителями стадионе.

В конкурсе принимают участие все желающие непрофессиональные авторы и исполнители старше 14-ти лет. Конкурсанты исполняют песню в любом музыкальном жанре, направлении и стиле (блюз, ритм-энд-блюз, кантри, шансон, романс, авторская песня, рок, ска, реггей, поп, рэп и др.) из репертуара зарубежных и отечественных исполнителей и коллективов.

Самый лучший и оригинальный исполнитель становится обладателем гран-при конкурса – новой акустической эстрадной гитары. Предусмотрены также и награды за І, ІІ и ІІІ места.

Контактная информация: 8(01511)22003,  ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»; группа в соц.сети «ВКонтакте» http://vk.com/pesniabezgranic

Open regional competition of Amateur singers with a guitar «Song without borders»

Date: April 21, 2018 (held annually)
Location: G.p. Bolshaya Berestovitsa

Open regional competition of Amateur singers with a guitar «Song without borders» – this is the easiest way to become the owner of a new acoustic guitar. Lovers of guitar music gather annually to share with fans of the bard songs with their creative achievements. What so attracts people to the guitar, a simple answer is impossible. But the musicians who play this instrument find its audience everywhere – in the hall of the Conservatory, and tour a fire, and crowded with spectators the stadium.

In the competition take part all interested non-professional artists over the age of 14 years. The contestants perform a song in any genre of music direction and style (Blues, rhythm and Blues, country, chanson, Lieder, art song, rock, ska, reggae, pop, rap, etc.) from the repertoire of foreign and domestic artists and bands.

The best and most original assignee becomes the owner of Grand Prix – new acoustic pop guitar. There are also awards for i, II and III places.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Odkryty rejonowy konkurs amatorskich wykonawców na gitarze «Piosenka bez granic»

Data: kwiecień 21, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: r.p. Duża Bżostowicа

Odkryty rejonowy konkurs amatorskich wykonawców na gitarze «Piosenka bez granic» – to najprostszy sposób, aby stać się posiadaczem nowej gitary akustycznej. Miłośnicy muzyki gitarowej co roku spotykają się, aby podzielić się z czcicielami piosenki swoimi twórczymi osiągnięciami. Co tak przyciąga ludzi? Jednoznacznie odpowiedzieć się nie da. Ale muzycy grający na tym instrumencie, znajdują swoich słuchaczy wszędzie – i w sali konserwatorium, i przy turystycznym   ognisku, i na zatłoczonym widzów stadionie.

W konkursie biorą udział wszyscy chętni nieprofesjonalnych autory i wykonawcy w wieku powyżej 14 lat. Uczestnicy wykonują piosenki w każdym muzycznym gatunku, kierunku i stylu (blues, rhythm and blues, country, chanson, romans, autorska piosenka, rock, ska, reggae, pop, rap, i inne) z repertuaru zagranicznych i krajowych wykonawców i zespołów.

Najlepszy i oryginalny wykonawca staje się posiadaczem gran- pri konkursu – nowej akustycznej estradowej gitary. Przewidziane są także nagrody za I, II i III miejsca.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Праздник труда и творчества «Майскі фэст»

Дата:  1 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения:  г.п. Большая  Берестовица

1 мая на летней концертной площадке городского поселка ежегодно проводится большой праздник для жителей и гостей посёлка, посвящённый Празднику труда. В 2018 году мероприятие пройдёт под названием «Майскі фэст».

После холодных и дождливых дней  весенняя погода дарит всем гостям и жителям Берестовицы первые солнечные дни, которые здесь встречают по-особому. В программе: весёлая праздничная концертная программа с многочисленными играми и конкурсами, развлекательные площадки, выставка изделий мастеров народного творчества, мастер-классы, сладкие угощения  и аттракционы для детей.

На стадионе посёлка в этот день проходит открытие  спортивного сезона, соревнования, игры и конкурсы на свежем воздухе.

Контактная информация: 8(01511) 22003 ,   ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес:  berest-rmc@mail.ru

A celebration of work and creativity «May fest»

Date: May 1, 2018 (held annually)
Location: G.p. Bolshaya Berestovitsa

On may 1, the summer concert venue of the city settlement annually hosts a big holiday for residents and guests of the village dedicated to the labor Day. In 2018, the event will be held under the name of «Mayski fest».

After cold and rainy days, the spring weather gives all guests and residents of Berestovitsa the first Sunny days, which are met in a special way. The program includes a cheerful festive concert program with numerous games and competitions, entertainment areas, sweet treats and attractions for children.

At the stadium of the village on this day is the opening of the sports season, competitions, games and competitions in the fresh air.

A special decoration of the festival is planned to organize an exhibition of masters of folk art with master classes and cheerful folk programs of Amateur art groups of cultural institutions of the district.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-ide.by, berest-rmc@mail.ru

Święto pracy i twórczości «Majowy fest»

Data: 1 maja 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce:  Duża Bżostowicа

1 maja co roku odbywa się wielkie święto dla mieszkańców i gości wsi, poświęcony Świętu pracy. W 2018 roku impreza odbędzie się pod nazwą «Majowy fest». Po zimnych i deszczowych dnjach wiosenna pogoda daje wszystkim gościom i mieszkańcom Bżostowicy pierwsze słoneczne dni, które tu spotykają w sposób szczególny. W programie: zabawa świąteczna program koncertu z licznymi grami i konkursami, rozrywki, place zabaw, słodki poczęstunek i atrakcje dla dzieci. Na stadionie osiedla w ten dzień odbywa się otwarcie sezonu sportowego, zawody, gry i konkursy na świeżym powietrzu. Szczególnym ozdoba wakacje planuje zorganizować wystawę twórców ludowych z klas mistrzowskich i zabawne programy folklorystyczne zespołów amatorskiej twórczości instytucji kultury dzielnicy.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Семейный фестиваль  «Уют-компания «Семь – я!»

Дата: 19 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг.Олекшицы

Семейный фестиваль, который ежегодно проходит в агрогородке Олекшицы, приглашает всех желающих на большой брендовый праздник, посвящённый международному Дню семьи. В центре внимания окажутся семьи, которые прожили в браке более 50 лет. Поздравления, ценные подарки, цветы  и множество тёплых слов звучит в этот день в адрес семейных пар агрогородка Олекшицы.

Интересная конкурсная программа, творческие поединки и много непредсказуемых сюрпризов готовит фестиваль в этом году. Отдых  и игры на свежем воздухе, мороженое и прохладительные напитки, сладкая вата, шашлыки – всё это ожидает участников фестиваля. Завершится праздничное мероприятие выступлением гостей – творческих коллективов, звёзд белорусской эстрады и молодежной дискотекой.

Контактная информация: 8(01511)43446, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества», аг.Олекшицы, эл. адрес: berest-rmc@mail.ru

Family festival «The Cosiness – the company «Family!»

Date: may 19, 2018 (held annually)
Location: AG.Olekshitsy

Family festival is held annually in agro Olekshitsy. In may 2018, the festival invites everyone to a large branded holiday dedicated to the international day of the family.

The main figures of the festival are families who have been married for more than 50 years. Greetings, gifts, flowers and many warm words sounded this day to the couples of agro Olekshitsy.

The family festival is looking forward to this year’s insistent competition of young families with many surprises and challenges. An interesting competition program, creative fights and many unpredictable surprises are prepared by the festival this year.

Recreation for all members of the family, playing outdoors, ice cream and soft drinks, sweet cotton wool, shish kebabs – all this will create an atmosphere of relaxation and positive emotions to the participants of the festival.

The festive event will end with a performance of guests – creative teams, Belarusian pop stars and a youth disco.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Rodzinny festiwal «Komfort – spółka «Rodzina!»

Data: maj 19, 2018 r. (rocznie)
Miejsce: ag. Alekszycy

Rodzinny festiwal odbywa się corocznie. W maju 2018 roku festiwal zaprasza wszystkich chętny na duży firmowy święto międzynarodowego Dnia rodziny.

Główne postacie festiwalu – rodziny, którzy byli małżeństwem przez ponad 50 lat. Gratulacje, upominki, kwiaty i wiele ciepłych słów brzmi w ten dzień w adres tyh par.

Rodzinny festiwal przewidując w tym roku konkurs młodych rodzin, wiele niespodzianek i wyzwań. Ciekawa konkursowa program, twórcze pojedynki i wiele nieprzewidywalnych niespodzianek przygotowuje festiwal w tym roku.

Wakacje dla wszystkich członków rodziny, gry na świeżym powietrzu, lody i zimne napoje, wata cukrowa, kebaby – wszystko to tworzy atmosferę relaksu i pozytywnych emocji uczestnikom festiwalu.

Zakończyć się uroczysty występ gości – zespołów twórczych, gwiazd białoruskiej estrady i młodzieży dyskoteką.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Фольклорный праздник «Старадварэцкая Сёмуха  гудзе на ўсю ваколіцу!»

Дата: 27 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг.  Старый  Дворец

Ежегодный фольклорный праздник «Траецкае гулянне  – для ўсіх замілаванне», который проходит в агрогородке Старый Дворец, имеет свои особенности и традиции.

В прежние времена в агрогородке на Троицу устраивали фестивали, маёвки, обязательно с музыкой. Молодежь собиралась из разных деревень. Для девушек праздник был хорошим поводом познакомиться с парнем – Троица  считалась удачной порой для свадеб. А еще в этот день часто вся семья собиралась «за скатертью», расстеленной где-нибудь под деревом. Пели песни, говорили про будущий урожай, ели из большой сковороды обязательное обрядовое блюдо – яичницу. Изменились времена, новые поколения девушек уже вряд ли знают, что такое «куміцца» или «завіваць бярозку».

Жители аг. Старый Дворец собираются в этот день на праздник,  чтобы вспомнить традиции и передать их младшему поколению. В программе: творческий поединок фольклорных коллективов, театрализованно-обрядовые действия,  весёлые театрализованные юмористические деревенские зарисовки, игровые программы, выставка изделий народного творчества, мастер-классы и обязательное обрядовое угощение «яешня са скваркамі па-старадварэцку».  Праздник завершается танцевальной программой для молодёжи.

Контактная информация: 8(01511)47124, филиал по культурно-досуговой деятельности аг. Старый Дворец ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес: berest-rmc@mail.ru

Folk festival «Starodvorskoe the Trinity is buzzing all over the fence!»

Date: may 27, 2018 (held annually)
Location: ag. Old palace

Annual folklore holiday «Trinity», which takes place in the agrotown of the Old Palace, has its own characteristics and traditions. In 2018, the event will be titled «Starodvorskoe the Trinity is buzzing all over the fence!»

In the old days in agro at Trinity, arranged the festivals, may day, always with the music. Young people gathered from different villages. For girls, the festival was a good occasion to meet a guy of the Trinity was considered a good and sometimes for weddings. And in this day often the whole family was going «behind the curtain», spread out somewhere under a tree. Sang songs, talked about the future harvest, eating from a large pan of obligatory ritual dish – scrambled eggs. Times have changed, new generation pink is unlikely to know what «Kumta» or «Curling the birch».

The residents of ag. The old Palace gather on this day for a holiday to remember the traditions and pass them on to the younger generation. The program dramatized the bypass households the participants of the festival, with wishes of peace, prosperity and wealth to the owners of the yards, a creative duel of folk groups, theatrical – ritual actions, cheerful theatrical humorous rural sketches, game program, exhibition of Handicrafts, master classes and mandatory ritual meal «Aeshna sa skvarka PA-staradvance».  The holiday ends with a dance program for young people.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Święto folkloru «Starodvoretskogo Trinity brzęczenie całe obrzeża»

Data: maj 27, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Stary Dworac

Coroczne święto folkloru, który odbywa się w ag. Stary Dworac, ma swoje własne cechy i tradycji. W 2018 roku święto odbędzie się pod nazwą «Trójca pełno wszędzie». W dawnych czasach na Trójcę organizowane festiwale, koniecznie z muzyką. Młodzież zbierała z różnych wiosek. Dla dziewczyn uroczystość była dobrą okazją do zapoznania się z chłopakiem – Trójca była udanym czasem na wesela. A jeszcze w ten dzień często cała rodzina zbierała się «za bardzo», расстеленной gdzieś pod drzewem. Śpiewały piosenki, mówiły o przyszły żniwa, jedli z dużej patelni obowiązkowe обрядовое danie – jajka.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Духовно-светский фэст «Прыгранічны звон»

Дата: 2 июня 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Пограничный

Престольный праздник аг. Пограничный, приуроченный ко Дню памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, летом ждёт в гости всех, кто желает отлично провести время в компании интересных творческих людей. На фэст съедутся лучшие коллективы любительского творчества района. В программе – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, выступление церковного хора, беспроигрышная лотерея, аттракционы, игры, конкурсы и сюрпризы. Храм святой преподобной Евфросинии Полоцкой аг. Пограничный представит выставку икон XIX столетия Музея Белки г. Большая Берестовица и старых церковных книг. Душевный праздник объединит гостей всех возрастов и поколений.

Контактная информация: 8(01511)2-20-03, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru 8033-689-86-15, филиал по культурно-досуговой деятельности аг. Пограничный ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»

Spiritual and secular festival «Border ringing»

Date: June 2, 2018 (held annually)
Location: AG. Border

The feast day of AG. Border, timed to commemorate the day of St. Euphrosyne of Polotsk, in the summer awaits all those who wish to have a great time in the company of interesting creative people. The best teams of Amateur creativity of the district will gather at the fest. The program includes an exhibition and sale of arts and crafts, performance of the Church choir, win-win lottery, attractions, games, contests and surprises. The Church of the Holy St. Euphrosyne of Polotsk AG. Frontier will present an exhibition of icons of the XIX century of the Museum of Belka Bolshaya Berestovitsa and old Church books. Spiritual festival will bring together guests of all ages and generations.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Duchowo-profanum festiwal «Przygraniczny dzwonienie»

Data: czerwiec 2, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Pograniczny

Święto w Pogranicznym, powiązany z okazji Dnia pamięci zakonnicy Połockiej, latem czeka na wszystkich, którzy chcą dobrze spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi kreatywnych. Na fest przyjadą najlepsze zespoły amatorskiej twórczości artystycznej regionu. W programie – wystawa i sprzedaż wyrobów rzemiosła artystycznego, występ chóru kościelnego, korzystna loteria, atrakcje, gry, konkursy i niespodzianki. Świątynia świętej zakonnicy Połockiej zaprezentuje wystawę ikon XIX wieku Muzeum Wiewiórki Duża Bżostowicа, i starych ksiąg kościelnych. Uduchowiony święto połączy osób w każdym wieku i pokoleń.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Открытый районный фестиваль польской культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст»

Дата: 23 июня 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Большие Эйсмонты

Летом в жемчужине Берестовицкого района – аг. Большие Эйсмонты – состоится грандиозный праздник польской культуры «Эйсмантаўскі фэст». Агрогородок оживится, наполнится музыкой и весельем. По традиции праздник начнётся со Святой Мессы «За единение народов!» в костёле Вознесения пресвятой Девы Марии и святого Яна Непомука. Гостей фестиваля ждёт выставка-продажа изделий мастеров народного творчества «Город мастеров», увлекательные мастер-классы от ремесленников, впечатляющие экспозиции художественных полотен, музейных экспонатов и польской книги. Этнические поляки, ценители культуры соседнего государства и просто близкие друг другу по духу люди смогут насладиться насыщенной концертной программой с участием коллективов любительского творчества учреждений культуры Гродненщины и проникновенным выступлением чтецов Большеэйсмонтовской средней школы. Подворье «Заможны фальварак» пригласит всех желающих попробовать национальные польские блюда.

Контактная информация: 8(01511)22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

Open regional festival of Polish culture and way of life «Asmantas fest»

Date: June 23, 2018 (held annually)
Location: AG. Large Ejsmanty

Summer in the pearl of the Brest region – AG. Large Ejsmanty will be held a Grand celebration of Polish culture “Asmantas fest”. Agro-town will come alive, filled with music and fun. Traditionally, the festival will begin with the Holy Mass «for the unity of peoples!» in the Church of the ascension of the blessed virgin Mary and Saint Jan Nepomuk. Festival guests waiting for a selling exhibition of products of masters of folk art «City of masters», a fascinating master-classes of craftsmen, an impressive exhibition of art paintings, Museum exhibits and Polish books. Ethnic poles, connoisseurs of culture of the neighboring state and people close to each other in spirit will be able to enjoy a rich concert program with the participation of Amateur art groups of institutions of culture of Hrodna region and heartfelt performance of readers of Bolsheeysmontov high school. The farmstead «Zamozhny falvarak» will invite everyone to taste national Polish dishes.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art», e-mail: berest-rmc@mail.ru

Odkryty rejonowy festiwal kultury polskiej i życia «Эйсмонтовский фэст»

Data: czerwiec 23, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Ejsmontah

W ostatnią niedzielę czerwca w Ejsmontah odbędzie się otwarty rejonowy festiwal kultury polskiej i życia «Эйсмонтовский фэст», który odbywa się w dzielnicy rocznie. Festiwal przyczynia się do zachowania i umocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, mających korzenie w myśli i uczynku starszego pokolenia.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Районный фестиваль-конкурс коллективов любительского творчества учреждений культуры района «Амфитеатр приглашает!»

Дата: июнь-август 2018 г. (проводистя ежегодно, каждое воскресенье)
Место проведения: г.п. Большая Берестовица

Каждое летнее воскресенье в Большой Берестовице проходит ярко и незабываемо. Жители и гости посёлка имеют прекрасную возможность воскресными вечерами наслаждаться выступлениями коллективов любительского творчества и отдельных исполнителей учреждений культуры Берестовиччины. Насыщенные концертные программы проходят под открытым небом – в сквере им. 500-летия г.п. Берестовица. В сентябре фестиваль завершится большим гала-концертом лучших исполнителей фестиваля-конкурса.

Контактная информация: 8(01511)22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»

District festival-competition of Amateur art groups of cultural institutions of the district «Amphitheater invites!»

Date: june-аugust 2018 (held annually)
Location: G.p. Bolshaya Berestovitsa

Every summer Sunday in the Big Berestovitsa is bright and unforgettable. Residents and guests of the village have a great opportunity on Sunday evenings to enjoy the performances of collectives of Amateur creativity and individual performers of cultural institutions Berestovichany. Rich concert programs are held in the open air – in the Park. 500th anniversary of G. p. Berestovitsa.

In September, the festival will end with a big gala concert of the best performers of the festival-competition.

Contact information: 8(01511) 2-20-03, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail:  berest-rmc@mail.ru

Rejonowy festiwal-konkurs zespołów amatorskiej twórczości instytucji kultury dzielnicy «Amfiteatr zaprasza!»

Data: czerwiec-sierpień 2018 r. (odbywa się co roku)

Miejsce: Duża Bżostowicа

W każdą letnią niedzielę w Bżostowicy odbywa się jasne i niezapomniany. Mieszkańcy i goście mają doskonałą okazję w niedzielie cieszyć się występem zespołów amatorskich i twórczości poszczególnych artystów, instytucji kultury. Bogate programy koncertowe odbywają się pod gołym niebem – na skwerze im. 500-lecia Bżostowicy . Festiwal zakończy się wielkim koncertem galowym najlepszych wykonawców festiwalu-konkursu.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Районный праздник «Табе, Беларусь, наша праца і песні!»

Дата: 3 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Большая Берестовица

Ежегодно гостеприимная Берестовиччина приглашает на районный праздник «Табе, Беларусь, наша праца і песні!». Жителей и гостей Берестовицы в этот день ожидает настоящее зрелище, насыщенное множеством ярких разножанровых концертных номеров, театрализованный круг белорусских обрядов, выставки изделий народных умельцев, мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей работает выездной зоопарк, игровые аттракционы, анимационные шоу-программы. Щедрые берестовицкие хозяева рады приветствовать гостей праздничным угощением на своих подворьях.

Контактная информация: 8(01511)47124, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества», эл. адрес: berest-rmc@mail.ru

District holiday «You, Belarus, our work and songs!»

Date: July 3, 2018 (held annually)
Location: G. p. Bolshaya Berestovitsa

Residents and guests of Berestovitsy this day a spectacle, full of a lot of bright multi-genre concert performances, theatrical circle of the Belarusian ceremonies, exhibitions of folk artists, master classes, games and competitions. For children there is a petting zoo, game attractions,animation shows. Generous berestovitsky owners are glad to welcome guests with a festive meal on the farmsteads.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Powiatowe święto «Tobie, Białoruś, nasza praca i piosenki!»

Data: lipiec 3, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Duża Bżostowicа

Mieszkańców i gości  Bżostowicy w tym dniu czeka prawdziwe widowisko, pełną wielu jasnych koncertowych numeruw, koło białoruskich obrzędów, wystawy wyrobów ludowych, warsztaty, gry i konkursy. Dla dzieci działa odwiedzających zoo, atrakcje gier, animacji show. Hojne gospodarze z przyjemnością powita gości uroczysty poczęstunek na swoich zagrody.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Купальский фэст «Макараўскі карагод»

Дата: 6 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Макаровцы

Всех, кто желает погрузиться в чарующую атмосферу мистики, найти «цветок счастья» и погадать на венках, аг. Макаровцы приглашает на традиционный Купальский фэст. На празднике будет звучать самобытная музыка. Лучшие коллективы любительского творчества Берестовицкого района исполнят фольклорные песни, мастера и ремесленники продемонстрируют свои уникальные работы. Хороводы вокруг костра, поиск «папараць-кветкі», традиционные гадания, игры, конкурсы и розыгрыши – мероприятие призвано возродить купальские традиции  с учётом региональных особенностей празднования Купалья на Берестовитчине.

Контактная информация: 8(01511)22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»; эл.адрес:  berest-rmc@mail.ru

Midsummer festival «Makarovtsy round dance»

Date: July 6, 2018 (held annually)
Location: at. Makarovtsy

Anyone who wants to dive into the enchanting atmosphere of mysticism, find the «flower of happiness» and read on wreaths, AG. Makarovtsy invites you to a traditional Midsummer fest-fair. The celebration will sound like the original music. The best collectives of Amateur art in Brest region will perform folk songs, craftsmen and artisans will showcase their unique work. Dance around the fire, search for «fern flower», a traditional fortune-telling, games, contests and sweepstakes – the event aims to revive the Midsummer tradition, taking into account regional peculiarities of the celebration of Kupala on Berestovichany.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Swiętojański fest «Makarowski  korowód»

Data: lipiec 6, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Makarowcah

Gdzie szukać paproć-kwiat ? – będą wyjaśniać 6 lipca w Makarowcah, gdzie przeprowadzenie świętojańskiego święta stało się już tradycją. Dla mieszkańców miasta i okolicznych wiosek to ludowa zabawa – jedna z najbardziej ulubionych. Goście też jadą do swojej rodziny, aby wspólnie świętować Kupała, odpocząć na świeżym powietrzu od wielu zmartwień. Ludzi będzie zawsze bardzo dużo. W programie imprezy: występy zespołów amatorskiej twórczości Bżostowickiej dzielnicy; spektakl; degustacja białoruskich potraw i słodyczy; kuchnia polowa; wystawy z klas mistrzowskich ludowych Bżostowickiej  dzielnicy.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Праздник агрогородка Пархимовцы «Властелин села»

Дата: 4 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Пархимовцы 

Отличное настроение и настоящий праздник ожидает в августе участников и гостей агрогородка Пархимовцы на ежегодном празднике «Властелин села»: конкурс молодых семей, творческие и спортивные состязания, игры и конкурсы, дегустация фирменных блюд, выступления звёзд белоруской эстрады, развлекательные аттракционы. Завершится праздник танцевально-развлекательной  программой.

Контактная информация: 8(01511)22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

The feast of the agro-town Parkhimovtsy «The Lord of the village»

Date: August 4, 2018 (annually)
Location: AG. Parkhimovtsy

Holiday in agro Parkhimovtsy held annually. The festival organizers expect this year an interesting rich program: competition for young families, creative and sports competitions, performances of Belarusian pop-stars, tasting of local specialties, entertainment rides, games and contests for everyone. At the end of the holiday – dance and entertainment program.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Uroczystość w Parhimowcah «Władca wsi»

Data: sierpień 4, 2018 r. (rocznie)
Miejsce: Parhimowcy

Wakacje w Parhimowcah odbywa się każdego roku. Organizatorzy festiwalu planują w tym roku ciekawą bogaty program: konkurs młodych rodzin, twórcze i sportowe, występy gwiazd białoruskiej estrady, degustacja lokalnych potraw, rozrywkowe atrakcje, gry i konkursy dla wszystkich chętnych. Zakończenie wakacji – taneczno-rozrywkowy program.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей  «Берестовица приглашает друзей»

Дата: 10-12 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Ивашковцы

«Берестовица приглашает друзей» – это яркий праздник занимательного авиамоделирования, спортивного азарта и новых идей. Фестиваль радиоуправляемых моделей – это возможность хорошо отдохнуть на свежем воздухе вблизи озера в компании друзей, единомышленников и родных. В программе фестиваля – выставка моделей самолётов, соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе «Союз-500», показательные выступления судомоделистов и полеты гидросамолетов, мастер-классы по основам управления авиамоделями. Любой желающий сможет днём насладиться живой музыкой, а вечером – посетить весёлую дискотеку. 3D-вертолёты, парапланы, радиоуправляемый воздушный шар, песни под гитару, ночёвка в палатках, песни у костра – праздник «Берестовица приглашает друзей» создан для всех любителей природы, романтики и полётов.

Контактная информация: 8(01511)22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

Outdoor district festival RC models “Berestovitsa invite your friends!»

Date: August 10-12, 2018 (annually)
Location: D. Ivashkivtsi

«Berestovitsa invites friends» is a bright holiday of entertaining aircraft modeling, sports excitement and new ideas. The festival of radio-controlled models is an opportunity to have a good rest in the fresh air near the lake in the company of friends, associates and relatives. The festival program includes an exhibition of aircraft models, air combat competitions in the framework of the Cup of Belarus in the class «Soyuz-500», demonstration performances of ship modelers and seaplane flights, master classes on the basics of aircraft model management. Anyone can enjoy live music during the day, and in the evening – to visit a fun disco. 3D-helicopters, paragliders, radio – controlled balloon, guitar songs, overnight in tents, songs by the fire-the holiday «Berestovitsa invites friends» is created for all lovers of nature, romance and flying.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Odkryty rejonowy festiwal zdalnie sterowanych modeli «Bżostowicа zaprasza przyjaciół!»

Data: sierpień 10-12, 2018 r. (rocznie)
Miejsce: Wielka Bżostowicа

Z 10-12 sierpnia w Bżostowicy odbędzie się VII otwarty festiwal zdalnie sterowanych modeli «Bżostowicа zaprasza przyjaciół», na który zbierze aviamodelisty z różnych zakątków Białorusi. W programie zawody na air walce, wystawa modeli, loty hydro-samolotów, pokazowe loty i wystawa modeli, uroczyste zakończenie festiwalu i wręczenie nagród dla uczestników.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Рождественский фестиваль-ярмарка «КАЛЯДНЫ ФЭСТ»

Дата:  23 декабря 2018 г.  (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Большая Берестовица

Праздничная атмосфера, новогодние хиты в исполнении любимых творческих коллективов и исполнителей, многочисленные конкурсы, шикарные призы, рождественский аукцион, шествие Дедов Морозов и Снегурочек, настоящие батлы на статус главного Деда Мороза и Снегурочки, новогодний флеш-моб и хоровод у новогодний ёлочки  – настоящий фестиваль творчества, позитива и новогоднего настроения «Калядны фэст» никого не оставит равнодушным.

У жителей и гостей Берестовицы есть возможность приобрести новогодние украшения, елки, необходимые продукты для праздничного новогоднего стола, подарки для близких и друзей.

Контактная информация: 8(01511)2-20-03, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»,  эл. адрес – berest-rmc@mail.ru

Festival-fair «Feel of the Christmas time fest»

Date: December 23, 2018 (held annually)
Location: G.p. Bolshaya Berestovitsa

The festive atmosphere, Christmas hits performed by your favorite bands and performers, lots of contests, great prizes, auction, parade of fathers frosts and snow maidens, the real battles on the status of the main Grandfather Frost and snow Maiden, new year’s flash mob and round dance at the Christmas tree – a real festival of creativity, positivity and a new year mood «Feel of the Christmas time fest» will not leave anyone indifferent.

Residents and guests of Berestovitsa have the opportunity to buy Christmas decorations, Christmas trees, necessary products for the festive Christmas table, gifts for family and friends.

Contact information: 8(01511)22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-ide.by, berest-rmc@mail.ru

Festiwaltargi «Kolędny fest»

Data: grudzień 23, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Duża Bżostowicа

Świąteczna atmosfera, świąteczne przeboje w wykonaniu ulubionych zespołów i wykonawców, liczne konkursy, wspaniałe nagrody, boże narodzenie aukcji, procesja Dziadków Mrozów, prawdziwe zawody na status głównego Świętego Mikołaja, sylwester flash mob i taniec u noworocznej choinki – prawdziwy festiwal kreatywności, pozytywnych emocji i świątecznego nastroju «Kolędny fest» nikogo nie pozostawi obojętnym. U mieszkańców i gości Bżostowicy istnieje możliwość zakupić ozdoby świąteczne, choinki, niezbędne produkty do uroczystego noworocznego stołu, prezenty dla bliskich i znajomych.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru