Ошмяны

Брендовые мероприятия Ошмянского района

 

Районный конкурс патриотической песни «За родную Беларусь»

Дата: 26 января 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

Районный конкурс патриотической песни «За родную Беларусь», ставший доброй традицией Ошмянщины, соберёт талантливых исполнителей со всего района от 10 до 35 лет. Представители городских и сельских школ, колледжей, центра творчества детей и молодежи, сельских отделов культуры и досуга исполнят песни, посвящённые Великой Отечественной войне, Дню Победы, красоте родного края и подвигам трудолюбивых и самоотверженных земляков. Победитель представит Ошмянский район на областном открытом фестивале патриотической песни в городе Гродно. Военно-патриотические и народные песни, виртуозно исполненные участниками фестиваля, не оставят зрителей равнодушными.

Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

THE DISTRICT COMPETITION OF PATRIOTIC SONGS «FOR HIS NATIVE BELARUS»

Date: January 26, 2018 (annually)
Venue: Oshmyany district centre of culture

The district competition of Patriotic songs «For the native of Belarus», which became a good tradition of Almandine, will bring together talented performers from all over the district from 10 to 35 years. Representatives of urban and rural schools, colleges, the center for children and youth, rural culture and leisure will perform songs devoted to the great Patriotic war, Victory Day, the beauty of his native land and exploits hardworking and self-sacrificing countrymen. The winner will represent the Oshmyany district at the regional open festival of a Patriotic song in the city of Grodno. Military-Patriotic and folk songs, masterfully performed by the festival participants, will not leave the audience indifferent.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

REJONOWY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ «ZA RODZIMĄ BIAŁORUŚ»

Data: Styczeń 26, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: HOOK «Oszmiański rejonowy centrum kultury»

Rejonowy konkurs piosenki patriotycznej «Za rodzimą Białoruś», który stał się tradycją Oszmianin, zbierze utalentowanych wykonawców z całego powiatu od 10 do 35 lat. Przedstawiciele miejskich i wiejskich szkół, uczelni, centrum twórczości dzieci i młodzieży, wiejskich działów kultury i rekreacji wykona utwory poświęcone Wielkiej wojnie Ojczyźnianej, w Dniu Zwycięstwa, piękno ojczystego kraju i czynów pracowitych, zaangażowanych ziomków. Zwycięzca zaprezentuje Oszmiański powiat na regionalnym otwartym festiwalu piosenki patriotycznej w Grodnie.Wojskowo-patriotyczne i ludowe piosenki, wspaniale wykonane przez uczestników festiwalu, nie pozostawia widzów obojętnymi.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Народно-обрядовый праздник «Загаўліны»

Дата: 13 февраля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Кольчуны

19 февраля начинается первый и самый важный пост в году – Великий пост (или Четыредесятница), который готовит христианина к празднованию Воскрешения Господня. С этого дня питание верующих состоит в основном из овощей да каш с хлебом и растительным маслом. Собираться на посиделки накануне этого важного для христианина времени – белорусская народная традиция, которую сохраняют во многих селениях Беларуси. Последний вечер перед Великим Постом в аг. Кольчуны пройдет по обычаям наших предков. Односельчане соберутся, чтобы поучаствовать в театрализованном обрядовом действии «Загаўліны», повеселиться, потанцевать, показать свои таланты в конкурсе народных песен, представить свои личные рецепты приготовления пищи, попробовать всяких вкусностей от хозяина и хозяйки: сладостей и вкуснейшей рыбной похлебки, и, конечно же, попросить прощения за то, что согрешили друг перед другом делом, словом или даже только помышлением. Праздник продолжится до позднего вечера и всех участников ждут сувениры и хорошее настроение.

Контактная информация: 8(01593)72503, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

NATIONAL RITUAL CELEBRATION «ZAGAVLINY»

Date: February 18, 2018 (annually)
Location: at. Kolchuny

February 19 begins the first and most important post of the year — lent (or lent), which prepares the Christian for the celebration of the Resurrection of the Lord. From this day the power of believers consists mainly of vegetables cereals bread and vegetable oil. Come to the gatherings on the eve of this important Christian time — the Belarusian folk tradition, which retain in many villages of Belarus. The last night before Lent AG. The water will pass through the customs of our ancestors.The villagers will gather to participate in a theatrical ritual action “Sealy”, to have fun, to dance, to show their talents in the competition of folk songs, submit your personal recipes cooking to try all sorts of Goodies from the host and hostess: sweet and delicious fish soup, and, of course, to ask forgiveness for his sin with each other deed, word or even just thought. The celebration will continue until late in the evening and all participants will receive Souvenirs and good mood.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

LUDOWO-ŚWIĘTO OBRZĘDOWE «ZAGAVLINY»

Data: Luty 18, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Kolchuny

19 lutego rozpoczyna się pierwszy i najważniejszy post w roku — Wielki post (lub wielki post), który przygotowuje chrześcijanina do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Od tego dnia, zasilanie wiernych składa się głównie z warzyw tak kaş z chlebem i oliwą. Zbierać się na spotkania w przeddzień tego ważnego dla chrześcijanina czasu — białoruska ludowa tradycja, którą zachowują w wielu wsiach Białorusi. Ostatni wieczór przed Wielkim Postem w ag. Kolchuny  odbędzie się według zwyczajów naszych przodków. Wieśniacy, spotkają się, aby wziąć udział w korowód rytuał akcji «zagavliny», zabawić się, potańczyć, pokazać swoje talenty w konkursie pieśni ludowych, przedstawić własne przepisy kulinarne, spróbować żadnych bajerów od gospodarza i gospodyni: słodyczy i вкуснейшей rybnej zupy, i, oczywiście, prosić o przebaczenie za to, że zgrzeszyli przed sobą czynem, słowem lub nawet tylko w myśli. Święto potrwa do późnego wieczora i wszystkich uczestników czekają upominki i dobry nastrój.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Районный смотр-конкурс коллективов драматического жанра и любителей художественного чтения «Тэатральны красавік»

Дата: 14 апреля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: агрогородки Ошмянского района

На Ошмянщине в преддверии Международного дня театра пройдёт настоящий праздник театрального искусства. Детские и взрослые театральные коллективы, а также отдельные исполнители соберутся вместе, чтобы поделиться своими творческими идеями и «посоревноваться» в рамках районного смотра-конкурса коллективов драматического жанра и любителей художественного чтения «Тэатральны красавік». Театралов всех возрастов ждут новые сценические формы, оригинальные жанровые находки и новаторские режиссёрские решения. Праздник призван дарить радость публике и зажигать новые звёзды на небосводе театрального искусства.

Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; эл. адрес: rdk89@tut.by

DISTRICT REVIEW-COMPETITION OF ENSEMBLES OF DRAMATIC GENRE AND LOVERS OF ART READING «TEATRALNIJ KRASAVIK»

Date: April 14, 2018 (annually)
Venue: agricultural towns of Oshmyany district

On Almandine on the eve of International theatre day will be a real celebration of theatre arts. Children’s and adult theater groups and individual performers will gather together to share their creative ideas and «compete» in the district of the contest teams drama genre and lovers of art reading «teatralnij krasavik». Theatre-goers of all ages waiting for new scenic forms, the original genre discoveries and innovative directorial decisions. The festival aims to bring joy to the audience and to ignite new stars in the firmament of theatrical art.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

REJONOWY FESTIWAL-KONKURS ZESPOŁÓW DRAMATYCZNEGO GATUNKU I MIŁOŚNIKÓW SZTUKI CZYTANIA «TEATR W KWIETNIU»

Data: kwiecień 14, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: agrotowns Oszmianie   dzielnicy

W parafii oszmiańskiej okolicy w przeddzień Międzynarodowego dnia teatru odbędzie się prawdziwe święto sztuki teatralnej. Dzieci i dorośli zespoły teatralne, a także poszczególne wykonawcy spotkają się razem, aby dzielić się swoimi pomysłami i «konkurować» w ramach powiatowego konkursu-konkurs zespołów dramatycznego gatunku i miłośników sztuki czytania «Teatr w kwietniu». Teatry w każdym wieku czekają na nowe sceniczne formy, oryginalne rodzajowe znaleziska i nowatorskie rozwiązania reżyserskie. Święto jest powołany, aby dawać radość publiczności i zapalać nowe gwiazdy na firmamencie sztuki teatralnej.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Региональный фестиваль средневековой культуры «Гольшанский замок»

Дата: 26 мая 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Гольшаны

Региональный фестиваль средневековой культуры «Гольшанский замок» проводится ежегодно в аг. Гольшаны Ошмянского района на территории бывшего замка Сапег. Гольшаны – уникальное по своей истории местечко, где с 2006 года проходит Международная научно-практическая конференция «Гольшанские чтения», которая и поспособствовала зарождению в 2009 году фестиваля. Главная цель мероприятия – сохранение историко-культурного объекта – руин бывшего замка Сапег, внесённого в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В программе праздника – турниры (турнир лучников, конный турнир, рыцарские бои в формате 1х1, бугурты и др.), рыцарский лагерь, рыцарские забавы и аттракционы; выступления белорусских и зарубежных музыкальных групп; мастер-классы по средневековым танцам; «Город мастеров». Фестиваль обещает быть красочным и запоминающимся!

Контактная информация: 8(01593)39402, отдел культуры и досуга аг. Гольшаны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

REGIONAL FESTIVAL OF MEDIEVAL CULTURE «GOLSHANSKIY CASTLE»

Date: may 26, 2018 (annually)
Location: ag. Golshany

Regional festival of medieval culture «Golshany castle» is held annually in AG. Golshany Oshmyany district on the territory of the former castle of Sapieha. Golshany– unique in its history, the place where in 2006, takes place the international scientific-practical conference «Golshanskija reading», which contributed to the birth in 2009 of the festival. The main purpose of the event is the preservation of historical and cultural sites – ruins of a former castle Sapieha, included in the State list istoriko-cultural values of the Republic of Belarus. In the holiday tournaments (the tournament of archers, equestrian tournament, jousting battles in 1v1, buhurts, etc.), a knight camp, knightly amusements and rides; performances by Belarusian and foreign music groups.master classes on medieval dances; «the City of masters». The festival promises to be a colorful and memorable!

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

REGIONALNY FESTIWAL KULTURY ŚREDNIOWIECZNEJ «GOLSZAŃSKI ZAMEK»

Data: maj 26, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Golszany

Regionalny festiwal kultury średniowiecznej «Golszański zamek» odbywa się co roku w ag. Golszany na terenie dawnego zamku Sapiehów. Golszany wyjątkowa w swojej historii miejsce, gdzie od 2006 roku odbywa się Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «Golszański czytania», który doprowadził do powstawania w 2009 roku na festiwalu. Głównym celem imprezy jest zachowanie historyczno-kulturowej obiektu – ruin dawnego zamku Sapiehów, wpisane do Państwowego lista historyczno-kulturowych wartości Republiki Białoruś. W programie święta – turnieje (turniej łuczników, konny turniej rycerskie walki w formacie 1×1, бугурты, itp.), obóz rycerski, rycerskie zabawy i atrakcje; występy białoruskich i zagranicznych zespołów muzycznych; warsztaty tańca średniowiecznego; «Miasto mistrzów». Festiwal zapowiada się kolorowy i niezapomniany!

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Праздник народной культуры «Земляки»

Дата: 16 июня 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Мурованая Ошмянка.

В июне в живописном уголке Ошмянщины пройдет праздник народной культуры «Земляки». Для жителей и гостей агрогородка Мурованая Ошмянка будут звучать концертные программы творческих коллективов района, организована ярмарка-продажа изделий народных умельцев, работа «Падворка майстроў рэгіёну» с мастер-классами по традиционным видам декоративно-прикладного творчества, работа аттракционов и детской игровой площадки.
В рамках праздника пройдет награждение победителей конкурсов «Добрая справа», «Лепшы гаспадар», «Замалёўкі з вандроўкі», концерты приглашенного гостя и творческих коллективов района «Суквецце талентаў зямлі Ашмянскай». На школьном стадионе агрогородка в этот день состоится футбольный матч между командами родителей и учеников школы. Центральную площадку в парке представят сельская библиотека – с краеведческой музейной комнатой и сельский клуб – с выставкой декоративно-прикладного творчества «Свет нашых захапленняў». Завершит программу мероприятия танцевально-развлекательный вечер для молодёжи.

