Дятлово

Брендовые мероприятия Дятловского района

Фолк-арт-уикенд «Блин-блиночек, лакомый кусочек»

Дата: 4 марта 2022 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Крутиловичи

Нет праздника, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица!

Праздничное действие в агрогородке Крутиловичи начнется движением «Большого масленичного поезда». Праздник пройдет на площади перед Домом культуры. Веселые скоморохи проведут народные игры, забавы, конкурсы, хороводы, а участники художественной самодеятельности порадуют присутствующих зрителей исполнением песен. Дети смогут покататься на санках, ледянках, поучаствовать в конкурсе снеговиков. Весело, «масленно» и вкусно будет всем, кто придет на праздник 4 марта в агрогородок Крутиловичи!

Tel: 8 (01563) 33596, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

Фольк-арт-ўікэнд «Блін-бліночак, прынадны кавалачак»

Дата4 Сакавіка 2022 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: аг. Круцілавічы

Няма свята, якое праходзіла б так бурна і весела, як Масленіца!

Святочнае дзеянне ў аграгарадку Круцілавічы пачнецца рухам «Вялікага масленічнага цягніка». Свята пройдзе на плошчы перад Домам культуры. Вясёлыя скамарохі правядуць народныя гульні, забавы, конкурсы, карагоды, а ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці пацешаць прысутных гледачоў выкананнем песень. Дзеці змогуць пакатацца на санках, ледянках, паўдзельнічаць у конкурсе снегавікоў. Весела, «маслена» і смачна будзе ўсім, хто прыйдзе на свята 4 сакавіка ў аграгарадок Круцілавічы!

Tel: 8 (01563) 33596, ДУК «Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

Folk art weekend “Pancake-pancake, tasty morsel”

Date: 4 March 2022 (held annually)
Location: Krutilovichi

There is no holiday that would be as stormy and fun as Shrovetide! The festive action in the agricultural town of Krutilovichi will begin with the movement of the “Big Maslenitsa Train”. The celebration will take place on the square in front of the House of Culture. Funny buffoons will hold folk games, amusements, contests, round dances, and participants in amateur performances will delight the audience with the performance of songs. Children will be able to ride on sleds, ice sleds, take part in a snowmen competition. It will be fun, “oily” and tasty for everyone who comes to the holiday on March 4 in the agricultural town of Krutilovichi!

Tel: 8 (01563) 33596, State Institution “Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art”

Демонстрация объекта нематериального культурного наследия – обряд «Юрье»

Дата: 5 мая 2022 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Охоново

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как “Вторую Пасху”. Охоновцы готовятся к нему заранее: рушниками и цветами украшают кресты на улицах деревни, готовят колбасы, пироги, блины, сыры и другие угощения, чтобы обменяться с односельчанами и угостить приезжих. 5 мая 2021 г. все желающие смогут присоединиться к яркому и весёлому празднованию. Участники мероприятия вместе с народной фольклорной группой пройдут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества – богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья и благосостояния. Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Контактная информация: +375 29 9341585,  д. Охоново ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

ДЭМАНСТРАЦЫЯ АБ’ЕКТА НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫЫ – АБРАД “ЮР’Я”

Дата: 5 мая 2022 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: в. Ахонава

Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл Святога Юрыя жыхары в. Ахонава адзначаюць спакон веку і шануюць як “Другі Вялікдзень”. Ахонаўцы рыхтуюцца да яго загадзя: ручнікамі і кветкамі ўпрыгожваюць крыжы на вуліцах вёскі, гатуюць каўбасы, пірагі, бліны, сыры і іншыя пачастункі, каб абмяняцца з аднавяскоўцамі і пачаставаць гасцей.  5 мая ўсе, хто жадае, змогуць далучыцца да яркага і вясёлага святкавання. Удзельнікі мерапрыемства разам з народнай фальклорнай групай пройдуць па вёсцы, спыняючыся ля крыжоў, каб у абрадавых песнях папрасіць у Святога Юрыя заступніцтва – багатага ўраджаю, добрага надвор’я, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Лакальная асаблівасць свята – традыцыйны абыход маладых, якія ўзялі шлюб  на працягу года. Аўтэнтычны абрад з Ахонава быў першым элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі.

Кантактная інфармацыя: +375 29 9341585, в. Ахонава ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

DEMONSTRATION OF THE OBJECT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE – THE ORDER OF «JURY»

Date: May 5, 2022 (held annually)
Location: Okhonovo village

An ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the peasant fields and domestic animals of St. George, the inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrated from time immemorial and are revered as «The Second Pascha». The Okhonists prepare for it in advance: towels and flowers are decorated with crosses in the streets of the village, they cook sausages, pies, pancakes, cheeses and other treats to exchange with fellow villagers and treat guests. May 5, 2021, everyone can join the bright and cheerful celebration. The participants of the event together with the folklore folk group will pass through the village, stopping at the crosses, in order to ask for Saint Yuriy’s intercession in the ritual songs – a rich harvest, good weather, good health, happiness and well-being. The local peculiarity of the holiday is the traditional roundabout of the newlyweds who married (married) during the year. Authentic rite from Okhonovo was the first element of intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values ​​of Belarus.

Contact information: +375 29 9341585, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

DEMONSTRACJA PRZEDMIOTU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAMÓWIENIE «JURY»

Data: 5 maj 2022 r. (przeprowadzana co roku)
Lokalizacja: wieś Okhonovo

Starożytny festiwal rolny na cześć patrona pól chłopskich i zwierząt domowych St. George mieszkańców d. Ohonovo obchodzone od wieków i jest czczony jako «Second Paschy». Ohonovtsy przygotować się do niego z góry: ręczniki i kwiaty zdobią krzyże na ulicach wioski, gotować kiełbasa, placki, naleśniki, sery i inne smakołyki podzielić się z wioski i zabawiać gości. 5 maja 2021 r. Każdy może dołączyć do wesołej i radosnej uroczystości. Uczestnicy imprezy wraz z folklorystyczną grupą folkową przejdą przez wioskę, zatrzymując się przy krzyżach, aby poprosić o wstawiennictwo Świętego Jurija w pieśniach rytualnych – bogaty plon, dobrą pogodę, dobre zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie. Miejscową osobliwością tego święta jest tradycyjne rondo nowożeńców, którzy w ciągu roku zawarli małżeństwo (małżeństwo). Autentyczny rytuał z Okhonovo był pierwszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie grodzieńskim, wpisanym na Listę Państwowych Wartości Historycznych i Kulturowych Białorusi.

Informacje kontaktowe: +375 29 9341585, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ЗЕЦЕЛЬСКI ФЭСТ»

Дата: 14 мая 2022 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Дятлово

Вы умеете петь и танцевать, обожаете фотографировать и мастерить своими руками? У вас дружная семья, объединенная общими увлечениями и интересами? Тогда вам обязательно надо посетить фестиваль семейного отдыха «Зецельскі фэст», который состоится 16 мая в г. Дятлово. Уникальное событие в культурной жизни Дятловщины, которое соберёт вместе артистов и мастеров, любителей и профессионалов, объединённых желанием сберегать и развивать традиции семейного художественного творчества

Контактная информация: +375 1563 21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

ФЕСТЫВАЛЬ  СЯМЕЙНАГА АДПАЧЫНКУ “ЗЕЦЕЛЬСКI ФЭСТ

Дата: 14 мая 2022 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: г. Дзятлава

Вы ўмееце спяваць і танцаваць, любіце фатаграфаваць і майстраваць сваімі рукамі? У вас дружная сям’я, аб’яднаная агульнымі захапленнямі і інтарэсамі? Тады вам абавязкова трэба наведаць фестываль сямейнага адпачынку “Зецельскі фэст”, які адбудзецца 14 мая ў г. Дзятлава. Унікальная падзея ў культурным жыцці Дзятлаўшчыны, якое збярэ разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнай мастацкай творчасці.

Кантактная інфармацыя: +375 1563 21148, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

FAMILY HOLIDAY FESTIVAL «ZETSELSKI FEST»

Date: May 14, 2022 (held annually)
Location: Dyatlovo

Do you know how to sing and dance, love to photograph and do it yourself? Do you have a friendly family, united by common hobbies and interests? Then you should definitely visit the festival of family holidays «Zetselsky Festival», which will be held May 18 in the city of Dyatlovo. A unique event in the cultural life of the Dyatlovschina, which will bring together artists and masters, amateurs and professionals, united by a desire to preserve and develop the traditions of family art.

Contact information: +375 1563 21148, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIWAL WAKACYJNY RODZINNY «ZETSELSKI FEST»

Data: 14 maj 2022 r. (Przeprowadzana co roku)
Lokalizacja: Dyatlovo

Czy umiesz śpiewać i tańczyć, uwielbiasz fotografować i robić to sam? Czy masz przyjazną rodzinę, zjednoczoną wspólnymi hobby i zainteresowaniami? W takim razie zdecydowanie powinieneś odwiedzić rodzinny festiwal wakacyjny «Zetselsky Festival», który odbędzie się 16 maja w Dyatlovo. Wyjątkowe wydarzenie w życiu kulturalnym Dyatlovschina, które zgromadzi artystów i mistrzów, amatorów i profesjonalistów, połączone pragnieniem zachowania i rozwoju tradycji sztuki rodzinnej.

Informacje kontaktowe: +375 1563 21148, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

 

ФЕСТИВАЛЬ-КАРНАВАЛ РОСТОВЫХ  КУКОЛ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  «СОВЕРШЕННЫЙ МИР СКАЗКИ»

Дата: 28 мая 2022 г.
Место проведения: г. Дятлово

Персонажи из известных сказок, а также любимые «мультяшки» станут главными героями праздника. Гостей ожидает торжественное шествие кукол, костюмированное шоу, конкурсная и концертная программы, тематические игровые, спортивные, анимационные, интерактивные площадки, а также конкурсы, соревнования, рассчитанные на всех членов семьи, выступления детских коллективов, творческая лаборатория по изготовлению ростовых кукол и множество других сюрпризов.

Контактная информация: +375 44 7989167, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

ФЕСТыВАЛЬ-КАРНАВАЛ  Роставых лялек і лялечнага тэатра «СОВЕРШЕННЫЙ МИР СКАЗКИ»

Дата: 28 мая 2022 г.
Месца правядзення: г. Дзятлава

Персанажы з вядомых казак, а таксама любімыя «мульцяшкі» стануць галоўнымі героямі свята. Гасцей чакае ўрачыстае шэсце лялек, касцюміраванае шоу, конкурсная і канцэртная праграмы, тэматычныя гульнёвыя, спартыўныя, анімацыйныя, інтэрактыўныя пляцоўкі, а таксама конкурсы, спаборніцтвы, разлічаныя на ўсіх членаў сям’і, выступленні дзіцячых калектываў, творчая лабараторыя па вырабе роставых лялек і мноства іншых сюрпрызаў .

Кантактная інфармацыя: +375 44 7989167, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

FESTIVAL CARNIVAL OF GROWTH PUPPETS AND PUPPET THEATERS “A PERFECT WORLD OF FAIRY TALE”

Date: May 28, 2022
Location: Dyatlovo

Characters from famous fairy tales, as well as favorite cartoons will become the protagonists of the holiday. Guests of the Festival will be greeted by a solemn procession of puppets, costumed shows, competitive and concert programs, thematic gaming, sports and interactive venues, entertaining games, as well as contests, competitions designed for all family members, animation sites, performances of children’s groups, creative laboratory for the production of growth dolls and a lot of surprises

Contact information: +375 44 7989167, GUK “Dyatlovo district center of culture and folk art”, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIWAL KARNAWAŁÓW LETNICH SZTUCZNYCH I TEATRÓW SZCZĘŚLIWSKICH “DOSKONAŁY ŚWIAT FAIRY TALE”

Data: 28 maj 2022
Lokalizacja: Dyatlovo

Postacie ze słynnych bajek, a także ulubione komiksy staną się bohaterami tego święta. Goście Festiwalu zostaną przywitani uroczystą procesją kukiełek, pokazów kostiumów, programów konkursowych i koncertowych, gier tematycznych, obiektów sportowych i interaktywnych, gier rozrywkowych, a także konkursów, konkursów przeznaczonych dla wszystkich członków rodziny, stron animacji, występów grup dziecięcych, kreatywnego laboratorium do produkcji wzrostu lalki i wiele niespodzianek

Informacje kontaktowe:  +375 44 7989167, GUK “Centrum kultury i sztuki ludowej w dzielnicy Dyatłowo”ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник льна

Дата: 28 мая 2022 г. (проводится ежегодно)

Место проведения: аг. Дворец

Белорусский  лен – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших предков многие века. Поэтому прославлять людей, которые его выращивают и перерабатывают, уже стало доброй традицией.

В агрогородке Дворец вы станете не только свидетелями чествования лучших работников ОАО «Дворецкий льнозавод», спортивной «Веселой эстафеты», но и сможете принять участие в голосовании за лучшее дефиле «Льняная сказка», приобрести красивые и неповторимые сувениры изо льна, сделать фотографию в креативной льняной фотозоне, попробовать различную сдобу с семенами льна, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению льняных кукол-оберегов.

Всех гостей праздника также ожидает концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей района, выступлением образцового театра игры ростовых кукол «Dolls4all».

Контактная информация: +375 1563 32446, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

 

Свята лёну

Дата: 28 мая 2022 г. (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: аг. Дварэц

Беларускі лён – найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла нашых продкаў не адно стагоддзе. Таму праслаўляць людзей, якія яго вырошчваюць і перапрацоўваюць, ужо стала добрай традыцыяй.

У аграгарадку Дварэц вы станеце не толькі сведкамі ўшанавання лепшых працаўнікоў ААТ “Дварэцкі льнозавод”, спартыўнай “Вясёлай эстафеты”, але і зможаце прыняць удзел у галасаванні за лепшае дэфіле “Льняная казка”, набыць прыгожыя і непаўторныя сувеніры з ільну, зрабіць фатаграфію ў крэатыўнай ільняной фотазоне, паспрабаваць розную заправу з насеннем ільну, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе льняных лялек-абярэгаў.

Усіх гасцей свята таксама чакае канцэрт з удзелам лепшых творчых калектываў і выканаўцаў раёна, выступленнем узорнага тэатра гульні роставых лялек “Dolls4all”.

Кантактная інфармацыя: +375 1563 32446, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

 

Flax Festival

Date: May 28, 2022 (held annually)

Location: agro-town Palace

Belorussian flax is the oldest agricultural crop that clothed and warmed our ancestors for many centuries. Therefore, to glorify the people who grow it and process it has already become a good tradition.

In the agro-town Palace you will not only witness the honoring of the best workers of OJSC «Butler Flax Mill», sports «Fun Relay», but you can also take part in the vote for the best fashion show «Flax Tale», purchase beautiful and unique souvenirs from flax, take a photo in creative linen photo zone, try various muffin with flax seeds, take part in a master class on making linen dolls-amulets.

All guests of the festival will also enjoy a concert with the participation of the best creative groups and performers of the region, with a performance by the model dolls4all life-size puppet play theater.

Contact information: +375 1563 32446, State Institution «Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art»

 

Festiwal Lnu

Data: 28 maj 2022 r. (odbywa się co roku)

Miejsce: pałac rolno-miejski

Len białoruski to najstarsza uprawa rolna, która od wielu wieków ubierała i ocieplała naszych przodków. Dlatego gloryfikowanie ludzi, którzy go uprawiają i przetwarzają, stało się już dobrą tradycją.

W miejskim pałacu nie tylko będziesz świadkiem uhonorowania najlepszych pracowników OJSC «Butler Flax Mill», sportowego «Fun Relay», ale możesz także wziąć udział w głosowaniu na najlepszy pokaz mody «Flax Tale», kupić piękne i wyjątkowe pamiątki z lnu, zrobić kreatywne zdjęcie lniana strefa fotograficzna, wypróbuj inną muffinkę z ziarnami lnu, weź udział w lekcji mistrzowskiej na temat robienia lalek-amuletów.

Wszyscy goście festiwalu będą mieli również okazję wziąć udział w koncercie z udziałem najlepszych grup kreatywnych i wykonawców z regionu, przedstawieniu modelu lalek realistycznej wielkości lalek.

Informacje kontaktowe: +375 1563 32446, instytucja państwowa «Powiatowy ośrodek kultury i sztuki ludowej w Dyatlovsky District»

 

Праздник вышиванки

Дата: 26 июня 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: г.п. Новоельня

На торжество новояльнянцев пригласит местный духовой оркестр, который бодрым маршем пройдется по улицам поселка. А к нему присоединятся и участники праздника, команды «Веселые эстафеты», семьи в вышиванках, танцоры, певцы и даже рыцари в доспехах!

Контактная информация: +375 1563 43314, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

 

Свята вышыванкі

Дата: 26 чэрвеня 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: г.п. Наваельня

На ўрачыстасць наваельнянцаў запросіць мясцовы духавы аркестр, які з бадзёрым маршам пройдзецца па вуліцах пасёлка. А да яго далучацца і ўдзельнікі свята, каманды “Вясёлыя эстафеты”, сям’і ў вышыванках, танцоры, спевакі і нават рыцары ў даспехах!

Кантактная інфармацыя: +375 1563 43314, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

 

Embroidery Holiday

Date: June 26, 2022 (held annually)

Location: Novoelnya

In the urban village of novoelnya 20 June will be a holiday embroidery. A celebration nowalliance priglasit local brass band, which with brisk March pass through the streets of the village. And to join him and the participants of the holiday, the team «Fun relay», families in embroidered shirts, dancers, singers and even… knights in armor!

Contact information: +375 1563 43314, State Institution «Dyatlovs District Center of Culture and Folk Art»

 

Haftowane wakacje

Data: 26 czerwca 2022 r.  (оdbywa się corocznie)

Lokalizacja: g. Parapetówka

Tutejsza orkiestra dęta zaprasza na świętowanie Nowojodzian, którzy spacerując ulicami wioski, popłyną marszem. Dołączy do niego uczestnicy wakacji, zespoły „Wesoła Sztafeta”, rodziny w haftowanych koszulach, tancerze, śpiewacy, a nawet… zbroi rycerzy!

Informacje kontaktowe: +375 1563 43314, instytucja państwowa „Powiatowy ośrodek kultury i sztuki ludowej Dyatlovsky District”

Праздник «Чтобы помнили»  ко Дню освобождения городского поселка Козловщина от немецкофашистских захватчиков

Дата: 16 июля 2022 года (проводится ежегодно)

Место проведения: г.п. Козловщина

На площадке Дома культуры развернется работа торговых точек, тематических площадок: «Партизаны на привале» и «Медсанбат», а также литературно-поэтическая площадка. Для самых терпеливых и усидчивых состоится шахматный турнир среди участников г. Дятлово, г.п. Козловщина, г. Слонима. В течение праздничного дня всех жителей ожидает показательное выступление пожарного аварийно-спасательного поста и самый яркий и веселый фестиваль красок Color Fest.

Контактная информация: +375 1563 67156, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

 

Свята Каб памяталіда Дня вызвалення гарадскога пасёлка Казлоўшчына ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Дата: 16 ліпеня 2022 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: г.п. Казлоўшчына

На пляцоўцы Дома культуры разгорнецца работа гандлёвых кропак, тэматычных пляцовак: “Партызаны на прывале” і “Медсанбат”, а таксама літаратурна-паэтычная пляцоўка. Для самых цярплівых і ўседлівых адбудзецца шахматны турнір сярод удзельнікаў г. Дзятлава, г.п. Казлоўшчына, г. Слоніма. На працягу святочнага дня ўсіх жыхароў чакае паказальнае выступленне пажарнага аварыйна-выратавальнага паста і самы яркі і вясёлы фэст фарбаў Color Fest.

Кантактная інфармацыя: +375 1563 67156, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

 

The holiday «To remember», on the Day of the liberation of the city village of Kozlovschina from Nazi invaders

Date: July 16, 2022 (held annually)

Location: g. Kozlovschina

At the site of the House of culture will unfold the work of outlets, thematic areas: «Partisans at rest” and «medical Battalion”, as well as literary and poetic platform. For the patient held a chess tournament among the participants Dyatlovo, kozlovschina, Slonim. During the festive day, all residents expect a demonstration performance of the fire rescue post and the brightest and most cheerful festival of colors Color Fest.

Contact information: +375 1563 67156, State Institution «Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art»

 

Święto «Pamiętać», w Dzień wyzwolenia miasteczka Kozlovschina od nazistowskich najeźdźców

Data: 16 lipca 2022 r. (оdbywa się corocznie)

Lokalizacja: g. Kozlovschina

Na stronie Domu Kultury odbędą się prace punktów sprzedaży detalicznej, platform tematycznych: «Zatrzymani partyzanci» i «Medsanbat», a także platforma literacka i poezja. Dla najbardziej cierpliwych i pracowitych odbędzie się turniej szachowy wśród uczestników w Dyatlovo, g. Kozlovschina, miasto Słonim. Podczas świątecznego dnia wszyscy mieszkańcy zobaczą pokaz pokazu pogotowia ratunkowego oraz najjaśniejszy i najfajniejszy festiwal kolorów, Color Fest.

Informacje kontaktowe: +375 1563 67156, instytucja państwowa «Powiatowy ośrodek kultury i sztuki ludowej w Dyatlovsky District»