Дятлово

Брендовые мероприятия Дятловского района

Фестиваль православных песнопений «Слава Усемагутнаму Богу»

Дата: 22 января 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Дятлово

Религиозное, музыкальное и культурное мероприятие, ставшее хорошей традицией, объединит коллективы и сольных исполнителей Дятловского, Слонимского, Кореличского и Новогрудского районов. Фестиваль православных песнопений «Слава Усемагутнаму Богу» позволит слушателям насладиться многообразием православной культуры и певческих традиций. Фестиваль представляет собой песенный конкурс, приуроченный к светлому празднику Рождества, направлен на развитие христианской культуры, воспитанию детей и молодежи в духе православной нравственности. Участниками конкурсной программы являются приходы церквей.

Контактная информация: 8(01563)21548, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл.адрес: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIVAL OF ORTHODOX SONGS «GLORY TO THE SUSTAINABLE GOD»

Date: January 22, 2018 (held annually)
Location: Dyatlovo

Religious, musical and cultural event, which has become a good tradition, will unite the collectives and solo performers of Dyatlovo, Slonim, Karelich and Novogrudok districts. The festival of Orthodox hymns «Glory to Usemagutnamu God» will allow listeners to enjoy the diversity of Orthodox culture and singing traditions. The festival is a song contest timed to the bright Christmas holiday, aimed at the development of Christian culture, the education of children and youth in the spirit of Orthodox morality. The participants of the competition program are parishes of churches.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIWAL PRAWOSŁAWNEGO CHANTS «USEMAGUTNAMU CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU»

Data: styczeń 22, 2018 r. (organizowana co roku)
Lokalizacja: Dyatlovo

Wydarzenie religijne, muzyczne i kulturalne, które stało się dobrą tradycją zjednoczyć grup i artystów solowych Djatlovo, Slonimsky, Korelichi i Powiatów Nowogródek. Prawosławny Chants Festiwal «Chwała Bogu Usemagutnamu» pozwoli studentom korzystać z różnych kultur i prawosławnych tradycji śpiewaczych. Festiwal to konkurs śpiewu poświęcony jaśniejszej świąt Bożego Narodzenia, mające na celu rozwój kultury chrześcijańskiej, edukacji dzieci i młodzieży w duchu ortodoksyjnego moralności. Uczestnikami programu konkursowego są parafie kościołów.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Демонстрация объекта нематериального культурного наследия – обряд «Юрье»

Дата: 5 мая  2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Охоново

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как “Вторую Пасху. Охоновцы готовятся к нему заранее: рушниками и цветами украшают кресты на улицах деревни, готовят колбасы, пироги, блины, сыры и другие угощения, чтобы обменяться с односельчанами и угостить приезжих. 5 мая 2018 г. все желающие смогут присоединиться к яркому и весёлому празднованию. Участники мероприятия вместе с народной фольклорной группой пройдут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества – богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья и благосостояния. Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Контактная информация: 8(029)9341585,  д. Охоново ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

DEMONSTRATION OF THE OBJECT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE – THE ORDER OF «JURY»

Date: May 5, 2018 (held annually)
Location: Okhonovo village

An ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the peasant fields and domestic animals of St. George, the inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrated from time immemorial and are revered as «The Second Pascha». The Okhonists prepare for it in advance: towels and flowers are decorated with crosses in the streets of the village, they cook sausages, pies, pancakes, cheeses and other treats to exchange with fellow villagers and treat guests. May 5, 2018, everyone can join the bright and cheerful celebration. The participants of the event together with the folklore folk group will pass through the village, stopping at the crosses, in order to ask for Saint Yuriy’s intercession in the ritual songs – a rich harvest, good weather, good health, happiness and well-being. The local peculiarity of the holiday is the traditional roundabout of the newlyweds who married (married) during the year. Authentic rite from Okhonovo was the first element of intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values ​​of Belarus.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

DEMONSTRACJA PRZEDMIOTU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAMÓWIENIE «JURY»