Контактная информация: 8(01593)32506, сельский клуб аг. Мурованая Ошмянка ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

THE HOLIDAY OF NATIONAL CULTURE «COUNTRYMEN»

Date: June 16, 2018 (annually)
Location: at. Murovanye Oshmyanka

In June, in a picturesque corner of Almandine will host a celebration of folk culture «Countrymen». For residents and guests of the agro Murovanye Oshmyanka will sound in the concert program of creative collectives of the district, organized the fair-sale of products of craftsmen, work «Padwork Maestro region» with master-classes in traditional arts and crafts, work amusement and children’s Playground.
During the festival there will pass rewarding of winners of competitions «the right Kind»«the best I»«Zamalek s wantok», concerts of guest and creative collectives of the district «Squezze talent zyamli Osmanski». At the school stadium agrotown this day will be a football match between teams of parents and students of the school. Central Playground in the Park will present a community library — local history room Museum and country club — exhibition of decorative-applied art «the Light of our seaplane». The program will conclude with the event, dance and entertainment evening for young people.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO KULTURY LUDOWEJ «RODACY»

Data: czerwiec 16, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Muravanaya Ashmyanka

W czerwcu w malowniczym zakątku odbędzie się święto kultury ludowej «Rodacy». Dla mieszkańców i gości ag. Muravanaya Ashmyanka będą brzmieć programy koncertowe zespołów twórczych dzielnicy, organizowane przez targi-sprzedaż wyrobów ludowych, praca “Wielcy mistrzowie regionu z klas mistrzowskich według tradycyjnych rodzajów rzemiosła, kreatywność, praca, rozrywki i plac zabaw. W ramach święta odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu «Dobre prawo»«podróży Zamalevki», koncerty zaproszonego gościa i zespołów artystycznych powiatu  Oszmianie. Na szkolnym stadionie агрогородка w ten dzień odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami rodziców i uczniów szkoły. Centralny plac zabaw w parku zaprezentują wiejska biblioteka — z краеведческой muzealnej łazienką i wiejski klub — z wystawą sztuki i rzemiosła twórczości «Światło nasi hobby». Zakończy program imprezy taneczno-rozrywkowe wieczór dla młodzieży.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Районный шоу-конкурс «Мисс Ошмяны»

Дата: 23 июня 2018 г. (проводится 1 раз в два года)
Место проведения: ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

Конкурс молодости и красоты стал доброй традицией города Ошмяны. За звание «Мисс Ошмяны» поборются самые талантливые, креативные и уверенные в себе представительницы прекрасного пола. Участницы продемонстрируют красоту и обаяние в нескольких дефиле: сдержанный и элегантный «Деловой стиль», традиционный белорусский «Народный костюм», сногсшибательный и непредсказуемый «Спортивный стиль», завораживающий и романтичный «Вечерний наряд». На праздник приглашаются истинные ценители женской красоты!

Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

REGIONAL SHOW-COMPETITION «MISS THE CITY»

Date: June 23, 2018 (conducted 1 every two years)
Venue: GUK «Oshmyany district centre of culture»

The contest of youth and beauty has become a tradition of the city Oshmyany. For the title of «Miss city» will compete with the most talented, creative and confident women. Participants will demonstrate the beauty and charm in several fashion shows, restrained and elegant «Business style», a traditional Belarusian «folk costume», a stunning and unpredictable «Sport style», a fascinating and romantic Evening look. The festival is open to the true connoisseurs of female beauty!

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

SĄD REJONOWY SHOW-KONKURS «MISS OSZMIANY»

Data: czerwiec 23, 2018 r. (odbywa się 1 raz na dwa lata)
Miejsce: HOOK «Oszmiański rejonowy centrum kultury»

Konkurs młodości i urody stał się tradycją miasta Oszmiany. O tytuł «Miss Oszmiany» powalczą najbardziej utalentowani, kreatywni i pewni siebie przedstawicielki płci pięknej. Uczestniczki zaprezentują piękno i urok w kilka wybiegu: dyskretny i elegancki «styl Biznesu», tradycyjny białoruski «strój Ludowy», niesamowity i nieprzewidywalny «Sportowy styl», magiczny i romantyczny «strój Wieczorowy». Na uroczystość zaproszeni są prawdziwi koneserzy kobiecej urody!

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Праздник цветов «Цветочный феерия»

Дата: 30 июня 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Краковка

Главному украшению лета – цветам – будет посвящён праздник «Цветочная феерия», который проводится в аг. Краковка с целью возрождения и развития культуры цветоводства и ландшафтного дизайна сельских территорий. Агрогородок не случайно выбран местом проведения цветочного праздника – в 80-е годы тепличное хозяйство в деревне Краковка было единственным местом в Ошмянском районе, где можно было приобрести живые цветы. Во время праздника можно будет приобрести сувениры, цветочные изделия народных мастеров, попкорн, сладкую вату. Все желающие смогут почерпнуть новые идеи в оформлении приусадебных участков, посетить видеосалон «Цветочный рай во дворе». Гостей мероприятия ждут яркие и изысканные композиции из цветов, ягод и даже овощей. Театрализованные персонажи поведают тайны цветоводства, для любителей необычных цветов пройдет мастер-класс по плетению из бисера. В рамках праздника состоится интернет-конкурс «Портрет в цветах». Завершит мероприятие «хоровод дружбы». Вас ждут яркие краски, тонкий летний аромат и просто хороший отдых для всей семьи.

Контактная информация: 8(01593)74070, отдел культуры и досуга аг. Краковка ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

THE FESTIVAL OF FLOWERS «FLOWER EXTRAVAGANZA»

Date: June 30, 2018 (annually)
Location: ag. Krakowka

The main decoration of summer flowers — will be on holiday «Floral extravaganza» that is held in the AG. Krakowka with the purpose of revival and development of culture of floriculture and landscape design of rural areas. Agro is not accidentally chosen to host the flower festival in the 80 — ies of the greenhouses in the village of Krakovka was the only place in the Oshmiany district, where you can buy fresh flowers. During the festival you can buy Souvenirs, floral crafts popcorn, cotton candy. Everyone will be able to get new ideas in the design of home gardens, watch a video of «Flower Paradise in the yard». Conference attendees will enjoy dazzling and elegant arrangement of flowers, berries and even vegetables. Theatrical characters will tell the secrets of gardening, for lovers of unusual colors will be held a master class on weaving from beads. The festival will be held the competition «Portrait in flowers». Will complete the event «dance of friendship». The bright colours, subtle summer scent and just a nice vacation for the whole family.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO KOLORÓW «KWIATOWY EXTRAVAGANZA»

Data: czerwiec 30, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Краковка

Główny dekoracji lata – przeciwnie — będzie poświęcony święto «Flower extravaganza», który odbywa się w ah. Краковка w celu odrodzenia i rozwoju kultury kwiaciarstwa i krajobrazu obszarów wiejskich. Агрогородок nie przypadkowo wybrano na miejsce kwiatowy święta — w latach 80-tych gospodarstwo szkółkarskie w miejscowości Краковка było jedynym miejscem w parafii oszmiańskiej okolicy, gdzie można było kupić żywe kwiaty. Podczas festiwalu będzie można nabyć pamiątki, kwiatowy wyroby twórców ludowych, popcorn, watę cukrową. Wszyscy chętni będą mogli zaczerpnąć nowych pomysłów w aranżacji terenów przydomowych, do odwiedzenia sklepu “Kwiatowy raj na podwórku”. Gości imprezy czekają na jasne i wyszukane kompozycje z kwiatów, owoców, a nawet warzyw. Teatralizowane postacie przedstawiają tajemnice kwiaciarstwa, dla miłośników nietypowych kolorach odbędzie się warsztat dla плетению z koralików. W ramach święta odbędzie się internetowy konkurs «Portret w kolorach». Zakończy impreza «taniec przyjaźni»Czekają na jasne kolory, delikatny, letni zapach i po prostu dobry wypoczynek dla całej rodziny.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Народное гулянье «Купалье»

Дата: 7 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Боруны

В ночь с 6 на 7 июля на Борунской земле пройдет один из из интереснейших праздников народного календаря – таинственное и особенное своей красотой Купалье. С каждым годом этот праздник становится все более популярным. Фермеры Иван и Галина Кунюта гостеприимно пригласят гостей провести этот праздник в живописном месте на озера фермерского хозяйства «Иваново».

Купальская ночь – пора чудес. Девушки смогут поучаствовать в традиционных гаданиях, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой». В программе праздника – мистический купальский хоровод, поиск цветущего папоротника, театрализованные представления, игры, конкурсы и дискотека. Гостей ждет и вкуснейшая ароматная уха от хозяев площадки, С каждым годом праздник Купалье в нашей местности набирает силу и привлекает все больше гостей из разных мест Беларуси.

Контактная информация: 8(01593)33357,отдел культуры и досуга аг. Боруны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

FOLK FESTIVAL «KUPALYE»

Date: July 7, 2018 (annually)
Location: ag. Boruny

On the night of 6 to 7 July Boronski earth will be one of the most interesting holidays of folk calendar — the mysterious and special in its beauty Midsummer. Every year this holiday becomes more popular. Farmers Ivan and Galina Kunita hospitably invite guests to spend this holiday in a picturesque location on lake of the farm «Ivanovo». Midsummer night – a time of miracles. Girls can participate in traditional fortune-telling young people to show courage in competition with the “evil force”. In the holiday program – the mystical Midsummer dance, the search for a blooming fern, theatrical performances, games, competitions and disco. Offers delicious and fragrant ear from the owners of the site, every year Midsummer festival in our area is gaining momentum and attracts more and more visitors from different places of Belarus.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

LUDOWY FESTYN «KUPAŁA»

Data: lipiec 7, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Boruny

W nocy z 6 na 7 lipca na Борунской ziemi odbędzie się jeden z najciekawszych festiwali ludowego kalendarza — tajemniczy i wyjątkowy swoim pięknem Kupała. Z każdym rokiem to święto staje się coraz bardziej popularne. Rolnicy Ivan i Halina Kunyuta gościnnie zaproszą gości spędzić wakacje w malowniczej okolicy na brzegu jeziora hodowli «Iwanowski».

Kupały noc – czas cudów. Dziewczyny mogą wziąć udział w tradycyjnych mówisz zagadki, młodzi ludzie – odwagę w zawodach z «złych duchów». W programie święta – mistyczne купальский taniec, wyszukiwanie kwitnącej paproci, przedstawienia teatralne, gry, konkursy i dyskoteka. Na gości czeka i wyśmienitą aromatyczna ucha od gospodarzom, Z każdym rokiem święto połowa lata w naszym kraju rośnie w siłę i przyciąga coraz więcej gości z różnych miejsc na Białorusi.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Районный праздник-конкурс «Добры дзень, суседзі!»

Дата: 29 июля 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: агрогородки Ошмянского района

Праздник «Добры дзень, суседзі!» – это хорошая традиция Ошмянщины, которая сближает людей, живущих по-соседству. В мероприятии примут участие жители двух агрогородков Ошмянского района, которые познакомятся с бытом, традициями и творчеством друг друга. Гостей мероприятия ждут весёлые конкурсы, увлекательные игры, матч по мини-футболу, насыщенная концертная программа. На стилизованных деревенских подворьях будут представлены оригинальные изделия мастеров народного творчества и кулинарные шедевры поваров сельских хозяйств. На протяжении всего праздника будет звучать хорошая, поднимающая настроение музыка, агрогородок наполнится ароматами шашлыка, ухи и сладкой ваты. Гарантированный заряд позитива получат и взрослые, и дети!

Праздник откроют визитки “Давайте познакомимся” – в исполнении односельчан прозвучат песни, стихи и любимые басни.

Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; эл.адрес: rdk89@tut.by

REGIONAL FESTIVAL-CONTEST «GOOD AFTERNOON, NEIGHBOURS

Date: July 29, 2018 (annually)
Venue: agricultural towns of Oshmyany district

The feast of «Good Zen, neighbors!» it is a good tradition, which brings together people living in the neighborhood. The event will be attended by the residents of two small towns of Oshmyany district, which will get acquainted with the life, traditions and creativity of each other. Conference attendees will enjoy fun contests, exciting games, the match on mini-football, rich concert program. For the stylized rustic farmsteads will feature original products of masters of folk art and culinary masterpieces of cooks of rural households.Throughout the holiday will sound good, uplifting music, an agricultural town filled with aromas of barbecue, soup and cotton candy. Guaranteed positive charge will get both adults and children!

The festival will open business card «Let’s get acquainted» — performed by the villagers sing songs, poems and favorite fables.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

POWIATOWE ŚWIĘTO-KONKURS «DZIEŃ DOBRY, SĄSIEDZI!»

Data: lipiec 29, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce:  ag. Oszmianie dzielnicy

Święto «Dzień dobry, sąsiedzi!» – to dobra tradycja Oshmyanschine, która zbliża do siebie ludzi, mieszkających w sąsiedztwie. W imprezie wezmą udział mieszkańcy dwóch агрогородков Oshmyanschine, dzielnicy, które zapoznają się z bytom, tradycji i kreatywności siebie. Gości imprezy czekają zabawne konkursy, gry, mecz mini piłki nożnej, bogaty program koncertu. Na stylizowane wsi zagrody zostaną zaprezentowane oryginalne wyroby twórców ludowych i kulinarnych szefów kuchni gospodarstwach wiejskich.W ciągu całego święta będzie brzmieć dobry, podejmujący nastrój muzyka, агрогородок pełen aromatów kebab, zupy rybnej i waty cukrowej. Gwarantowane ładunek dodatni otrzymają i dorośli, i dzieci!

Święto otworzą wizytówki «poznajmy się» — w wykonaniu kolegów zabrzmią piosenki, wiersze i ulubione bajki.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Праздник «Стальная магистраль», посвящённый Дню железнодорожника

Дата: 4 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Станция Ошмяны

Ежегодно в аг. Станция Ошмяны проходит праздник «Стальная магистраль», посвященный Дню железнодорожника. Гости мероприятия смогут услышать из первых уст интересные рассказы о трудовых буднях представителей этой нелегкой профессии. На празднике будет организована выставка необычных экспонатов, посвящённая истории железной дороги. Коллективы любительского творчества порадуют зрителей искромётной концертной программой. Дети смогут повеселиться на игровой площадке. Любители стука колёс поезда всех возрастов сердечно приглашаются на весёлое празднование Дня железнодорожника!

Контактная информация: 8(01593)71089, сельский клуб аг. Станция Ошмяны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

THE FEAST OF THE «STEEL TRUNK» ON THE DAY OF THE RAILWAYMAN

Date: August 4, 2018 (annually)
Location: ag. Stantsiya Oshmyany

Annually in ar. Stantsiya Oshmyany is a holiday «the Steel highway», devoted to Day of the railwayman. Guests will be able to hear firsthand stories about the everyday life of representatives of this difficult profession. At the festival there will be organized an exhibition of extraordinary exhibits on the history of the railway. Teams of Amateur creativity will delight the audience with a sparkling concert. Children can have fun on the Playground. Fans of the wheels of the train all ages are cordially invited to the joyful celebration of Day of the railwayman!

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO «STALOWA MAGISTRALA», POŚWIĘCONY DNIU KOLEJOWEGO

Data: sierpień 4, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Stacja Oszmiany

Co roku w ag. Stacja Oszmiany odbywa się święto «Stalowa magistrala», poświęcony Dniu kolejowego. Goście imprezy będą mogli usłyszeć z pierwszej ręki ciekawych opowieści o pracy codziennym życiu przedstawicieli tej trudnej profesji. Na festiwalu zostanie zorganizowana wystawa niezwykłych eksponatów, poświęcona historii kolei. Zespoły amatorskiej twórczości zachwyci widzów искрометной programem koncertowym. Dzieci mogą bawić się na placu zabaw. Miłośnicy stuku kół pociągu z wszystkich grup wiekowych serdecznie zapraszamy na wesołe obchody Dnia kolejowego!

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Open-air фестиваль «Заход сонца»

Дата: 11 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: база отдыха «Вячкойни»

Open-air фестиваль «Заход сонца» – это праздник для активной молодёжи, обладающей большим творческим потенциалом и умеющей по-настоящему радоваться жизни. В программе фестиваля – концерт молодёжных коллективов любительского творчества, представление fire-групп, дискотека с участием знаменитых ди-джеев и незабываемое лазерное шоу. Open-air фестиваль «Заход сонца» приглашает всех, кто молод душой, отлично провести время на свежем воздухе и получить огромный заряд позитива.

Контактная информация: 8(01593)45368, 8(01593)45468, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

OPEN-AIR FESTIVAL «SUNSET OF THE SUN»

Date: August 11, 2018 (annually)
Location: recreation «Vaccine»

Open-air festival «Sunset of the sun» is a holiday for active people with great creative potential and able to truly enjoy life. The festival – a concert of youth groups, Amateur art, performance fire-groupsdisco with the participation of famous DJs and unforgettable laser show. Open-air festival «Sunset of the sun» invites all who are young at heart, have a great time in the fresh air and get a huge positive charge.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

OPEN-AIR FESTIWAL «Zachód słońca»

Data: sierpień 11, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ośrodek wypoczynkowy «Vyachkoyni»

Open-air festiwal «Zachód słońca» – to święto dla aktywnej młodzieży, mającej duży potencjał twórczy i może naprawdę cieszyć się życiem. W programie festiwalu – koncert młodzieżowych zespołów amatorskiego kreatywności, występ fire-grupdyskoteka z udziałem znanych dj-ów i niezapomniany pokaz laserowy. Open-air festiwal «Zachód słońca» zaprasza wszystkich, kto jest młody duchem, dobrze spędzić czas na świeżym powietrzu i uzyskać ogromny ładunek pozytywnych emocji.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Театрализованный праздник «Граўжышкоўскі мядовы кірмаш»

Дата: 11 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Гравжишки

Главными героями ежегодного праздника в аг. Гравжишки станут Пасечник и Пчелка Майя, которые не понаслышке знают, что натуральный мёд очень полезен для здоровья человека. На ярмарке будет организована продажа различных сортов мёда. Каждый желающий сможет попробовать разные сорта полезного лакомства. Программа праздника будет насыщена играми, конкурсами, весёлыми состязаниями, объединёнными “медовой” темой, по итогам которых будет выбран лучший пасечник 2018 года. Гостей мероприятия ждут яркие выступления коллективов любительского творчества района и беспроигрышная «сладкая» лотерея.

Контактная информация: 8(01593)31446, отдел культуры и досуга аг. Гравжишки ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; vatslav.sidarovich@mail.ru

THEATRICAL FESTIVAL «GRIGISKES MEADOWY KIRMASH»

Date: August 11, 2018 (annually)
Location: at. Gravzhishki

The main characters of the annual holiday in AG. Gravzhishki will be the beekeeper and the Bee Maya, who know firsthand that natural honey is very useful for human health. The fair will be organized by selling different varieties of honey. Everyone will be able to try different varieties of healthy treats. The program of the festival will be full of games, competitions, fun competitions, United  the «honey» theme, the results of which will be selected the best beekeeper of 2018. Guests will enjoy colorful performances of collectives of Amateur art district and win-win «sweet» lottery.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

Święto teatralne «FAIR GRAVZHYSHKOVSKI MIÓD»

Data: sierpień 11, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Gravzhishki

Głównymi bohaterami corocznego święta w ag. Gravzhishki będą Pasiecznik i Pszczółka maja, które nie wiedzą z pierwszej ręki, że naturalny miód jest bardzo korzystne dla zdrowia człowieka. Na targach będzie zorganizowana sprzedaż różnych odmian miodu. Każdy chętny będzie mógł wypróbować różne odmiany przydatne gadżety. Program święta będzie nasycony grami, konkursami, zabawnych konkursów, połączonymi «miodowej» tematem, na podstawie których zostanie wybrany najlepszy pasiecznik 2018 roku. Gości imprezy czekają na żywe występy zespołów amatorskiej twórczości dzielnicy i win-win «słodka» loteria.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

Праздник ремесел «Майстэрства рук і сэрца»

Дата: 15 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Боруны

В Беларуси немало мест, где можно прикоснуться к старинной белорусской культуре и хотя бы на несколько часов перенестись из ХХI века в древние времена. В июле в Ошмянском районе пройдет необычный праздник ремесел «Майстэрства рук и сэрца», который продемонстрирует красоту творчества и даст оценку достижениям местных народных умельцев. Праздник призван помочь мастерам заявить о себе своими работами на выставке, вернуть хоть частичку народной культуры в современную жизнь. Мыло ручной работы, куклы из папье-маше, вышивка и сувениры из бисера, гончарные изделия, плетеные корзины и вытинанка — всё это и многое другое можно будет встретить на празднике. Кроме того, у гостей праздника будет уникальная возможность — попробовать собственные силы в изготовлении поделок-сувениров, поучаствовать в мастер-классе и получить отличный совет от мастеров. В зоне отдыха для сельчан и гостей праздника будут работать торговые палатки, аттракционы для детей, и, конечно же, музыкальная площадка.

Контактная информация: 8(01593)74015,отдел ремесел и традиционной культуры д. Поляны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

HOLIDAY CRAFTS «MASTERSTVA OWNER OF I HEART»

Date: August 15, 2018 (annually)
Location: ag. Boruny

In Belarus there are many places where you can touch ancient Belarusian culture and at least a few hours to be transferred from the twenty-first century in ancient times. In July the Oshmiany district will be an unusual holiday crafts «Masterstva hands and heart» that will demonstrate the beauty of creativity and will assess the achievements of local craftsmen. The festival aims to help artists to Express themselves with their works at the fair, to return at least a part of folk culture in modern life. Handmade Soaps, dolls from papier-mache, embroidery and Souvenirs from beads, pottery, woven baskets and vytinanke — all this and more can be found at the festival.In addition, guests of the festival will be a unique opportunity to try their own hand at making crafts-Souvenirs, take part in master-class and get great advice from the masters. In the recreation area for the villagers and guests of the festival will run stalls, children’s rides, and, of course, a music venue.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA  «Ręce i serca Zręcznościowe»

Data: sierpień 15, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Boruny

Na Białorusi wiele miejsc, gdzie można dotknąć dawnej białoruskiej kulturze i przynajmniej na kilka godzin przenieść się z XXI wieku, w czasach starożytnych. W lipcu w parafii oszmiańskiej dzielnicy odbędzie się niezwykłe święto rzemiosła «Ręce i serca Zręcznościowe», który pokaże piękno kreatywności i daje ocenę osiągnięć lokalnych ludowych. Święto ma na celu pomóc panom powiedzieć o sobie swoimi pracami na wystawie, odzyskać choć część kultury ludowej w współczesne życie. Ręcznie robione mydło, lalki z papier-mache, hafty i pamiątki z koralików, ceramiki, wiklinowe kosze i вытинанка — to wszystko i wiele więcej będzie można spotkać na imprezie.Ponadto, goście festiwalu będzie wyjątkowa okazja, aby spróbować własnych sił w tworzeniu rękodzieła-z pamiątkami, wziąć udział w zajęciach i uzyskać doskonały wskazówka od mistrzów. W strefie wypoczynku dla mieszkańców i gości święta będą pracować namioty handlowe, atrakcje dla dzieci, i, oczywiście, muzyczna zabaw.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

Праздник «Бобровая хатка»

Дата: 18 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Каменный Лог, ул. Погирская

Летом в аг. Каменный Лог Ошмянского района состоится праздник «Бобровая хатка». На улице Погирской пройдёт грандиозное театрализованно-игровое представление с участием главного героя мероприятия – задорного юмориста Бобра Бобровича. Центральный персонаж праздника с помощью жителей и гостей агрогородка попытается преодолеть собственную лень и соорудить свой фирменный домик. Самых активных помощников Бобра ждёт много незабываемых приключений и приятных сюрпризов. В программе – путешествие-игра «По следам бобра»; концерт коллективов любительского творчества; выставка изделий мастеров народного творчества; мастер-классы по резьбе по дереву; сказки, легенды о жизни бобра. Праздник завершится душевными посиделками у костра.

Контактная информация: 8(01593)45368, сельский клуб аг. Каменный Лог ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

HOLIDAY «BEAVER HUT»

Date: August 18, 2018 (annually)
Location: at. Stone Log, St Pogarska

Summer in at. Kamenny Log of Oshmyany district will host the festival «Beaver hut». On the street Pogirski will host a Grand theatrical-play performance with the participation of the protagonist of the event – the provocative humorist Beaver of Bobrovich. The Central character of the feast with the residents and guests of the agro-town will try to overcome my laziness and build your brand house. The most active supporters of the Beaver will find a lot of adventures and surprises. In the program – journey-game «In the footsteps of the beaver»; concert collectives of Amateur creative work; the exhibition of products of masters of folk art; workshops on wood carving; tales, legends about the life of a beaver. The holiday will end spiritual gatherings around the campfire.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO «Bobrov NIESAMOWITE»

Data: 18 sierpnia 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Łog, ul. Pogirskaya

Latem w ag. Łog Oszmianie dzielnicy odbędzie się święto «Bobrov niesamowite». Na ulicy Погирской odbędzie się wielkie teatralizovanno gry przedstawienie z udziałem głównego bohatera imprezy – dziarski юмориста Bobra Бобровича. Główny bohater uroczystości z pomocą mieszkańców i gości агрогородка spróbuje pokonać własne lenistwo i zbudować swój firmowy domek. Najbardziej aktywnych pomocników Bobra czeka wiele niezapomnianych przygód i niespodzianek. W programie – podróż-gra «śladami bobra»; koncert zespołów amatorskiego kreatywności; wystawa wyrobów twórców ludowych; warsztaty rzeźbić; bajki, legendy o życiu bobrów. Święto zakończy się psychiczne посиделками przy ognisku.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

 

Праздник сыра «Деревенский сыровар»

Дата: 25 августа 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Жупраны

На празднике «Деревенский сыровар» местные кулинары поделятся традиционными рецептами приготовления самых разнообразных натуральных сыров: твердые и мягкие, сладкие и соленые, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, с различными приправами и наполнителями. Лакомства можно будет оценить на вкус! На «Улице мастеров» будут продаваться удивительные изделия, созданные мастерами народного творчества. Самые маленькие гости праздника смогут покататься на лошадях и принять участие в весёлых играх. Изюминка сырного праздника – развлекательная программа на кемпинг-площадке. Гостей мероприятия ждёт зажигательный концерт, угощение ухой и шашлыками, а также множество других приятных сюрпризов.

Контактная информация: 8(01593)37346, отдел культуры и досуга аг. Жупраны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; gorid82@mail.ru

CHEESE HOLIDAY «VILLAGE CHEESEMAKER»

Date: August 25, 2018 (annually)
Location: at. Zhuprany

At the festival the «Village cheesemaker» local chefs will share traditional recipes for a variety of natural cheeses: hard and soft, sweet and salty, melted and curd cheese, Suluguni and feta, sarnitsa and cheese cakes with various spices and fillings. Treats can be assessed on taste! On the «Street of masters» will be sold the amazing products created by the folk artists. The youngest guests of the festival will be able to ride horses and take part in the fun and games. The highlight of the cheese festival entertainment on the camping site. The guests will have a rousing concert, a feast of fish soup and shish kebabs, as well as many other surprises.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO SERA «WIEJSKI sera»

Data: sierpień 25, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Zhuprany

Na festiwalu «Wiejski sera» miejscowi kucharze podzielą się tradycyjnych receptur różnych naturalnych serów: twarde i miękkie, słodkie i słone, topiony i twarogowe, сулугуни i bryndza, сырница i serowe placki z różnymi dodatkami i wypełniaczami. Gadżety będzie można ocenić na smak! Na «Ulicy mistrzów» będą sprzedawane niesamowite produkty, stworzone przez mistrzów sztuki ludowej. Najmłodsi goście festiwalu będą mogli pojeździć na koniach i wziąć udział w zabawnych grach. Punktem kulminacyjnym сырного święta – program rozrywkowy na kemping zabaw. Gości imprezy czeka ognisty koncert, poczęstunek ухой i grillem, a także wiele innych niespodzianek.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

Праздник грибника «Полное лукошко»

Дата: 16 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Крейванцы

Окунуться в веселую атмосферу праздника для грибных гурманов и любителей “тихой охоты” помогут сказочные герои – костюмированные грибы. У жителей и гостей агрогородка будет возможность посетить праздничный концерт, выставку-продажу сельскохозяйственной продукции и грибов, продегустировать традиционные грибные блюда белорусской кухни. В рамках мероприятия состоится конкурс-марафон «Кто куда, а мы за грибами» и шествие грибников. Для маленьких зрителей будут работать аттракционы, для них же пройдет и увлекательная тематическая игровая программа. Завершится мероприятие белорусскими традиционными танцами.

Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры»

THE FEAST OF MUSHROOM «A BASKET FULL»

Date: September 16, 2018 (annually)
Location: at. Greivance

Plunge in a fun holiday atmosphere for the mushroom gourmets and lovers «quiet hunt» will help the fairy costume mushrooms. The residents and guests of the agro-town will have the opportunity to attend the gala concert, an exhibition-sale of agricultural products and mushrooms, mushroom to taste traditional dishes of Belarusian cuisine. The event will be a competition-marathon «in all directions, and we are looking for mushrooms» and the procession of the mushroom. For the small audience will work the rides, they will be thematic and exciting game program.The event will be Belarusian traditional dance.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

ŚWIĘTO mushroomer «PEŁEN KOSZ»

Data: wrzesień 16, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Kreyvantsy

Zanurzyć się w atmosferze zabawy święta dla grzybów smakoszy i miłośników «grzybobrania» pomogą postacie bajkowe — kostiumowe grzyby. Mieszkańców i gości агрогородка będzie możliwość odwiedzenia uroczysty koncert, wystawę-sprzedaż produktów rolnych i grzybów, degustować tradycyjne potrawy z grzybów kuchni białoruskiej. W ramach imprezy odbędzie się konkurs-maraton «Kto, gdzie, a my na grzyby» i procesja grzybiarzy. Dla małych widzów będą pracować atrakcje, dla nich odbędzie się i zabawa tematyczna oprogramowanie do gier.Impreza zakończy się białoruskimi tradycyjnymi tańcami.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Народное гуляние «Яблочный фэст»

Дата: 23 сентября 2018 г.
Место проведения: аг. Новосёлки.

Агрогородок Новоселки приглашает всех желающих на народное гуляние «Яблочный фэст». В программе праздника – угощение ароматными яблочными пирогами, весёлые “яблочные” состязания, увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а также всевозможные игры, конкурсы, песни и танцы. Садоводы-любители смогут найти на ярмарке разнообразные саженцы разнообразных пород яблонь. “Яблочный” день подарит детям и взрослым много ярких впечатлений и приятных воспоминаний.

Контактная информация: 8(01593)70559, отдел культуры и досуга аг. Новосёлки ГУК “Ошмянский районный центр культуры”

FOLK FESTIVAL «APPLE FEST»

Date: September 23, 2018
Location: at. Novosilky

Agro Novoselki invites everyone to the folk festival «Apple fest». In the holiday program – the food fragrant Apple pies, a truly «Apple» competitions, exciting master-classes on decorative-applied art, as well as various games, competitions, songs and dances. The gardeners will be able to find at the fair a variety of seedlings of various species of Apple trees. «Apple» a day will give children and adults a lot of bright impressions and pleasant memories.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

LUDOWA ZABAWA «JABŁKOWY FEST»

Data: wrzesień 23, 2018 r.
Miejsce: ag. Nowosiełki

Агрогородок Nowosiełki zaprasza wszystkich chętnych na ludowa zabawa «Jabłkowy fest». W programie święta – poczęstunek pachnące ciasta z jabłkami, śmieszne «jabłkowe» konkursy, ciekawe warsztaty rzemiosła stosowanych w sztuce, a także różnego rodzaju gry, konkursy, piosenki i tańce. Ogrodnicy-amatorzy będą mogli znaleźć na targach różne sadzonki różnych gatunków jabłoni. «Jabłkowy» dzień daje dzieciom i dorosłym wiele żywych wrażeń i miłych wspomnień.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

Театрализованный праздник «Гальшанскі кiрмаш»

Дата: 30 сентября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Гольшаны

Идея проведения театрализованного праздника основана на богатом историческом прошлом гольшанской земли. С давних времен после уборки урожая земледельцы организовывали ярмарку, которая славилась не только удачными сделками, но и веселыми развлечениями. Это был праздник людей, потрудившихся на славу!

В нынешнем году задорные скоморохи вновь созывают народ на «Гальшанскі кiрмаш». Праздник откроют сказочные «осенние» персонажи. Представители всех деревень Гольшанского сельского совета примут участие в весёлом конкурсе «Дары осени». В программе – выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, увлекательные мастер-классы, турниры силачей, бой мешками, перетягивание каната. На протяжении всего праздника гостей ждут игры, аттракционы и бесконечное множество приятных сюрпризов.

Контактная информация: 8(01593)39402, отдел культуры и досуга аг. Гольшаны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; sdkgolchanskiy@tut.by

THEATRICAL FESTIVAL «GOLSHANY KIRMASH»

Date: September 30, 2018 (annually)
Location: at. Golshany

The idea of holding theatrical festival based on the rich historical past golshanskiy of the earth. Since ancient times, after harvesting, farmers organized the fair, which was celebrated not only for successful transactions but also fun. It was a celebration of people who worked hard for the glory!

This year playful clowns again convene people to «Gillsans fair». The festival will open fabulous «autumn» characters. Representatives of all villages Golshany village Council will take part in a fun competition «Gifts of autumn». In the program – exhibition and sale of products of masters of folk art, fascinating master classes, competitions, battle bags, tug-of-war. Throughout the festival offers games, rides and an endless variety of pleasant surprises.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

TEATRALNY VITO «GOLSZAŃSKI KIRMASZ»

Data: wrzesień 30, 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Golszany

Pomysł przeprowadzenia korowód święta opiera się na bogatej przeszłości historycznej гольшанской ziemi. Od czasów starożytnych, po żniw rolnicy organizowali targi, która słynęła nie tylko udanych transakcji, ale i zabawne rozrywki. Było to święto ludzi, потрудившихсяna chwałę!

W tym roku dziarski skomorochy nowo zwołują lud na “Гальшанскікірмаш”. Święto otworzą wspaniałe “jesienne” postacie. Przedstawiciele wszystkich wsi Golszańskiego rolnictwa rady wezmą udział w zabawnym konkursie “Dary jesieni”. W programie – wystawa i sprzedaż wyrobów twórców ludowych, ciekawe warsztaty, turnieje strongmana, walka workami, przeciąganie liny. W ciągu całego święta gości czekają gry, atrakcje i nieskończenie wiele przyjemnych niespodzianek.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

Народное гуляние «Бульбяны кірмаш»

Дата: 6 октября 2018 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Боруны

Праздник, посвящённый «второму хлебу» белорусов, по традиции начнётся с хореографической постановки «Бульбяны карагод». Белорусские красавицы в национальных костюмах представят гостям сорта картофеля, выращиваемые районным коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприятием «Экспериментальная база «Боруны». В программе «картофельного» праздника – театрализованное представление «На кірмашы», концерт коллективов любительского творчества, народная дегустация блюд белорусской кухни, игровые площадки «Барунскі сілач», «Игровой двор», «Вкусный драник». Все желающие смогут попробовать аппетитные драники и насладиться ароматной ухой. Детям и взрослым будет предоставлена возможность проявить смекалку и находчивость в весёлых конкурсах и викторинах. Праздник обещает быть ярким и незабываемым!

Контактная информация: 8(01593)33357, сельский клуб аг. Боруны ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; borunyclab@tut.by

FESTIVITIES «BULBYANY  KIRMASH»

Date: October 6, 2018 (annually)
Location: at. Boruny

A holiday dedicated to the «second bread» for Belarusians, according to tradition, will begin with choreography «Bulbyany Karagod». Belarusian beauties in national costumes will present the varieties of potatoes grown district municipal agricultural unitary enterprise «Experimental base «Boruny». In the «potato» holiday pageant «On krysy», a concert of collectives of Amateur art, folk degustation of dishes of Belarusian cuisine, playgrounds «Barons slut», «Game house», «Delicious pancakes». Everyone will be able to try delicious pancakes and enjoy the fragrant soup. Children and adults will be given the opportunity to exercise ingenuity and resourcefulness in fun contests and quizzes. The holiday promises to be bright and unforgettable!

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

LUDOWA ZABAWA «Fair potato»

Data: październik 6,  2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: ag. Boruny

Święto poświęcone «drugiego chleba» białorusinów, tradycyjnie rozpocznie się z choreograficznej inscenizacji «Taniec ziemniaków».  Białoruskie piękności w strojach zaprezentują gościom odmiany ziemniaków, uprawianych przez okręgowy komunalnym rolniczych jednolite przedsiębiorstwo «Eksperymentalna baza «Boruny». W programie «ziemniaczanego» święta – spektakl «Na fair», koncert zespołów amatorskiego kreatywności, ludowa degustacja potraw kuchni białoruskiej, place zabaw «Borunsky strongman», «Gry podwórko», «Pyszne jest». Wszyscy chętni będą mogli spróbować pysznych ziemniaczków i cieszyć nasze pyszne zupy, dania rybne. Dzieci i dorośli będą mieli możliwość pokazać pomysłowość i zaradność w zabawnych konkursów i quizów. Święto obiecuje być jasne i niezapomniany!

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by

 

Районный фестиваль народных праздников и обрядов «Кола часу»

Дата: 2018 г. (в течение 2018 года; проводится 1 раз в 2 года)
Место проведения: на базе клубных учреждений Ошмянского района

На районный фестиваль «Кола часу» приглашаются все почитатели традиционных праздников и обрядов нашего народа. Масленица, Юрье, Сёмуха, Купалье, Дожинки – белорусской душе есть где развернуться! При проведении весёлых народных гуляний каждое клубное учреждение Ошмянщины будет иметь возможность продемонстрировать культурное богатство своего региона: песни, танцы, кулинарные и ремесленные традиции. Мероприятия, организованные в рамках фестиваля, непременно станут запоминающимися событиями Ошмянского района.

Контактная информация: 8(01593)45776, отдел методической работы ГУК «Ошмянский районный центр культуры»; эл.адрес: rdk89@tut.by

THE DISTRICT FESTIVAL OF FOLK HOLIDAYS AND RITES «COKE HOUR»

Date: 2018 (held 1 time in 2 years)
Location: on the basis of clubs of the Oshmiany district

At the district festival «Cola hour» is open to all lovers of traditional festivals and rites of our people. Carnival, yrjö, Siomucha, kupalie, Dozhinki – Belarusian soul is where to turn! When performing cheerful folk festivals every club institution Almandine will have the opportunity to showcase the cultural wealth of their region: songs, dances, culinary and handicraft traditions. Events organized in the framework of the festival will be a memorable event of the Oshmiany district.

Contact information: 8(01593)45368, Oshmyany district centre of culture, e-mail: rdk89@tut.by

REJONOWY FESTIWAL LUDOWYCH ŚWIĄT I OBRZĘDÓW «COLA GODZINIE»

Data: 2018 r. (odbywa się 1 raz na 2 lata)
Miejsce: na bazie klubowych instytucji Oszmianie  dzielnicy

Na rejonowy festiwal «Cola godzinie» zapraszamy wszystkich wielbicieli tradycyjnych świąt i obrzędów naszego narodu. Zapusty, Yrjö, Semuha, Midsummer, Dożynki – białoruskiej duszy nie ma gdzie zawrócić! Podczas wykonywania zabawnych festynów każde fashion klibowa instytucja Oszmianie będzie miał okazję zaprezentować bogactwo kulturowe swojego regionu: piosenki, tańce, kulinarne i rzemieślnicze tradycje. Imprezy organizowane w ramach festiwalu, z pewnością staną się pamiętnych wydarzeń dzielnicy Oszmianie.

Dane kontaktowe: 8(01593)45368, Oszmiański rejonowy centrum kultury, e-mail: rdk89@tut.by