Берестовица

Брендовые мероприятия Берестовицкого района

Фестиваль «Семья духом сильна»

Дата: 15 мая 2021 г.

Место проведения: Берестовицкий район, аг.Олекшицы

Семейный  фестиваль пригласит  всех желающих на праздник, посвящённый международному Дню семьи. Поздравления, ценные подарки, цветы  и множество тёплых слов будет звучать в этот день в адрес семейных пар агрогородка Олекшицы.  Каждый из присутствующих выскажет свое мнение о значимости семьи, на чем держится семья, о традициях и взаимоотношениях в своих семьях. Программа направлена на сохранение семейных культурных ценностей.

Контактная информация: +375 1511 22003, филиал по культурно-досуговой деятельности аг. Олекшицы

 

Сямейны фестываль «Сям’я духам моцная

Дата: 15 мая 2021 года

Месца правядзення: Бераставіцкі раён, аг.Алекшыцы

Сямейны фестываль запросіць усіх жадаючых на свята, прысвечанае міжнароднаму Дню сям’і. Віншаванні, каштоўныя падарункі, кветкі і мноства цёплых слоў будзе гучаць у гэты дзень у адрас сямейных пар аграгарадка Алекшыцы.  Кожны з прысутных выкажа сваё меркаванне аб значнасці сям’і, на чым трымаецца сям’я, пра традыцыі і ўзаемаадносіны ў сваіх сем’ях. Праграма накіравана на захаванне сямейных культурных каштоўнасцяў.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, філіял па культурна-  дасугавай дзейнасці аг.Алекшыцы

 

Family festival “The family is strong in spirit!”

Date: May 15, 2021

Location: Berestovitsa district, village Olekshitsy

The Family Festival will invite everyone to a celebration dedicated to the International Family Day. Families are the main figures of the festival. Congratulations, valuable gifts, flowers and many warm words will sound on this day to the couples of the agricultural town of Olekshitsy. Each of those present will express their opinion on the importance of the family, on which the family rests, on the traditions and relationships in their families. The program is aimed at preserving family cultural values.

Contact Information: +375 1511 22003, branch for cultural and leisure activities in the village of Olekshitsy

 

Festiwal «Rodzina jest silna duchem»

Data: 15 maja 2021 r

Lokalizacja: wieś Olekshitsy

Festiwal Rodzinny zaprosi wszystkich na uroczystość poświęconą Międzynarodowemu Dniu Rodziny. Gratulacje, cenne prezenty, kwiaty i wiele ciepłych słów zabrzmi tego dnia parom z rolniczego miasteczka Olekshitsy. Każda z obecnych wypowie się na temat znaczenia rodziny, na której opiera się rodzina, tradycji i relacji w jej rodzinach. Program ma na celu zachowanie rodzinnych wartości kulturowych.

Dane kontaktowe: +375 1511 22003, oddział kulturalny i rekreacyjny ag. Olekshitsy

Фольклорный праздник «Старадварэцкая Сёмуха  гудзе на ўсю ваколіцу!»

Дата: 6 июня 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг.  Старый  Дворец

Ежегодный фольклорный праздник “Старадварэцкая Сёмуха гудзе на ўсю ваколіцу” , который проходит в агрогородке Старый Дворец, имеет свои особенности и традиции.

В прежние времена в агрогородке на Троицу устраивали фестивали, маёвки, обязательно с музыкой. Молодежь собиралась из разных деревень. Для девушек праздник был хорошим поводом познакомиться с парнем – Троица  считалась удачной порой для свадеб. А еще в этот день часто вся семья собиралась «за скатертью», расстеленной где-нибудь под деревом. Пели песни, говорили про будущий урожай, ели из большой сковороды обязательное обрядовое блюдо – яичницу. Изменились времена, новые поколения девушек уже вряд ли знают, что такое «куміцца» или «завіваць бярозку».

Жители аг. Старый Дворец собираются в этот день на праздник,  чтобы вспомнить традиции и передать их младшему поколению. В программе: творческий поединок фольклорных коллективов, театрализованно-обрядовые действия,  весёлые театрализованные юмористические деревенские зарисовки, игровые программы, выставка изделий народного творчества, мастер-классы и обязательное обрядовое угощение «яешня са скваркамі па-старадварэцку».  Праздник завершается танцевальной программой для молодёжи.

Контактная информация: +375 1511 22003, филиал по культурно-досуговой деятельности аг. Старый Дворец ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»

Фальклорнае свята “Старадварэцкая Сёмуха гудзе на ўсю ваколіцу”

Дата правядзення: 6 чэрвеня 2021 (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: аг. Стары Дворац

Штогадовае фальклорнае свята “Старадварэцкая Сёмуха гудзе на ўсю ваколіцу”, якое праходзіць у аграгарадку Стары Дворац, мае свае асаблівасці і традыцыі.

У ранейшыя часы ў аграгарадку на Сёмуху арганізоўвалі фестывалі, маёўкі, абавязкова з музыкай. Моладзь збіралася з розных вёсак. Для дзяўчат свята было добрым выпадкам пазнаёміцца з хлопцам – Сёмуха лічылася ўдалай парой для вяселляў. А яшчэ ў гэты дзень часта ўся сям’я збіралася “за абрусам”, разасланым дзе-небудзь пад дрэвам. Спявалі песні, гаварылі пра будучы ўраджай, елі з вялікай патэльні абавязковую абрадавую страву – яечню. Змяніліся часы, новыя пакаленні дзяўчат ужо наўрад ці ведаюць, што такое “куміцца” ці “завяваць бярозку”.

Жыхары аг. Стары Дворац збіраюцца ў гэты дзень на свята, каб успомніць традыцыі і перадаць іх малодшаму пакаленню. У праграме: творчы паядынак фальклорных калектываў, театрэлізавана-абрадавыя дзеянні, вясёлыя татралізаваныя гумарыстычныя вясковыя замалёўкі, ігравыя праграмы, выстаўкі вырабаў народнай творчасці, майстар-класы і абавязковы абрадавы пачастунак “яечня са скваркамі па-старадварэцку”. Свята завяршаецца танцавальнай праграмай для моладзі.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, філіял па культурна-досуговой дзейнасці аг. Стары Дворац ДУК «Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

Folk festival «Starodvorskoe the Trinity is buzzing all over the fence!»

Date: June 6, 2021 (held annually)
Location: ag. Old palace

Annual folklore holiday «Trinity», which takes place in the agrotown of the Old Palace, has its own characteristics and traditions. In 2018, the event will be titled «Starodvorskoe the Trinity is buzzing all over the fence!»

In the old days in agro at Trinity, arranged the festivals, may day, always with the music. Young people gathered from different villages. For girls, the festival was a good occasion to meet a guy of the Trinity was considered a good and sometimes for weddings. And in this day often the whole family was going «behind the curtain», spread out somewhere under a tree. Sang songs, talked about the future harvest, eating from a large pan of obligatory ritual dish – scrambled eggs. Times have changed, new generation pink is unlikely to know what «Kumta» or «Curling the birch».

The residents of ag. The old Palace gather on this day for a holiday to remember the traditions and pass them on to the younger generation. The program dramatized the bypass households the participants of the festival, with wishes of peace, prosperity and wealth to the owners of the yards, a creative duel of folk groups, theatrical – ritual actions, cheerful theatrical humorous rural sketches, game program, exhibition of Handicrafts, master classes and mandatory ritual meal «Aeshna sa skvarka PA-staradvance».  The holiday ends with a dance program for young people.

Contact information: +375 1511 22003, branch for cultural and leisure activities AG. Old Palace GUK ” berestovitsky district center of culture and folk art»

Święto folkloru «Starodvoretskogo Trinity brzęczenie całe obrzeża»

Data: 6 czerwca, 2021 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Stary Dworac

Coroczne święto folkloru, który odbywa się w ag. Stary Dworac, ma swoje własne cechy i tradycji. W 2018 roku święto odbędzie się pod nazwą «Trójca pełno wszędzie». W dawnych czasach na Trójcę organizowane festiwale, koniecznie z muzyką. Młodzież zbierała z różnych wiosek. Dla dziewczyn uroczystość była dobrą okazją do zapoznania się z chłopakiem – Trójca była udanym czasem na wesela. A jeszcze w ten dzień często cała rodzina zbierała się «za bardzo», расстеленной gdzieś pod drzewem. Śpiewały piosenki, mówiły o przyszły żniwa, jedli z dużej patelni obowiązkowe обрядовое danie – jajka.

Dane kontaktowe: +375 1511 22003, Oddział ds. kultury i wypoczynku AG. Stary Pałac huk «Brzostowicki Rejonowy Ośrodek Kultury i twórczości ludowej»

Духовно-светский фэст «Прыгранічны звон»

Дата: 12 июня 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Пограничный

Престольный праздник аг. Пограничный, приуроченный ко Дню памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, летом ждёт в гости всех, кто желает отлично провести время в компании интересных творческих людей. На фэст съедутся лучшие коллективы любительского творчества района. В программе – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, выступление церковного хора, беспроигрышная лотерея, аттракционы, игры, конкурсы и сюрпризы. Храм святой преподобной Евфросинии Полоцкой аг. Пограничный представит выставку икон XIX столетия Музея Белки г. Большая Берестовица и старых церковных книг. Душевный праздник объединит гостей всех возрастов и поколений.

Контактная информация: +375 1511 22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru 8033-689-86-15, филиал по культурно-досуговой деятельности аг. Пограничный ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»

Духоўна-свецкі фэст “Прыгранічны звон”

Дата правядзення: 12 чэрвеня 2021 (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: аг. Пагранічны

Прастольнае свята аг. Пагранічны, прымеркаванае да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні Полацкай, летам чакае ў госці ўсіх, хто жадае выдатна правесці час у кампаніі цікавых творчых людзей. На фэст з’едуцца лепшыя калектывы аматарскай творчасці раёна.

У праграме – выстаўка-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, выступленне царкоўнага хору, бяспройгрышная латарэя, атракцыёны, гульні, конкурсы і сюрпрызы. Храм святой Еўфрасінні Полацкай аг. Пагранічны прадставіць выстаўку ікон ХІХ стагоддзя Музея Белкі г. Вялікая Бераставіца і старых царкоўных кніг. Душэўнае свята аб’яднае гасцей усіх узростаў і пакаленняў.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, ДУК “Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, эл.адрас: berest-rmc@mail.ru, 8-033-689-86-15, філіял па культурна-дасугавай дзейнасці  аг. Пагранічны ДУК “Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

Spiritual and secular festival «Border ringing»

Date: June 12, 2021 (held annually)
Location: AG. Border

The feast day of AG. Border, timed to commemorate the day of St. Euphrosyne of Polotsk, in the summer awaits all those who wish to have a great time in the company of interesting creative people. The best teams of Amateur creativity of the district will gather at the fest. The program includes an exhibition and sale of arts and crafts, performance of the Church choir, win-win lottery, attractions, games, contests and surprises. The Church of the Holy St. Euphrosyne of Polotsk AG. Frontier will present an exhibition of icons of the XIX century of the Museum of Belka Bolshaya Berestovitsa and old Church books. Spiritual festival will bring together guests of all ages and generations.

Contact information: +375 1511 22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Duchowo-profanum festiwal «Przygraniczny dzwonienie»

Data: czerwiec 12, 2021 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Pograniczny

Święto w Pogranicznym, powiązany z okazji Dnia pamięci zakonnicy Połockiej, latem czeka na wszystkich, którzy chcą dobrze spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi kreatywnych. Na fest przyjadą najlepsze zespoły amatorskiej twórczości artystycznej regionu. W programie – wystawa i sprzedaż wyrobów rzemiosła artystycznego, występ chóru kościelnego, korzystna loteria, atrakcje, gry, konkursy i niespodzianki. Świątynia świętej zakonnicy Połockiej zaprezentuje wystawę ikon XIX wieku Muzeum Wiewiórki Duża Bżostowicа, i starych ksiąg kościelnych. Uduchowiony święto połączy osób w każdym wieku i pokoleń.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Открытый районный фестиваль польской культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст»

Дата: 26 июня 2021 года

Место проведения: Берестовицкий район, аг.Большие Эйсмонты

По традиции праздник начинается со Святой Мессы «За единение народов!» в костёле Вознесения пресвятой Девы Марии и Святого Яна Непомука. Затем гостей фестиваля ждёт выставка-продажа изделий мастеров народного творчества «Город мастеров», увлекательные мастер-классы от ремесленников, впечатляющие экспозиции художественных полотен, музейных экспонатов и польской книги, насыщенная концертная программа с участием коллективов любительского творчества учреждений культуры Гродненщины, а подворье «Заможны фальварак» пригласит всех желающих попробовать национальные польские блюда.

Контактная информация: +375 1511 22003, филиал по культурно-  досуговой деятельности аг. Эйсмонты

 

Адкрыты раённы фестываль польскай культуры і быту «Эйсмантаўскі фэст»

Дата: 26 чэрвеня 2021 года

Месца правядзення: Бераставіцкі раён, аг.Эйсманты

Па традыцыі свята пачынаецца са Святой Імшы “За яднанне народаў!”у касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Яна Непамука. Затым гасцей фестывалю чакае выстава-продаж вырабаў майстроў народнай творчасці “Горад майстроў”, займальныя майстар-класы ад рамеснікаў, уражлівыя экспазіцыі мастацкіх палотнаў, музейных экспанатаў і польскай кнігі, насычаная канцэртная праграма з удзелам калектываў аматарскай творчасці ўстаноў культуры Гродзеншчыны, а падворак «Заможны фальварак» запросіць усіх жадаючых пакаштаваць нацыянальныя польскія стравы.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, філіял па культурна-дасугавай дзейнасці аг.Эйсманты

 

Outdoor district festival of Polish culture and everyday life “Asmantas fest»

Date: June 26, 2021

Location: Berestovitsky district, village Bolshie Eismont

Traditionally, the holiday begins with the Holy Mass “for the unity of peoples!”in the Church of the ascension of the blessed virgin Mary and St. Jan Nepomuk. Then guests of the festival will find an exhibition and sale of products of masters of folk art “City of masters”, fascinating master classes from artisans, impressive expositions of paintings, Museum exhibits and Polish books, a rich concert program with the participation of Amateur groups of cultural institutions of Grodno region, and the farmstead “Zamozhny falvarak” will invite everyone to try national Polish dishes.

Contact information: +375 1511 22003, branch for cultural and leisure activities of the village of Eismonta

Otwarty Okręgowy Festiwal Kultury i życia polskiego ” Eismanthasky fest»

Data: czerwiec 26, 2021 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: AG.Wielkie Ejsmonty

Zgodnie z tradycją święto zaczyna się od mszy świętej “za jedność Narodów!”w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Nepomucena. Następnie goście festiwalu czekają na wystawę-sprzedaż wyrobów Mistrzów twórczości ludowej “Miasto Mistrzów”, fascynujące warsztaty od rzemieślników, imponujące ekspozycje płócien artystycznych, eksponatów muzealnych i polskiej książki, bogaty program koncertowy z udziałem zespołów amatorskiej twórczości instytucji kultury Grodzieńskiej, a podwórze” zamożny falwarak ” zaprosi wszystkich chętnych do spróbowania narodowych polskich potraw.

Dane kontaktowe: +375 11 2 20 03, oddział KDD AG.Ejsmontowie

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «БЕРАСТ-ФЭСТ»

Дата: 10 июля 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Большая Берестовица

Ежегодно летом в г.п. Большая Берестовица будет проходить брендовое мероприятие «Бераст-Фэст». Театрализованное шествие с участием гостей праздника и коллективов любительского творчества Берестовитчины, Гродненщины украсит главную улицу посёлка. Пёстрыми красками творчества, музыки, песен и танцев заполнится атмосфера праздника благодаря ярким выступлениям артистов любительского творчества и звёзд белорусской эстрады. Вниманию жителей и гостей посёлка будут предоставлены тематические площадки.

Контактная информация: +375 1511 22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

Раённае свята “Бераст-Фэст”

Дата правядзення: 10 ліпеня 2021 (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: г.п. Вялікая Бераставіца

Штогод летам у г.п. Вялікая Бераставіца будзе праходзіць брэндавае мерапрыемства “Бераст-Фэст”. Тэатралізаванае шэсце з удзелам гасцей свята і калектываў аматарскай творчасці Бераставіччыны, Гродзеншчыны упрыгожыць галоўную вуліцу пасёлка. Стракатымі фарбамі творчасці, музыкі, песень і танцаў запоўніцца атмасфера свята дзякуючы яскравым выступленням артыстаў аматарскай творчасці і зорак беларускай эстрады. Увазе жыхароў і гасцей пасёлка будуць прадастаўлены тэматычныя пляцоўкі.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, ДУК “Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”; эл.адрас: berest-rmc@mail.ru

POWIATOWE ŚWIĘTO «BERAST-FEST»

Data: 10 lipca 2021 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: r. p. Duża Bierestowica

Drugi weekend lipca w r. p. Duża Bierestowica co roku odbędzie się брендовое impreza “Berast-Fest”. Spektakl teatralny korowód gości wakacje i zespołów amatorskiej twórczości Bierestowicy , Grodzieńszczyzny, w Obronie,  zdobi główną ulicę miasteczka. Wszystkie kolory twórczości,muzyki, pieśni i tańca wypełnia atmosfera święta dzięki jasnym występów artystów amatorskiej twórczości i gwiazd białoruskiej estrady. Uwagę mieszkańców i gości wsi zostaną dostarczone tematyczne, place zabaw.

Contact information: +375 1511 22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

THE DISTRICT HOLIDAY «BERAST-FEST»

Date: 10 July 2021 (held annually)
Venue: G. p. Bolshaya Berestovitsa

The second weekend of July in the city of Bolshaya Berestovitsa will be held annually brand event “Berast-Fest”. Theatrical procession of guests of the holiday and Amateur art groups of Berestovitchina, Grodno will decorate the main street of the village. All the colors of creativity,music, songs and dances will fill the atmosphere of the holiday thanks to the bright performances of Amateur artists and stars of the Belarusian stage. The attention of residents and guests of the village will be provided with thematic areas.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей  «Берестовица приглашает друзей»

Дата: 6-8 августа 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Ивашковцы

«Берестовица приглашает друзей» – это яркий праздник занимательного авиамоделирования, спортивного азарта и новых идей. Фестиваль радиоуправляемых моделей – это возможность хорошо отдохнуть на свежем воздухе вблизи озера в компании друзей, единомышленников и родных. В программе фестиваля – выставка моделей самолётов, соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе «Союз-500», показательные выступления судомоделистов и полеты гидросамолетов, мастер-классы по основам управления авиамоделями. Любой желающий сможет днём насладиться живой музыкой, а вечером – посетить весёлую дискотеку. 3D-вертолёты, парапланы, радиоуправляемый воздушный шар, песни под гитару, ночёвка в палатках, песни у костра – праздник «Берестовица приглашает друзей» создан для всех любителей природы, романтики и полётов.

Контактная информация: +375 1511 22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

Адкрыты раённы фестываль радыёкіраваных мадэлей “Бераставіца запрашае сяброў”

Дата правядзення: 6-8 жніўня 2021 (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: в. Івашкаўцы

“Бераставіца запрашае сяброў” – гэта яркае свята цікавага авіямадэліравання, спартыўнага азарту і новых ідэй. Фестываль радыёкіраваных мадэлей – гэта магчымасць добра адпачыць на свежым паветры недалёка ад возера ў камапаніі сяброў, аднадумцаў і родных. У праграме фестывалю – выстаўка мадэляў самалётаў, спаборніцтвы па паветраным боі ў рамках этапу Кубка Беларусі ў класе “Саюз – 500”, паказальныя выступленні суднамадэлістаў і палёты гідрасамалётаў, майстар-класы па асновах кіравання авіямадэлямі. Кожны жадаючы зможа днем атрымаць асалоду ад жывой музыкі, а ўвечары – наведаць вясёлую дыскатэку. 3D-верталёты, парапланы, радыёкіраваны паветраны шар, песні пад гітару, начлег у палатках, песні каля вогнішча – свята “Бераставіца запрашае сяброў” створана для ўсіх аматараў прыроды, рамантыкі і палётаў.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, ДУК “Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”; эл.адрас: berest-rmc@mail.ru

Outdoor district festival RC models “Berestovitsa invite your friends!»

Date: August 6-8, 2021 (annually)
Location: v. Ivashcovtsy

«Berestovitsa invites friends» is a bright holiday of entertaining aircraft modeling, sports excitement and new ideas. The festival of radio-controlled models is an opportunity to have a good rest in the fresh air near the lake in the company of friends, associates and relatives. The festival program includes an exhibition of aircraft models, air combat competitions in the framework of the Cup of Belarus in the class «Soyuz-500», demonstration performances of ship modelers and seaplane flights, master classes on the basics of aircraft model management. Anyone can enjoy live music during the day, and in the evening – to visit a fun disco. 3D-helicopters, paragliders, radio – controlled balloon, guitar songs, overnight in tents, songs by the fire-the holiday «Berestovitsa invites friends» is created for all lovers of nature, romance and flying.

Contact information: +375 1511 22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Odkryty rejonowy festiwal zdalnie sterowanych modeli «Bżostowicа zaprasza przyjaciół!»

Data: sierpień 6-8 , 2021 r. (rocznie)
Miejsce: w. Ivashcovtsy

Z 10-12 sierpnia w Bżostowicy odbędzie się VII otwarty festiwal zdalnie sterowanych modeli «Bżostowicа zaprasza przyjaciół», na który zbierze aviamodelisty z różnych zakątków Białorusi. W programie zawody na air walce, wystawa modeli, loty hydro-samolotów, pokazowe loty i wystawa modeli, uroczyste zakończenie festiwalu i wręczenie nagród dla uczestników.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Праздник агрогородка Пархимовцы «Моя маленькая родина»

Дата: 14 августа 2021 года

Место проведения: Берестовицкий район, аг.Пархимовцы

Праздник в агрогородкое Пархимовцы проходит ежегодно. Организаторы мероприятия планируют провести интересную насыщенную программу: конкурс молодых семей, творческие и спортивные состязания, выступления артистов любительского творчества, дегустация фирменных блюд, развлекательные аттракционы, игры и конкурсы для всех желающих. В завершении праздника – танцевально-развлекательная программа.

Контактная информация:  +375 1511 22003, филиал по культурно-досуговой деятельности аг.Пархимовцы

 

Свята аграгарадка Пархімаўцы «Мая маленькая радзіма»

Дата: 14 жніўня 2021 года

Месца правядзення: Бераставіцкі раён, аг.Пархімаўцы

Свята ў аграгарадку Пархімаўцы праходзіць штогод. Арганізатары мерапрыемства плануюць правесці цікавую насычаную праграму: конкурс маладых сем’яў, творчыя і спартыўныя спаборніцтвы, выступленні артыстаў аматарскай творчасці, дэгустацыя фірмовых страў, забаўляльныя атракцыёны, гульні і конкурсы для ўсіх жадаючых. У завяршэнні свята – танцавальна-забаўляльная праграма.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, філіял па культурна-дасугавай дзейнасці аг. Пархімаўцы

 

Holiday of the agricultural town Parkhimovtsy “May little radzima”

Date: August 14, 2021

Location: Berestovitsa district, village Parkhimovtsy

The holiday in the agricultural town of Parkhimovtsi is held annually. The organizers of the event plan to hold an interesting rich program: a competition for young families, creative and sports competitions, performances by amateur artists, tasting of signature dishes, entertainment attractions, games and contests for everyone. At the end of the holiday – a dance and entertainment program.

Contact information: +375 1511 22003, branch for cultural and leisure activities in the village of Parkhimovtsy

 

Święto agromiasteczka Parchimowce «Moja mała ojczyzna»

Data: 14 sierpnia 2021 r. (corocznie)

Miejsce: AG.Parchimowce

Święto w agromiasteczku Parchimovci odbywa się corocznie. Organizatorzy festiwalu planują w tym roku ciekawy, bogaty program: konkurs młodych rodzin, konkursy twórcze i sportowe, występy gwiazd białoruskiej estrady, degustacje specjałów, atrakcje rozrywkowe, gry i konkursy dla wszystkich chętnych. Pod koniec wakacji-program taneczno-rozrywkowy.

Dane kontaktowe: 8 (01511)22003, GUK “Brzostowicki Powiatowy Ośrodek Kultury i twórczości ludowej”, AG.Parchimowce

ПРАЗДНИК «БУЛЬБА-МЭБ» 

Дата: 21 августа 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Малая Берестовица

Праздник, посвященный белорусской картошке, в агрогородке Малая Берестовица состоялся неслучайно. Ведь местное сельхозпредприятие славится своими элитными сортами картофеля, семена которых почти тридцать лет выращиваются в собственной микроклональной лаборатории. Поэтому праздник «Бульба-МЭБ» станет своеобразной одой картофелю и, конечно же, людям труда, изо дня в день делающим краше свою малую родину.

Театрализованная зарисовка «Бульбяная гіторыя» познакомит гостей праздника  с интересными фактами о картошке, праздничный концерт с участием коллективов любительского творчества Берестовитчины, а также приезжих артистов, выставка-продажа элитных сортов картофеля и дегустация блюд из него – далеко не все, что в этот день организаторы праздника предложат жителям агрогородка. «Бульба-МЭБ» наверняка станет визитной карточкой Малой Берестовицы.

Контактная информация: +375 1511 22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»;  эл.адрес: berest-rmc@mail.ru

Свята “Бульба-МЭБ”

Дата правядзення: 21 жніўня 2021 (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: аг. Малая Бераставіца

Свята, прысвечанае беларускай бульбе, у аг.Малая Бераставіца адбылося невыпадкова. Бо мясцовае сельскагаспадарчае прадпрыемства славіцца сваімі элітнымі гатункамі бульбы, насенне якіх амаль трыдцаць гадоў вырошчваецца ва ўласнай мікракланальнай лабараторыі. Таму свята “Бульба-МЭБ” стане своеасаблівай одай бульбе і, вядома, людзям працы, якія з дня ў дзень робяць прыгажэйшай сваю малую радзіму.

Тэатралізаваная замалёўка “Бульбяная гісторыя” пазнаёміць гасцей свята з цікавымі фактамі пра бульбу, святочны канцэрт з удзелам калектываў аматарскай творчасці Бераставіччыны, а таксама прыезджых артыстаў, выстаўка-продаж элітных гатункаў бульбы, дэгустацыя страў з яе – далёка не ўсё, што ў гэты дзень арганізатары свята прапануюць жыхарам аграгарадка. “Бульба-МЭБ” напэўна стане візітнай карткай Малой Бераставіцы.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, ДУК “Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”; эл.адрас: berest-rmc@mail.ru

ŚWIĘTO «BULBA-МЭБ» 

Data: 21 sierpnia 2021 r. (odbywa się co roku)
Miejsce:ag. Mała Bierestowica)

Spędzić święto białoruskiej rudości, w агрогородке Mała Bierestowica sam Bóg nakazał. Przecież lokalne сельхозпредприятие słynie z elitarnych odmian ziemniaków, nasiona dla których prawie trzydziestu lat są uprawiane we własnym микроклональной laboratorium. Dlatego święto “Bulba-OIE” będzie taką swego rodzaju odą ziemniaków i, oczywiście, ludzi pracy, z dnia na dzień robi piękne swoją małą ojczyznę.

Teatralizowana historia “Бульбяная гіторыя”, wprowadzi gości wakacje z ciekawych faktów na temat frytek, uroczysty koncert z udziałem zespołów ludowych i członków amatorskiej twórczości Берестовитчины, a także przyjezdnych artystów, wystawa-sprzedaż elitarnych odmian ziemniaków i degustacja potraw z niego – daleko nie wszystko, co w ten dzień organizatorzy święta zaproponują mieszkańcom агрогородка. “Bulba-OIE” z pewnością stanie się wizytówką Małej Берестовицы.

Contact information: +375 1511 22003, Berestovitsky district center of culture and folk art, e-mail: berest-rmc@mail.ru

HOLIDAY «BULBA-МЭБ» 

Date: 21 August 2021 (held annually)
Venue: AG. Small Berestovitsa)

God himself ordered to hold a holiday dedicated to Belarusian potatoes in the agro-town of Malaya Berestovitsa. After all, the local agricultural enterprise is famous for its elite varieties of potatoes, seeds for which are grown for almost thirty years in its own microclonal laboratory. Therefore, the holiday “Bulba-OIE” will be a kind of ode to potatoes and, of course, people of labor, day by day making their small homeland more beautiful.

Theatrical sketch “bulbyanaya gitoriya” will acquaint guests with interesting facts about potatoes, a festive concert with the participation of folk groups and participants of Amateur creativity of berestovitchina, as well as visiting artists, exhibition and sale of elite varieties of potatoes and tasting dishes from it-not all that on this day the organizers of the holiday will offer residents of the agro – town. “Bulba-OIE” will surely become the hallmark of the Small Berestovitsa.

Dane kontaktowe: Tel.+375 1511 22003, e-mail: berest-rmc@mail.ru

Свята нацыянальных прысмакаў “Макараўскія выкрунтасы”

Дата: 28 августа 2021 года

Место проведения: Берестовицкий район, аг.Макаровцы

Агрогородок Макаровцы приглашает всех желающих посетить грандиозный праздник национальных блюд, где развернется настоящий пир с вкусным «колоритом». В этот праздничный день воздух наполнится ароматами еды. Драники, кишка, бабка, колбасы, сало, уха, пончики, блинчики с разными начинками, сыр, масло – вас ожидает все разнообразие макаровской кухни. На празднике можно будет попробовать деликатесы, традиционные блюда, а также поучаствовать в конкурсе на поедание драников на время.  Музыкальные номера, выставка-продажа сувенирной продукции пройдут насыщенно, ярко и незабываемо!

Контактная информация: +375 1511 22003, филиал по культурно-досуговой деятельности аг.Макаровцы

 

Свята нацыянальных прысмакаў «Макараўскія выкрунтасы»

Дата: 28 жніўня 2021 года

Месца правядзення: Бераставіцкі раён, аг.Макараўцы

Аграгарадок Макараўцы запрашае ўсіх жадаючых наведаць грандыёзнае свята нацыянальных страў, дзе разгорнецца сапраўдны баль з смачным «каларытам». У гэты святочны дзень паветра напоўніцца водарамі ежы. Дранікі, кішка, бабка, каўбасы, сала, уха, пончыкі, блінцы з рознымі начынкамі, сыр, масла – вас чакае ўсе разнастайнасць Макараўскай кухні. На свяце можна будзе паспрабаваць дэлікатэсы, традыцыйныя стравы, а таксама паўдзельнічаць у конкурсе на паглынанне дранікаў на час. Музычныя нумары, выстава-продаж сувенірнай прадукцыі пройдуць насычана, ярка і незабыўна!

Кантактная інфармацыя:  +375 1511 22003, філіял па культурна-дасугавай дзейнасці аг.Макараўцы

 

Holiday of national dishes “Makaraska vykruntasy”

Date: August 28, 2021

Location: Berestovitsa district, village Makarovtsy

The agro-town Makarovtsy invites everyone to visit the grandiose celebration of national dishes, where a real feast with a delicious “flavor” will unfold. On this festive day, the air will be filled with the aromas of food. Potato pancakes, gut, grandma, sausages, bacon, fish soup, donuts, pancakes with different fillings, cheese, butter – all the variety of Makarov cuisine awaits you. At the festival, you can try delicacies, traditional dishes, and also take part in a competition for eating potato pancakes for a while. Musical numbers, an exhibition and sale of souvenirs will be rich, bright and unforgettable!

Contact information:  +375 1511 22003, branch for cultural and leisure activities in the village of Makarovtsy

 

Święto narodowych słodyczy Makarovskye vykruntas”

Data: 28 sierpień 2021 r. (odbywa się corocznie)

Miejsce: AG.Makarowce

Agromiasteczko Makarovtsy zaprosi na wielkie święto, gdzie rozwinie się prawdziwa uczta z pysznym”kolorytem”. W ten świąteczny dzień powietrze wypełni się kuszącymi zapachami. Naleśniki, jelita, babka, kiełbasy, smalec, ucho, pączki, naleśniki z różnymi nadzieniami, ser, masło-czeka na ciebie cała różnorodność kuchni makarowskiej! Na uroczystości można skosztować przysmaków, tradycyjnych potraw lokalnych kucharzy, a także wziąć udział w konkursie na jedzenie naleśników na czas. Pokoje muzyczne, wystawa-sprzedaż produktów z pamiątkami będzie bogata, jasna i niezapomniana!

Dane kontaktowe: 8 (01511)71029 Oddział ds. kultury i wypoczynku AG.Makarowce

Резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы

Дата: с 17 декабря 2021 года

Место проведения: Берестовицкий район, д.Белый Дворок

Резиденция Берест-Зюзи и Госпожи Метелицы приглашает всех желающих отправиться в увлекательное путешествие! Анимационная программа удивит разнообразием: ожившие мифологические герои, квест-игра, активные развлечения, веселые конкурсы, зажигательные танцы, увлекательные игры, праздничная атмосфера, сладкие угощения, мастер-классы.

Контактная информация:  +375 1511 22003, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества»

 

Рэзідэнцыя Бяраст-Зюзі і спадарыні Завеі

Дата: з 17 снежня 2021 года

Месца правядзення: Бераставіцкі раён, в.Белы Дворак

The residence of Berest-Zyuzi and Madame Metelitsa invites everyone to go on an exciting journey! The animation program will surprise you with a variety: revived mythological heroes, quest game, active entertainment, funny contests, fiery dances, exciting games, a festive atmosphere, sweet treats, master classes.

Кантактная інфармацыя: +375 1511 22003, ДУК «Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

 

Residence of Berest-Zyuzi and Mrs. Metelitsa

Date: December 17, 2021  

Location: Berestovitsa district, the village of Bolshaya Berestovitsa

The residence of Berest-Zyuzi and Madame Metelitsa invites everyone to go on an exciting journey! The animation program will surprise you with a variety: revived mythological heroes, quest game, active entertainment, funny contests, fiery dances, exciting games, a festive atmosphere, sweet treats, master classes.

Contact information: +375 1511 22003, GUK «Berestovitsky district center of culture and folk art»

 

Miejsce zamieszkania Berest-Zyuzi i pani Metelitsa

Data: od 17 grudnia 2021 r.

Lokalizacja: rejon Berestovitsky, wieś Bely Dvorok

Rezydencja Berest-Zyuzi i Madame Metelitsa zaprasza wszystkich w ekscytującą podróż! Program animacyjny zaskoczy Cię różnorodnością: odrodzeni mitologiczni bohaterowie, gra poszukiwawcza, aktywna rozrywka, zabawne konkursy, ogniste tańce, ekscytujące gry, świąteczna atmosfera, słodycze, lekcje mistrzowskie.

Dane kontaktowe: +375 1511 22003, Instytucja Państwowa „Berestovitsky Regional Center of Culture and Folk Art”