Data: 5 maja 2018 r. (przeprowadzana co roku)
Lokalizacja: wieś Okhonovo

Starożytny festiwal rolny na cześć patrona pól chłopskich i zwierząt domowych St. George mieszkańców d. Ohonovo obchodzone od wieków i jest czczony jako «Second Paschy». Ohonovtsy przygotować się do niego z góry: ręczniki i kwiaty zdobią krzyże na ulicach wioski, gotować kiełbasa, placki, naleśniki, sery i inne smakołyki podzielić się z wioski i zabawiać gości. 5 maja 2018 r. Każdy może dołączyć do wesołej i radosnej uroczystości. Uczestnicy imprezy wraz z folklorystyczną grupą folkową przejdą przez wioskę, zatrzymując się przy krzyżach, aby poprosić o wstawiennictwo Świętego Jurija w pieśniach rytualnych – bogaty plon, dobrą pogodę, dobre zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie. Miejscową osobliwością tego święta jest tradycyjne rondo nowożeńców, którzy w ciągu roku zawarli małżeństwo (małżeństwo). Autentyczny rytuał z Okhonovo był pierwszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie grodzieńskim, wpisanym na Listę Państwowych Wartości Historycznych i Kulturowych Białorusi.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Фестиваль семейного отдыха «Зецельскi фэст»

Дата: 12 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г. Дятлово

«Зецельскі  фэст» – это праздник для всей семьи,  фестиваль умения, мастерства, взаимопонимания и радости. Программа фестиваля приготовит для участников праздника захватывающее приключение,  в котором можно было стать главными героями спортивных эстафет, попробовать себя в  квест-игре, поучаствовать в активных играх и просто замечательно  провести время всей семьей.

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

FAMILY HOLIDAY FESTIVAL «ZETSELSKI FEST»

Date: May 12, 2018 (held annually)
Location: Dyatlovo

«Zecelsky Festival» is a holiday for the whole family, a festival of skill, mastery, mutual understanding and joy. The festival program will prepare an exciting adventure for the participants of the festival, in which you could become the main heroes of the sports relay race, try yourself in the quest game, take part in active games and just have a wonderful time with the whole family.

Contact information: 8(01563)21148, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIWAL WAKACYJNY RODZINNY «ZETSELSKI FEST»

Data: 12 maja 2018 r. (Przeprowadzana co roku)
Lokalizacja: Dyatlovo

«Festiwal Zecelsky» to święto dla całej rodziny, święto umiejętności, mistrzostwa, wzajemnego zrozumienia i radości. Program festiwalu przygotuje ekscytującą przygodę dla uczestników festiwalu, w którym moglibyście stać się głównymi bohaterami sztafety sportowej, spróbować swoich sił w grze przygodowej, wziąć udział w aktywnych grach i po prostu dobrze się bawić z całą rodziną.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник трактора

Дата: 26 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Крутиловичи

В агрогородке Крутиловичи состоится необычный праздник, главным героем которого станет ТРАКТОР.

В программе: выставка современной сельскохозяйственной техники, конкурс механизаторов по мастерству управления трактором, вручение наград заслуженным работникам ОАО “Гранит-АГРО”, концертная программа лучших коллективов любительского творчества Дятловщины, конкурсы, состязания и веселые игры для детей. На протяжении праздника будут работать выставка-продажа сувенирной продукции, торговые ряды, аттракционы.

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY OF THE TRACTOR

Date: May 26, 2018
Location: ar. Krutilovichi

In the agro town of Krutilovichi an unusual holiday will take place, the main character of which will be the TRACTOR.

In the program: an exhibition of modern agricultural machinery, a competition for machine operators in the mastery of tractor management, awarding honored workers of Granit-AGRO, concert program of the best collectives of amateur creativity of Diatlov region, contests, competitions and funny games for children. During the holiday will work exhibition and sale of souvenirs, shopping arcades, attractions.

Contact information: 8(01563)21148, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by

WAKACJE CIĄGNIKA

Data: 26 maja 2018 r.
Lokalizacja: ar. Krutilovichi

W agro-mieście Krutilovichi odbędzie się niezwykłe święto, którego głównym bohaterem będzie TRACTOR.

Program obejmuje wystawę nowoczesnych maszyn rolniczych, konkurencja maszyna na umiejętności zarządzania traktor, wręczenie nagród Czczony Pracownik «Granit-Agro», koncert z najlepszych kolektywów artystycznych amatorskich Dyatlovschiny, konkursy, konkursy i zabawy gry dla dzieci. Podczas wakacji będzie działać wystawa i sprzedaż pamiątek, pasaży handlowych, atrakcji.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник танца

Дата: 1 июня  2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Новоельня

В разгар лета городской поселок Новоельня превратится в большую танцевальную площадку. Здесь пройдет праздник танца – праздник грации, движения, чувственности, артистизма и  хорошего настроения.

В программе: конкурсы на лучший оригинальный танец в эстафете среди организаций посёлка, мастер-классы по бытовому  и народному танцу, молодёжный «батл». На протяжении праздника будет организована выставка-продажа сувенирной продукции, работа торговых рядов, аттракционов.

Контактная информация: 8(01563)43314, отдел культуры и досуга «Новоельнянский Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY DANCE

Date: June 1, 2018
Location: Novoelnya, Dyatlovo region

At the height of summer, the town of Novoyolnya will turn into a large dance floor. Here will pass a holiday of dance – a holiday of grace, movement, sensuality, artistry and good mood.

In the program: competitions for the best original dance in the relay among the organizations of the village, master classes in everyday and folk dance, youth «Battle». During the holiday will be organized an exhibition and sale of souvenirs, the work of shopping arcades, attractions.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE TAŃCA

Data: 1 czerwca 2018 r.
Lokalizacja: rejon Dziatłowski, wieś Nowojelnia

W szczycie lata miasto Novoyolnya zamieni się w wielki parkiet taneczny. Tu minie święto tańca – święto łaski, ruchu, zmysłowości, kunsztu i dobrego samopoczucia.

W programie: konkursy na najlepszy oryginalny taniec w sztafecie wśród organizacji wsi, kursy mistrzowskie w tańcu codziennym i ludowym, młodzież «Bitwa». Podczas wakacji zorganizowana zostanie wystawa i sprzedaż pamiątek, dzieło pasaży handlowych, atrakcji.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник косарей

Дата: 17 июня  2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Вензовец

Праздник косарей – яркое и увлекательное мероприятие лета, азартное и красочное состязание. Гостей ждёт встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций, зажигательный концерт  с участием лучших коллективов любительского творчества Дятловского района.

Участники мероприятия получат ценные советы, касающиеся подготовки и выбора инструментов, приёмов косьбы и правил удачного сенокоса. На празднике можно будет приобрести сувенир на память от народных умельцев и продукцию Вензовецкого лесничества, поучаствовать в дегустации блюд и весёлых конкурсах. Праздник косарей – это незабываемое мероприятие яркого лета!

Контактная информация: 8(029)3253816,  отдел культуры и досуга «Вензовецкий Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY OF MOWERS

Date: June 17, 2018 (held annually)
Location: ar. Venzovets

Holiday mowers – a bright and exciting event of the summer, gambling and colorful competition. Guests are met with masters of mowing and connoisseurs of folk traditions, an incendiary concert with the participation of the best collectives of amateur creativity in the Diatlov district.

The participants of the event will receive valuable advice regarding preparation and selection of tools, mowing techniques and rules for successful haymaking. At the holiday you can buy souvenirs from folk craftsmen and products from the Venzovets Forestry, take part in tasting dishes and fun contests. Feast of mowers is an unforgettable event of bright summer!

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE KOSTSOV

Data: 17 czerwca 2018 r. (organizowana co roku)
Lokalizacja: ar. Venzovets

Kosiarki świąteczne – jasne i ekscytujące wydarzenie lata, hazardu i kolorowej rywalizacji. Goście spotykają się z mistrzami kosiarek i koneserów ludowych tradycji, zapalającym koncertem z udziałem najlepszych kolektywów amatorskiej kreatywności w dzielnicy Diatlov.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają cenne porady dotyczące przygotowania i doboru narzędzi, technik koszenia oraz zasad udanego sianokosowania. W święta można kupić pamiątki od rzemieślników ludowych i produktów z leśnictwa Venzovets, wziąć udział w degustacji potraw i zabawnych konkursów. Święto kosiarzy to niezapomniane wydarzenie jasnego lata!

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник блинов

Дата: 15 июля  2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Белогурно

Праздник блинов – это веселый праздник, на котором можно узнать много нового о любимых лакомствах, попробовать блины с самыми разнообразными начинками (сладкие, соленые, пресные, с кислинкой), поучаствовать в увлекательных играх, послушать песни, активно провести время с семьей, получить заряд положительных эмоций и ярких впечатлений.

Контактная информация: 8(01563)32645, СКБ аг. Белогурно ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY OF PANCAKES

Date: July 15, 2018
Location: Belogurno, Dyatlovo region

The feast of pancakes is a fun holiday where you can learn a lot about your favorite delicacies, try pancakes with a wide variety of fillings (sweet, salty, fresh, sour), participate in exciting games, listen to songs, spend time with your family, get a charge positive emotions and vivid impressions.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE ŚWIEC

Data: 15 lipca 2018 r.
Lokalizacja:  rejon Dziatłowski, agromiasteczko Białogórno

Święto naleśników to zabawne wakacje, podczas których można dowiedzieć się wiele o ulubionych przysmakach, spróbować naleśników z szerokim wyborem nadzień (słodkich, słonych, świeżych, kwaśnych), uczestniczyć w ekscytujących grach, słuchać piosenek, spędzać czas z rodziną, pobierać opłaty pozytywne emocje i żywe wrażenia.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник рыбака

Дата: 21 июля  2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг.Гезгалы

Рыбалка относится к древнейшим традиционным занятиям человека. Для кого-то она стала любимым хобби, а для кого-то – делом всей жизни. В этот день любители рыбной ловли соберутся на берегу гезгаловского озера, чтобы посоревноваться в ловле рыбы. В программе: концертная программа исполнителей и творческих коллективов  Дятловского района, работа подворий, торговых точек, выставка-продажа сувениров и беспроигрышная лотерея.

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY OF THE FISHER

Date: July 21, 2018 (held annually)
Location: ag. Hezgaly

Fishing refers to the oldest traditional human activities. For someone, she became a favorite hobby, and for someone – a matter of all life. On this day lovers of fishing will gather on the shore of the Gesgalov lake to compete in fishing. In the program: concert program of performers and creative collectives of Dyatlovo district, work of farmsteads, outlets, exhibition-sale of souvenirs and win-win lottery.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE RYBAKА

Data: 21 lipca 2018 r. (Organizowane co roku)
Lokalizacja: ag. Hezgaly

Połów odnosi się do najstarszych tradycyjnych zawodów człowieka. Dla kogoś stała się ulubionym hobby, a dla kogoś – kwestią życia. W tym dniu miłośnicy połowów zbiorą się na brzegu jeziora Gesgalov, by rywalizować w łowisku. W programie: program koncertów wykonawców i twórczych kolektywów dzielnicy Dyatlovo, praca domostw, outlety, wystawa-sprzedaż pamiątek i loterii win-win.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник мёда

Дата: 29 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Раклевичи

Накануне Медового Спаса в аг. Раклевичи состоится праздник меда. Жители и гости агрогородка смогут полакомиться румяными блинами с ароматным мёдом, принять участие в веселых «медовых» соревнованиях, приобрести мед и изделия народных мастеров, насладиться выступлениями лучших исполнителей и коллективов любительского творчества Дятловского района. В рамках мероприятия состоится эстафета с участием команд СПК и организаций Дятловского района. На праздник с ароматом мёда приглашаются гурманы всех возрастов.

Контактная информация: 8(01563)60629, культуры и досуга «Раклевичский Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HONEY  HOLIDAY

Date: July 29, 2018 (held annually)
Location: ar. Raklevichi

On the eve of the Honey Spa in Ag. Ralcevici will be a holiday of honey. Residents and guests of the agro-town will be able to eat ruddy pancakes with aromatic honey, take part in cheerful «honey» competitions, purchase honey and products of folk artists, enjoy performances of the best performers and amateur art groups of the Diatlov district. As part of the event, a relay race will take place with the participation of the teams of the SEC and the organizations of the Diatlov district. On a holiday with the aroma of honey, gourmets of all ages are invited.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE MIÓDА

Data: 29 lipca 2018 r. (Organizowana co roku)
Lokalizacja: ar. Raklevichi

W przeddzień Honey Spa w Ag. Ralcevici będzie świętem miodu. Mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć agro rumiany naleśniki z aromatycznym miodem, wziąć udział w konkursie, «miód» zdarzenie, aby kupić miód i wyroby twórców ludowych, podziwiać występy najlepszych artystów i amatorów twórczości zespołów powiatowych Diatłowo. W ramach wydarzenia odbędzie się wyścig sztafetowy z udziałem zespołów SEC i organizacji okręgu Diatlov. W święto z aromatem miodu zaprasza się smakoszy w każdym wieku.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник яблок

Дата: 18 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Жуковщина

В преддверии Яблочного Спаса в аг. Жуковщина состоится праздник яблок. В программе – торжественная церемония открытия, спортивное состязание «Сельская весёлая эстафета», дегустация разнообразных сортов яблок, концерт лучших коллективов любительского творчества Дятловского района. Самые маленькие участники праздника отлично проведут время на игровой площадке. «Яблочный» день в аг. Жуковщина – это по-настоящему яркое событие лета!

Контактная информация: 8(0291)701686, сектор по организации досуга «Жуковщинский Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

APPLE HOLIDAY 

Date: August 18, 2018 (held annually)
Location: at. Zhukovshina

On the eve of the Apple Savior in the at. Zhukovschina will celebrate the feast of apples. In the program – solemn opening ceremony, sports competition «Rural cheerful relay race», tasting of various varieties of apples, concert of the best amateur art groups of the Diatlov district. The smallest participants of the holiday will have a great time at the playground. The «Apple» day in Ag. Zhukovshchina is a truly bright summer event!

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE JABŁKI

Data: 18 sierpnia 2018 (odbywa się co roku)
Lokalizacja: am. Zhukovshina

W przeddzień Zbawiciela Jabłków w am. Zhukovschina będzie obchodzić święto jabłek. Program – uroczyste otwarcie, wydarzenie sportowe «fun Rural sztafeta», degustacja różnych odmian jabłek, najlepszy koncert amatorskich zespołów powiatowych Diatłowo kreatywności. Najmniejsi uczestnicy wakacji będą się świetnie bawić na placu zabaw. Dzień Apple w Ag. Zhukovshchina jest naprawdę jasnym letnim wydarzeniem!

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник хлеба

Дата: 25 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Дворец

В аг. Дворец состоится праздник, посвящённый одному из самых популярных продуктов в мире, – хлебу. Всех любителей полезного кулинарного изделия ждёт множество увлекательных конкурсов и игр. В программе: чествование лучших хлеборобов жатвы 2018 года, конкурс на лучший каравай среди предприятий Дятловского района, конкурс-дегустация на лучшую домашнюю выпечку среди жителей агрогородка, дефиле юных моделей. Самые ловкие участники мероприятия смогут проявить себя в спортивном состязании «Сельская весёлая эстафета». На протяжении праздника будут работать торговые ряды, детская игровая площадка, аттракционы. Мероприятие запомнится гостям и участникам ароматом свежей выпечки и настоящим фейерверком ярких впечатлений

Контактная информация: 8(029)9202268, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

THE HOLIDAY OF THE BREAD

Date: August 25, 2018
Location: at. Dvorets, Dyatlovo region

In at. Dvorets will host a celebration dedicated to one of the most popular products in the world – bread. All fans of a useful culinary product are waiting for a lot of exciting competitions and games. The program: honoring the best harvesters of harvest in 2018, the contest for the best loaf among the enterprises of the Dyatlovo district, a contest for tasting for the best homemade pastries among the inhabitants of the agro-town, defile models. The most skilful participants of the event will be able to prove themselves in the sports contest «Rural Relax Relay». During the holiday, there will be shopping malls, a children’s playground, and attractions. The event will be remembered for guests and participants with the aroma of fresh pastries and real fireworks of bright impressions

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Festiwal chleba

Data: 25 sierpnia 2018 (odbywa się co roku)
Lokalizacja: rejon Dziatłowski, agromiasteczko Dworzec

W agromiasteczko Dworzec będzie święto dedykowane do jednego z najpopularniejszych produktów na świecie – chleb. Wszyscy miłośnicy przydatnych produktów kulinarnych czeka wiele ciekawych konkursów i gier. Program obejmuje uhonorowanie najlepszych hodowców zboża żniwa w 2018 roku konkurs na najlepszy bochenek wśród przedsiębiorstw dzielnica Diatłowo, konkurs na najlepiej degustacji domowych wypieków wśród mieszkańców na agromiasteczko, zbezcześcić młodych modeli. Najbardziej zwinne uczestnicy będą mogli wyrazić siebie w imprezie sportowej «Wsi sztafety zabawa». Podczas wakacji będzie działać pasaż handlowy, plac zabaw, atrakcji. Impreza zostanie zapamiętany dla gości i uczestników aromatem świeżego pieczywa i prawdziwych fajerwerków żywych odczuć

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Праздник картошки

Дата: 2 сентября 2018 г.  (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Хвиневичи

Праздник,  посвященный хозяйке белорусского стола, пройдет в агрогородке Хвиневичи. В рамках мероприятия будет представлен широкий ассортимент блюд из картофеля и состоится их дегустация, пройдет соревнование среди команд КСУП и организаций Дятловского района «Сельская весёлая эстафета», будут звучать концертные программы лучших творческих коллективов Дятловщины. На протяжении праздника будут работать торговые ряды, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, детская площадка, аттракционы.

Контактная информация: 8(01563)21148,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY OF POTATO

Date: September 2, 2018
Location: at. Khvinevichi

A holiday dedicated to the hostess of the Belarusian table will be held in the agro-town of Khvinevichi. Within the framework of the event, a wide assortment of dishes from potatoes will be presented and their tasting will take place, a competition will be held among the teams of CSUE and the organizations of Dyatlovo district «Rural cheerful relay race», concert programs of the best creative teams of the Diatlov district will be played. During the holiday, there will be shopping malls, an exhibition-sale of arts and crafts, a children’s playground, and attractions.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE ZIEMNIAKOV

Data: 2 września, 2018
Lokalizacja: am. Khvinevichi

Święto poświęcone gospodyni białoruskiego stołu odbędzie się w agroturystycznym mieście Khvinevichi. W programie wydarzenia znajdą szeroki wybór dań z ziemniaków i składa się z degustacji odbędzie się konkurencji wśród zespołów i organizacji koncertów dzielnica CSEA Diatłowo «przekaźnik wyścig zabawa Wsi» zostaną rozegrane Dyatlovschiny najlepsze twórcze kolektywy. Podczas wakacji będzie działać pasaż handlowy, ekspozycji i sprzedaży wyrobów rzemiosła artystycznego, plac zabaw, atrakcji.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

Районный фестиваль фольклора «Вянок творчасці народнай»

Дата: 2019 г. (проводится 1 раз в 2 года)
Место проведения: г. Дятлово

Районный фестиваль фольклора «Вянок творчасці народнай» вновь соберет в Дятлово всех любителей фольклора.  Мероприятие проводится с целью возрождения, сохранения и популяризации ценностей традиционной культуры, приобщения детей и молодежи к историко-культурному наследию Дятловского района. В фестивале примут участие фольклорные коллективы, ансамбли песни, солисты, дуэты, трио, любительские объединения клубных учреждений Дятловского района.

Контактная информация: 8(01563) 22171, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», эл.адрес: dyatlovo-rmcnt@tut.by

THE FOLKLORE REGIONAL FESTIVAL “WREATH OF THE CREATIVITY OF THE PEOPLE”

Date: 2019 (held once in 2 years)
Location: Dyatlovo

The regional festival of folklore «Vyanca creativea nationala» will again gather in Dyatlovo all lovers of folklore. The event is held with the aim of reviving, preserving and popularizing the values ​​of traditional culture, involving children and youth in the historical and cultural heritage of the Diatlov district. Folklore collectives, song ensembles, soloists, duets, trio, amateur associations of club institutions of the Diatlov district will take part in the festival.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

REGIONALNY FESTIWAL FOLKLORU «WIENEC SZTUKI LUDOWEJ»

Data: 2019 (odbywa się raz na 2 lata)
Lokalizacja: Dyatlovo

Regionalny festiwal folkloru «Vyanca creativea nationala» ponownie zgromadzi w Dyatłowo wszystkich miłośników folkloru. Impreza odbywa się w celu ożywienia, zachowania i promowania wartości kultury tradycyjnej, zapoznanie dzieci i młodzieży z historycznego i kulturowego dziedzictwa dzielnicy Diatłowo. Na festiwalu znajdą się zespoły ludowe, zespoły piosence solistów, duety, tria, amatorskie stowarzyszenia klubów dzielnicowych Diatłowo.

Informacje kontaktowe:  8(01563)22171, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowej

Открытый фестиваль ростовых кукол «Совершенный мир сказки»

Дата: май  2019 г. (проводится 1 раз в 2 года)
Место проведения: г. Дятлово

В атмосферу сказки, приключений, игры, волнующего настроения и настоящего праздника смогут окунуться участники открытого  фестиваля ростовых кукол «Совершенный мир сказки».

В программе – праздник красок «ColorFest», мастер-класс по изготовлению ростовых кукол, посещение резиденции Олафа – доброго снеговика из диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen). Гостей и участников фестиваля ждет торжественное шествие ростовых кукол, костюмированное шоу, конкурсная и концертная программы, тематические игровые, спортивные и интерактивные площадки,  выступления детских коллективов,  встреча с персонажем Бульбаестиком.

Контактная информация: 8(044)7989167, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

OPEN FESTIVAL OF GROWTH PUPPIES «THE PERFECT WORLD OF THE FAIRY TALE»

Date: May 2019 (held once in 2 years)
Location: Dyatlovo

Participants of the open festival of puppets «Perfect World of Fairy Tales» will be able to plunge into the atmosphere of fairy tales, adventures, games, exciting mood and this holiday.

In the program – a holiday of colors «ColorFest», a master class for making puppet dolls, a visit to the residence of Olaf – a kind snowman from the Disney cartoon film «Cold Heart» (Frozen). Guests and participants of the festival will be greeted with a solemn procession of puppets, a costume show, competitive and concert programs, thematic gaming, sports and interactive venues, performances of children’s groups, a meeting with the character Bulbaestik.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

OTWARTY FESTIWAL SZCZENIĄT WZROSTU «PERFEKCYJNY ŚWIAT BAJKI»

Data: maj 2019 (odbywa się raz na 2 lata)
Lokalizacja: Dyatlovo

W atmosferze bajek, gier przygodowych i ekscytujące nastroju uczestników festiwalu będą mogli zanurzyć się w otwartych lalek festiwalowych «idealnym świecie bajek».

Program – święto «COLORFEST» maluje klasę mistrzowską na co kukiełki, odwiedzając miejsca zamieszkania Olaf – Snowman rodzaju «zimne serce» Disney (mrożony). Gości i uczestników festiwalu czeka na lalki Parade, kostium występów, konkursów i koncertów programy, tematycznie gier, sportu i interaktywnych scen, występy zespołów dziecięcych, spotkanie z Bulbaestikom znaków.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru